Energie

Ook in Heusden zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen zoals zon en wind om Heel. Heusden. Duurzaam. te krijgen. Ontwikkelingen zoals de klimaatverandering raken ook onze leefomgeving. Alleen als wij zuinig zijn op onze leefomgeving kan iedereen er, ook na ons, plezier van hebben. Heel. Heusden. Duurzaam. inspireert ook jou om bewuster te leven. Zo kunnen we samen onze ‘voetafdruk’ verkleinen. Op deze pagina vind je meer informatie over energie en de energie- en klimaattransitie.

Ga naar het energieloket

Duurzame energie voor iedereen

Hoe zorgen we ervoor dat duurzame energie betaalbaar en bereikbaar wordt voor iedere Heusdenaar? En hoe kan iedereen mee profiteren van lokale projecten waar duurzame energie wordt opgewekt? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is onderzoek nodig.

Energiegemeenschap
Om te weten hoe we straks inwoners en ondernemers in Heusden ook optimaal kunnen laten profiteren van duurzame energieprojecten, gaan we kansen en mogelijkheden onderzoeken van een ‘energiegemeenschap’. Dit is een vorm om als samenleving eigenaarschap te nemen in projecten voor duurzame energie. De raad nam hierover een besluit op 1 november 2022.

Organisatievorm
Een energiegemeenschap is een organisatievorm waarbij inwoners, ondernemers en gemeente samen verantwoordelijkheid nemen in duurzaamheidsprojecten. Het gaat dan om eigenaar- en zeggenschap bij projecten voor duurzame energie zoals elektriciteit en warmte. Met een energiegemeenschap is het mogelijk duurzame energieprojecten volledig eigendom te laten zijn van de samenleving.

Eerder onderzoek
We onderzochten eerder al wat de beste vorm is om Heusdenaren mee te laten profiteren van duurzame energieprojecten zoals windenergie, zonne-energie, enzovoort. Dit noemen we: lokaal eigendom. Het gaat om financiële instrumenten. Uit het onderzoek komen verschillende rollen die de gemeente kan spelen in het helpen realiseren van lokaal eigendom:

  • Passieve en beperkte rol, doordat de gemeente bijvoorbeeld de markt het op laat lossen of een garantstelling geeft.
  • Actieve rol doordat de gemeente zelf het lokaal eigendom invult, of helpt organiseren dat de samenleving het lokaal eigendom pakt.

We willen de mogelijkheden voor een meer actieve rol van de gemeente, via een energiegemeenschap, nader uitwerken. Ook gezien de huidige ontwikkelingen in de energiemarkt. Het doel is dat duurzame energie voor iedereen in Heusden bereikbaar én betaalbaar wordt.

Meer informatie

Voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is cruciaal voor het realiseren van de doelstellingen voor duurzame opwek van zonne- en windenergie.

>> Lees hier de laatste ontwikkelingen over het elektriciteitsnetwerk

In Heusden willen we dat iedereen in onze gemeente toegang heeft tot betaalbare en duurzame energie. Daarom kijken we samen met inwoners en organisaties naar de mogelijkheid om lokaal elektriciteit op te wekken en op te slaan. Bijvoorbeeld met zon- of windenergie. We verkennen de mogelijkheden in goed doordachte, kleine stappen.

Zonnevelden
De raad heeft in 2021 een motie aangenomen, waarin is afgesproken dat er tot de vaststelling van het REKS-bod 2.0 geen nieuwe initiatieven voor zonnevelden in het buitengebied toegelaten of in behandeling genomen worden.

> Ga naar de pagina Zonne-energie voor meer informatie. 

In Heusden willen we dat iedereen in onze gemeente toegang heeft tot betaalbare en duurzame energie. Daarom kijken we samen met inwoners en organisaties naar de mogelijkheid om lokaal elektriciteit op te wekken en op te slaan. Bijvoorbeeld met zon- of windenergie. We verkennen de mogelijkheden in goed doordachte, kleine stappen.

> Ga naar de pagina Windenergie voor meer informatie. 

In onze regio Hart van Brabant werken we aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Daarmee brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. 

> Ga naar de pagina Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) voor meer informatie. 

De meeste energie die we in Nederland verbruiken is afkomstig van fossiele brandstoffen: olie en aardgas. Het winnen en verbranden hiervan is schadelijk voor onze aarde, bovendien zijn deze bronnen eindig. Het grootste probleem is de uitstoot van het broeikasgas CO2 waardoor ons klimaat opwarmt met allerlei nadelige gevolgen van dien. Daarom moet er omgeschakeld worden naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Ook in Heusden zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen én gaan we van verwarming en koken met aardgas naar een aardgasloze samenleving toe. We willen Heel. Heusden. Duurzaam. krijgen! Op 21 december 2021 is de 'Transitievisie Warmte Heusden versie 1.0' vastgesteld. 

> Ga naar de pagina Transitievisie Warmte Heusden voor meer informatie. 

In Heusden werken we samen met verschillende partijen hard aan duurzaamheid. Om energie te besparen zijn er al diverse verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd voor enkele gemeentelijke gebouwen, zoals de aanleg van zonnepanelen en zonnecollectoren op beide gemeentehuizen, de gemeentewerf en sportcentra Die Heygrave en Dillenburcht. Ook heeft het gemeentehuis Vlijmen een hybride-installatie (CV ketel en warmtepomp).

Als gemeente staan we aan de lat om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen en de ambitie is om het gemeentelijk vastgoed in 2030 energieneutraal te hebben. Op basis van onderzoek zijn elf gebouwen geprioriteerd voor deze verduurzaming. Een aantal projecten zijn gestart of in uitvoering.

> Ga naar de pagina Verduurzaming gemeente gebouwen voor meer informatie. 

Woon je in vesting Heusden en wil je zonnepanelen op het dak van je huis? Vanwege het beschermd stadgezicht is het in de meeste gevallen helaas niet toegestaan dat er zonnepanelen op de daken van huizen worden gelegd. Dit is zo bepaald in het beschermende bestemmingsplan en de Welstandsnota. Dit roept de vraag op: welke alternatieven zijn er om je huis te verduurzamen?

> Klik hier om daar meer over te lezen

Laatst bijgewerkt op: 23-05-2024