Windenergie

De meeste energie die we in Nederland verbruiken is afkomstig van fossiele brandstoffen: olie en aardgas. Het winnen en verbranden hiervan is schadelijk voor onze aarde. Het grootste probleem is de uitstoot van CO2 waardoor ons klimaat verandert. Daarom moet er omgeschakeld worden naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Ook in Heusden zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen zoals zon en wind om Heel. Heusden. Duurzaam. te krijgen. We hebben al een visie op zonne-energie en nu ligt er ook een kadernotitie windenergie.

De ‘Evaluatie Visie zonne-energie en Kadernotitie windenergie’ is op 21 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Lees verder

De gemeenteraad van Heusden heeft in de raadsvergadering op 12 mei 2020 de kadernotitie windenergie vastgesteld. Het beschrijft welke mogelijkheden er zijn voor windenergie in Heusden en onder welke voorwaarden. 

Reacties en proces
Samen met duurzaamheidspartners en betrokken inwoners zijn tijdens een aantal bijeenkomsten uitgangspunten voor de kadernotitie windenergie verzameld. Het college van Heusden heeft op 7 januari 2020 ingestemd met het ontwerp van deze kadernotitie. Deze lag ter inzage van 9 januari 2020 tot en met 5 februari 2020. De kadernotitie windenergie stond op de agenda van de informatievergadering van de raad op 28 januari 2020 en op 12 mei 2020 is deze kadernotitie vastgesteld door de gemeenteraad.

Er waren 55 zienswijzen ingediend op de kadernotitie windenergie. Deze zijn allemaal grondig en zorgvuldig bekeken. Ze hadden betrekking op onder meer proces en onderbouwing, participatie (lokaal eigendom) en compensatie, locaties en afstanden, gezondheid en hinder, wijze van de landschappelijke inpassing en natuur. Op basis van de ingediende zienswijzen waren er geen grote inhoudelijke aanpassingen van de kadernotitie windenergie nodig, maar heeft het zeker wel bijgedragen aan verduidelijking ervan.  

Als er een initiatief voor een windturbine komt die als kansrijk wordt gezien, omdat er draagvlak voor is en het voldoet aan de kadernotitie, dan is het ook nog nodig om onder meer een omgevingsprocedure (afwijken bestemmingsplan) te doorlopen en de benodigde vergunningen aan te vragen.

 

In onze regio Hart van Brabant werken we samen aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Daarmee brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. 
> Lees verder over de REKS.

20 april 2021 - In onze gemeente zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Ook zijn er tal van initiatieven van inwoners, ondernemers en klimaatpartners om samen Heel. Heusden. Duurzaam. te krijgen. We werken daarmee samen met de andere gemeenten in de regio Hart van Brabant via de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). Voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is cruciaal voor het realiseren van onze doelstellingen voor duurzame opwek en de ambities van de REKS.  Juist bij het elektriciteitsnet dient zich nu voor grootschalige opwekprojecten een groot transportcapaciteitsprobleem aan op korte termijn. Het roept onmiddellijk de vraag op wat dit betekent voor alle initiatiefnemers in onze gemeente die enthousiast meer willen verduurzamen en een bijdrage leveren aan de energietransitie en voor de uitwerking van de REKS. Lees verder

11 mei 2021 - Bij initiatieven voor windturbines moet er o.a. voor minimaal 50% van het windpark sprake zijn van een vorm van meeprofiteren door de lokale samenleving van Heusden. Dat kan in een coöperatieve vorm, maar er zijn meerdere manieren waarop financiële participatie mogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld met een postcoderoosregeling en aandeelhouderschap. De vormen liggen niet op voorhand vast en de gemeente staat open voor creatieve voorstellen die een evenredig voordeel opleveren voor de lokale samenleving en haar opgave voor de energietransitie.

Inspiratie: Vereniging Duurzaam tussen Dijk en Duin
De directe bewoners en landeigenaren rondom de Honderdbunderweg hebben zich verenigd in de Vereniging Duurzaam tussen Dijk en Duin. Deze vereniging was zoekende naar een geschikte organisatievorm, waarin enerzijds de belangen van directe bewoners en 5 landeigenaren worden behartigd en gerespecteerd, maar waarin anderzijds ook samengewerkt kan worden met zowel commerciële partijen als met andere stakeholders, zoals natuurverenigingen en bewoners van directe ‘zicht en/of postcodegebieden.
Zij heeft hier onderzoek naar laten doen en op 2 april 2021 een onderzoeksrapport vrijgegeven waarin deze vragen worden beantwoord:
"1. de vraag van de Vereniging Duurzaam tussen Dijk en Duin om te ondersteunen bij een eerste inventarisatie naar rechtsvorm- en organisatiemogelijkheden met betrekking tot het plaatsen van windmolens rondom de Honderdbunderweg te Heusden.
2. de vraag van de gemeente Heusden ten aanzien van een pragmatische invulling over hoe het betrekken van en (laten) meeprofiteren van de samenleving vorm kan worden gegeven bij het plaatsen van windmolens in de gemeente Heusden. Het doel van gemeente Heusden hierbij is om de resultaten ook voor andere verenigingen toepasbaar en beschikbaar te maken."

Ook toepasbaar voor andere initiatieven
Dit onderzoek is ook toepasbaar voor andere intiatieven in onze gemeente als het gaat om opwek van duurzame energie:

> Onderzoeksrapport  ‘Van Vereniging naar Energiecoöperatie, een eerste verkenning naar een nieuwe rechts- en organisatievorm’, 2 april 2021 van Vereniging Duurzaam tussen Dijk en Duin.

 

 

De kadernotitie windenergie is hier te bekijken. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag. Stuur een mail naar info@heusden.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met onze MogelijkMakers via (073) 513 1789.