Zonne-energie

De meeste energie die we in Nederland verbruiken is afkomstig van fossiele brandstoffen: olie en aardgas. Het winnen en verbranden hiervan is schadelijk voor onze aarde. Het grootste probleem is de uitstoot van CO2 waardoor ons klimaat verandert. Daarom moet er omgeschakeld worden naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Ook in Heusden zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen zoals zon en wind om Heel. Heusden. Duurzaam. te krijgen. Daarom is er een visie op zonne-energie vastgesteld. 

 

De gemeenteraad heeft op 17 september de Visie zonne-energie vastgesteld. Steeds meer mensen investeren in zonne-energie, vaak met zonnepanelen op daken. We omarmen dat, want we vinden dat het opwekken van duurzame zonne-energie vooral daar moet gebeuren waar het nodig is. Dus eerder op daken en in of direct bij de dorpen en kernen, dan in het buitengebied. Maar er is meer nodig om Heel. Heusden. Duurzaam. (energieneutraal) te krijgen. Ook zonnevelden kunnen daaraan bijdragen.

Ruimte voor initiatieven
We stimuleren zonne-energie op daken en maken op gepaste wijze ook ruimte voor zonnevelden. Uitzonderlijke projecten, die duidelijk een bijdrage leveren aan de Heusdense samenleving, maken we mogelijk. Zonnevelden moeten niet alleen bijdragen aan de energietransitie, maar ook aan de Heusdense samenleving. Uitgangspunt is: we doen het mét en vóór elkaar. Deze visie is samen met onze inwoners en duurzaamheidspartners tot stand gekomen. Lokale initiatieven voor de ontwikkeling van zonnevelden kunnen daarom kansrijk zijn als ze voldoen aan onder meer deze criteria:

  1. Het zonneveld is van voldoende maatschappelijke meerwaarde voor de Heusdense samenleving, omdat ze mét, dóór en vóór deze samenleving ontwikkeld wordt. Minimaal 50% van het zonneveld moet dan ook in lokaal eigendom zijn zodat de lokale samenleving mee moet kunnen profiteren. Ook inwoners die niet direct meedoen met de ontwikkeling van het zonneveld, moeten invloed kunnen hebben op het plan.
     
  2. Het zonneveld is van meerwaarde voor de leefomgeving. Zonnevelden hebben een duidelijk zichtbare impact op de leefomgeving. Het is daarom belangrijk dat ze goed worden ingepast in de omgeving.
     
  3. Voor het zonneveld wordt zorgvuldig de beperkte ruimte gebruikt.

In de visie kun je meer lezen over deze en andere criteria.

Wil je weten of jouw intitiatief kansrijk is? Neem daarvoor allereerst contact op met de MogelijkMakers van de gemeente voor een gesprek en pitch je plan.

Probeer daarin al zoveel mogelijk mee te nemen in hoeverre jullie kunnen voldoen aan de criteria uit de visie zonne-energie. Wij zijn benieuwd naar jullie plan en denken met jullie mee! Wij kunnen adviseren over de te nemen stappen en het participatieproces met de omgeving. Deze gesprekken zijn gratis.

Zien we samen kansen voor jullie initiatief? Dan werken jullie een projectvoorstel uit voor jullie plan. Hierin laten jullie zien op welke manier jullie invulling geven aan de criteria uit de visie. Ook staat hierin hoe jullie de participatie door de omgeving willen vormgeven. 

Vraag het college om een besluit
Met een compleet projectvoorstel kunnen jullie bij de gemeente een aanwijzing voor een projectlocatie aanvragen. Onze MogelijkMakers beoordelen of de locatie die jullie voorstellen aangewezen kan worden als projectlocatie voor een zonneveld. Het college neemt uiteindelijk een besluit hierover. Voor de behandeling van dit verzoek worden leges in rekening gebracht (volgens de legesverordening op heusden.nl).

Vraag de benodigde vergunningen aan
Als het college positief besluit en de aangevraagde locatie aanwijst als projectlocatie, dan kunnen jullie starten met het aanvragen van de benodigde vergunningen. Onze MogelijkMakers helpen je graag verder op weg door deze omgevingsprocedure uit te leggen en de doorlooptijd.

De visie zonne-energie is hier te bekijken. Meer informatie over het raadsbesluit over de visie is hier te vinden (onder agendapunt 8B). Mocht je naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag. Stuur een mail naar info@heusden.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met onze MogelijkMakers via (073) 513 1789.

Visie zonne-energie
Raadsbesluit over visie zonne-energie