Zonne-energie

De meeste energie die we in Nederland verbruiken is afkomstig van fossiele brandstoffen: olie en aardgas. Het winnen en verbranden hiervan is schadelijk voor onze aarde. Het grootste probleem is de uitstoot van CO2 waardoor ons klimaat verandert. Daarom moet er omgeschakeld worden naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Ook in Heusden zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen zoals zon en wind om Heel. Heusden. Duurzaam. te krijgen. Daarom is er een visie op zonne-energie vastgesteld. 

 

De gemeenteraad heeft op 17 september de Visie zonne-energie vastgesteld. Steeds meer mensen investeren in zonne-energie, vaak met zonnepanelen op daken. We omarmen dat, want we vinden dat het opwekken van duurzame zonne-energie vooral daar moet gebeuren waar het nodig is. Dus eerder op daken en in of direct bij de dorpen en kernen, dan in het buitengebied. Maar er is meer nodig om Heel. Heusden. Duurzaam. (energieneutraal) te krijgen. Ook zonnevelden kunnen daaraan bijdragen.

Ruimte voor initiatieven
We stimuleren zonne-energie op daken en maken op gepaste wijze ook ruimte voor zonnevelden. Uitzonderlijke projecten, die duidelijk een bijdrage leveren aan de Heusdense samenleving, maken we mogelijk. Zonnevelden moeten niet alleen bijdragen aan de energietransitie, maar ook aan de Heusdense samenleving. Uitgangspunt is: we doen het mét en vóór elkaar. Deze visie is samen met onze inwoners en duurzaamheidspartners tot stand gekomen. Lokale initiatieven voor de ontwikkeling van zonnevelden kunnen daarom kansrijk zijn als ze voldoen aan onder meer deze criteria:

  1. Het zonneveld is van voldoende maatschappelijke meerwaarde voor de Heusdense samenleving, omdat ze mét, dóór en vóór deze samenleving ontwikkeld wordt. Minimaal 50% van het zonneveld moet dan ook in lokaal eigendom zijn zodat de lokale samenleving mee moet kunnen profiteren. Ook inwoners die niet direct meedoen met de ontwikkeling van het zonneveld, moeten invloed kunnen hebben op het plan.
     
  2. Het zonneveld is van meerwaarde voor de leefomgeving. Zonnevelden hebben een duidelijk zichtbare impact op de leefomgeving. Het is daarom belangrijk dat ze goed worden ingepast in de omgeving.
     
  3. Voor het zonneveld wordt zorgvuldig de beperkte ruimte gebruikt.

In de visie kun je meer lezen over deze en andere criteria.

Wanneer je zonnepanelen op het dak van je woning legt is dat niet alleen maar goed voor het milieu. Het helpt ook nog eens om geld in de portemonnee over te houden. Door zonnepanelen te instaleren bespaar je namelijk direct op je energiekosten terwijl je bijdraagt aan een duurzamere wereld. Een slimme keuze dus!

Hoe werken zonnepanelen dan precies?
De zon straalt licht en warmte uit. Zonnepanelen zijn er zo op gemaakt dat ze dit licht kunnen omzetten naar elektriciteit. Wanneer de zon met regelmaat blijft schijnen doen de zonnepanelen hun werk. Maar ook als de zon even niet schijnt wordt door indirect licht energie opgewekt. 

100 % groen
Zonne-energie is een 100% groene energiebron en is daardoor de meeste schone en duurzame vorm van energie die we kennen. Bovendien zijn zonnepanelen tegenwoordig een simpele en betaalbare optie. Veel onderhoud aan de zonnepanelen is niet nodig, wat weer bijdraagt aan meer duurzaamheid.

Wil jij ook zonnepanelen op je dak?
Kijk voor meer informatie www.iedereendoetwat.nl 

 

Zon op je bedrijfsdak?
Stichting Ondernemend Heusden Duurzaam faciliteert
Voor ondernemers, door ondernemers

Wil je als Heusdense ondernemer ook graag je bedrijf(sactiviteiten) verder verduurzamen en wil je daarbij volledig ontzorgd worden? Dan is de nieuwe Stichting Ondernemend Heusden Duurzaam er voor jou! Een aantal lokale ondernemers heeft samen met de gemeente de handen ineen geslagen om Heusdense ondernemers te faciliteren bij verdere verduurzaming van hun bedrijfsgebouwen- en activiteiten. Lees verder

- Nieuwsbericht 9 april 2021 -

Eén kansrijke projectlocatie aan Polderweg 1 in Oudheusden

Ook in Heusden zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen om Heel. Heusden. Duurzaam. waar te maken. Zonne-energie is (naast windenergie) op dit moment een goede oplossing om de ongewenste uitstoot van CO2 tegen te gaan waardoor ons klimaat verandert. Naast zonnepanelen op daken, zijn ook zonnevelden nodig. Het college van Heusden heeft op 6 april 2021 besloten om één projectlocatie aan te wijzen voor een mogelijk zonneveld: aan de Polderweg 1 in Oudheusden.

Deze projectlocatie sluit aan bij het uitgangspunt van 'elke kern een zonneveld' en het ligt in de 'randzones langs de kernen' wat de voorkeur heeft ten opzichte van 'overige locaties in het buitengebied'.

Andere mogelijke projectlocaties niet kansrijk

De andere projectlocatie die in beeld was voor een mogelijk zonneveld aan de Mariëndonkstraat in Elshout is niet toegewezen en daarmee niet kansrijk. De gemeenteraad had in haar vergadering van 30 maart 2021 hier duidelijke bedenkingen tegen. De raad ziet op dit moment deze locatie niet  als kansrijke projectlocatie omdat die niet aan de gewenste kwaliteiten voldoet. Ook de initiatiefnemers van de overige negen projectlocaties zijn afgewezen, in ieder geval tot de vaststelling van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie 2.0 in 2023 (REKS).

Zonne-energie

Met deze eerste stap richting de realisatie van een zonneveld in onze gemeente dragen we bij aan een duurzame leefomgeving en onze ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.
Steeds meer mensen investeren in zonne-energie, vaak met zonnepanelen op daken. We omarmen dat, want we vinden dat het opwekken van duurzame zonne-energie vooral daar moet gebeuren waar het nodig is. Dus eerder op daken en in of direct bij de dorpen en kernen, dan in het buitengebied. Maar er is meer nodig om Heel. Heusden. Duurzaam. (energieneutraal) te krijgen. Ook een mogelijkheid is energie opwekken met zonnepanelen op velden; zonnevelden. Dit staat in onze visie op zonne-energie.

Reageren?

Het verkrijgen van een aanwijzing voor een projectlocatie is nog geen garantie voor realisatie van een zonneveld. Bij de uitwerking van de plannen betrekt de initiatiefnemer de omgeving via inwonersparticipatie. Dit betekent dat de inwoners van Oudheusden door de initiatiefnemer van het zonneveld worden uitgenodigd. Ook zal de initiatiefnemer alle inwoners informeren. Met het uiteindelijke plan wordt vervolgens de formele procedure voor de benodigde vergunningen doorlopen en krijgen belanghebbenden nog de mogelijkheid om een zienswijze en eventueel beroep in te dienen. Daarover volgen dan nog publicaties.

Meer informatie:

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de gemeente Heusden via (073) 513 1789 of via info@heusden.nl onder vermelding van 'zonnevelden'.

> Nieuwsbericht 12 februari met afbeelding mogelijke projectlocaties 

 

In onze regio Hart van Brabant werken we samen aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Daarmee brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. 
> Lees verder over de REKS.

20 april 2021 - In onze gemeente zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Ook zijn er tal van initiatieven van inwoners, ondernemers en klimaatpartners om samen Heel. Heusden. Duurzaam. te krijgen. We werken daarmee samen met de andere gemeenten in de regio Hart van Brabant via de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). Voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is cruciaal voor het realiseren van onze doelstellingen voor duurzame opwek en de ambities van de REKS.  Juist bij het elektriciteitsnet dient zich nu voor grootschalige opwekprojecten een groot transportcapaciteitsprobleem aan op korte termijn. Het roept onmiddellijk de vraag op wat dit betekent voor alle initiatiefnemers in onze gemeente die enthousiast meer willen verduurzamen en een bijdrage leveren aan de energietransitie en voor de uitwerking van de REKS. Lees verder

11 mei 2021 - Bij initiatieven voor windturbines moet er o.a. voor minimaal 50% van het windpark sprake zijn van een vorm van meeprofiteren door de lokale samenleving van Heusden. Dat kan in een coöperatieve vorm, maar er zijn meerdere manieren waarop financiële participatie mogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld met een postcoderoosregeling en aandeelhouderschap. De vormen liggen niet op voorhand vast en de gemeente staat open voor creatieve voorstellen die een evenredig voordeel opleveren voor de lokale samenleving en haar opgave voor de energietransitie.

Inspiratie: Vereniging Duurzaam tussen Dijk en Duin
De directe bewoners en landeigenaren rondom de Honderdbunderweg hebben zich verenigd in de Vereniging Duurzaam tussen Dijk en Duin. Deze vereniging was zoekende naar een geschikte organisatievorm, waarin enerzijds de belangen van directe bewoners en 5 landeigenaren worden behartigd en gerespecteerd, maar waarin anderzijds ook samengewerkt kan worden met zowel commerciële partijen als met andere stakeholders, zoals natuurverenigingen en bewoners van directe ‘zicht en/of postcodegebieden.
Zij heeft hier onderzoek naar laten doen en op 2 april 2021 een onderzoeksrapport vrijgegeven waarin deze vragen worden beantwoord:
"1. de vraag van de Vereniging Duurzaam tussen Dijk en Duin om te ondersteunen bij een eerste inventarisatie naar rechtsvorm- en organisatiemogelijkheden met betrekking tot het plaatsen van windmolens rondom de Honderdbunderweg te Heusden.
2. de vraag van de gemeente Heusden ten aanzien van een pragmatische invulling over hoe het betrekken van en (laten) meeprofiteren van de samenleving vorm kan worden gegeven bij het plaatsen van windmolens in de gemeente Heusden. Het doel van gemeente Heusden hierbij is om de resultaten ook voor andere verenigingen toepasbaar en beschikbaar te maken."

Ook toepasbaar voor andere initiatieven
Dit onderzoek is in principe ook toepasbaar voor andere intiatieven in onze gemeente als het gaat om opwek van duurzame energie en dus ook voor projecten zonne-energie:

Onderzoeksrapport  ‘Van Vereniging naar Energiecoöperatie, een eerste verkenning naar een nieuwe rechts- en organisatievorm’, 2 april 2021 van Vereniging Duurzaam tussen Dijk en Duin.

De visie zonne-energie is hier te bekijken. Meer informatie over het raadsbesluit over de visie is hier te vinden (onder agendapunt 8B). Mocht je naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag. Stuur een mail naar info@heusden.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met onze MogelijkMakers via (073) 513 1789.