Zonne-energie

De meeste energie die we in Nederland verbruiken is afkomstig van fossiele brandstoffen: olie en aardgas. Het winnen en verbranden hiervan is schadelijk voor onze aarde. Het grootste probleem is de uitstoot van CO2 waardoor ons klimaat verandert. Daarom moet er omgeschakeld worden naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Ook in Heusden zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen zoals zon en wind om Heel. Heusden. Duurzaam. te krijgen. Daarom is er een visie op zonne-energie vastgesteld. 

Zonnevelden
De raad heeft in 2021 een motie aangenomen, waarin is afgesproken dat er tot de vaststelling van het REKS-bod 2.0 geen nieuwe initiatieven voor zonnevelden in het buitengebied toegelaten of in behandeling genomen worden.

De ‘Evaluatie Visie zonne-energie en Kadernotitie windenergie’ is op 21 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Lees verder

De gemeenteraad heeft op 17 september 2019 de Visie zonne-energie vastgesteld. Steeds meer mensen investeren in zonne-energie, vaak met zonnepanelen op daken. We omarmen dat, want we vinden dat het opwekken van duurzame zonne-energie vooral daar moet gebeuren waar het nodig is. Dus eerder op daken en in of direct bij de dorpen en kernen, dan in het buitengebied. Maar er is meer nodig om Heel. Heusden. Duurzaam. (energieneutraal) te krijgen. Ook zonnevelden kunnen daaraan bijdragen.

Ruimte voor initiatieven
We stimuleren zonne-energie op daken en maken op gepaste wijze ook ruimte voor zonnevelden. Uitzonderlijke projecten, die duidelijk een bijdrage leveren aan de Heusdense samenleving, maken we mogelijk. Zonnevelden moeten niet alleen bijdragen aan de energietransitie, maar ook aan de Heusdense samenleving. Uitgangspunt is: we doen het mét en vóór elkaar. Deze visie is samen met onze inwoners en duurzaamheidspartners tot stand gekomen. Lokale initiatieven voor de ontwikkeling van zonnevelden kunnen daarom kansrijk zijn als ze voldoen aan onder meer deze criteria:

  1. Het zonneveld is van voldoende maatschappelijke meerwaarde voor de Heusdense samenleving, omdat ze mét, dóór en vóór deze samenleving ontwikkeld wordt. Minimaal 50% van het zonneveld moet dan ook in lokaal eigendom zijn zodat de lokale samenleving mee moet kunnen profiteren. Ook inwoners die niet direct meedoen met de ontwikkeling van het zonneveld, moeten invloed kunnen hebben op het plan.
     
  2. Het zonneveld is van meerwaarde voor de leefomgeving. Zonnevelden hebben een duidelijk zichtbare impact op de leefomgeving. Het is daarom belangrijk dat ze goed worden ingepast in de omgeving.
     
  3. Voor het zonneveld wordt zorgvuldig de beperkte ruimte gebruikt.

In de visie kun je meer lezen over deze en andere criteria.

Zonnevelden
De raad heeft in 2021 een motie aangenomen, waarin is afgesproken dat er tot de vaststelling van het REKS-bod 2.0 geen nieuwe initiatieven voor zonnevelden in het buitengebied toegelaten of in behandeling genomen worden.

- Nieuwsbericht 9 april 2021 -

Eén kansrijke projectlocatie aan Polderweg 1 in Oudheusden

Ook in Heusden zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen om Heel. Heusden. Duurzaam. waar te maken. Zonne-energie is (naast windenergie) op dit moment een goede oplossing om de ongewenste uitstoot van CO2 tegen te gaan waardoor ons klimaat verandert. Naast zonnepanelen op daken, zijn ook zonnevelden nodig. Het college van Heusden heeft op 6 april 2021 besloten om één projectlocatie aan te wijzen voor een mogelijk zonneveld: aan de Polderweg 1 in Oudheusden.

Deze projectlocatie sluit aan bij het uitgangspunt van 'elke kern een zonneveld' en het ligt in de 'randzones langs de kernen' wat de voorkeur heeft ten opzichte van 'overige locaties in het buitengebied'.

Andere mogelijke projectlocaties niet kansrijk

De andere projectlocatie die in beeld was voor een mogelijk zonneveld aan de Mariëndonkstraat in Elshout is niet toegewezen en daarmee niet kansrijk. De gemeenteraad had in haar vergadering van 30 maart 2021 hier duidelijke bedenkingen tegen. De raad ziet op dit moment deze locatie niet  als kansrijke projectlocatie omdat die niet aan de gewenste kwaliteiten voldoet. Ook de initiatiefnemers van de overige negen projectlocaties zijn afgewezen, in ieder geval tot de vaststelling van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie 2.0 in 2023 (REKS).

Zonne-energie

Met deze eerste stap richting de realisatie van een zonneveld in onze gemeente dragen we bij aan een duurzame leefomgeving en onze ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.
Steeds meer mensen investeren in zonne-energie, vaak met zonnepanelen op daken. We omarmen dat, want we vinden dat het opwekken van duurzame zonne-energie vooral daar moet gebeuren waar het nodig is. Dus eerder op daken en in of direct bij de dorpen en kernen, dan in het buitengebied. Maar er is meer nodig om Heel. Heusden. Duurzaam. (energieneutraal) te krijgen. Ook een mogelijkheid is energie opwekken met zonnepanelen op velden; zonnevelden. Dit staat in onze visie op zonne-energie.

Reageren?

Het verkrijgen van een aanwijzing voor een projectlocatie is nog geen garantie voor realisatie van een zonneveld. Bij de uitwerking van de plannen betrekt de initiatiefnemer de omgeving via inwonersparticipatie. Dit betekent dat de inwoners van Oudheusden door de initiatiefnemer van het zonneveld worden uitgenodigd. Ook zal de initiatiefnemer alle inwoners informeren. Met het uiteindelijke plan wordt vervolgens de formele procedure voor de benodigde vergunningen doorlopen en krijgen belanghebbenden nog de mogelijkheid om een zienswijze en eventueel beroep in te dienen. Daarover volgen dan nog publicaties.

Meer informatie:

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de gemeente Heusden via (073) 513 1789 of via info@heusden.nl onder vermelding van 'zonnevelden'.

> Nieuwsbericht 12 februari met afbeelding mogelijke projectlocaties 

 

27 januari 2023

Voor de ontwikkeling van zonnepark Hooibroeken verlengt de gemeente haar financiële garantstelling aan Energiek Heusden. We blijven daarmee hun initiatief ondersteunen ook al is de uitvoering vertraagd. Met de komst van een zonnepark kan grootschalig zonne-energie worden opgewekt. De omgeving moet hier straks ook van kunnen profiteren. Daarom willen we waarborgen dat 50% van het zonnepark lokaal in eigendom is. Als Energiek Heusden er zelf in slaagt om minstens de helft van het benodigde startkapitaal op te halen bij Heusdenaren, dan krijgen ze van ons een subsidie van maximaal € 600.000. Daarnaast bespreken we met Energiek Heusden wanneer een lokale energiegemeenschap goed kan worden toegepast bij Zonnepark Hooibroeken.

Lees verder in het collegebesluit over ‘Verlenging garantstelling Energiek Heusden – Hooibroeken’

14 september 2022

Energiek Heusden heeft samen met de grondeigenaar en ontwikkelaar Sunvest besloten om de geplande bouw van Zonnepark Hooibroeken uit te stellen. Lees hier het nieuwsbericht van Energiek Heusden over “Zonnepark Hooibroeken in Oudheusden loopt vertraging op”.

>> nieuwsbericht

13 september 2022

Lees hier de Raadsinformatiebrief over “vertraging realisatie zonnepark Hooibroeken”.  

>> nieuwsbericht

17 mei 2022
Lees hier nieuwsbericht van Energiek Heusden over 'SDE++ subsidie en netwerkaansluiting voor Zonnepark Hooibroeken'

6 oktober 2021

Zonnepark Hooibroeken aan de Polderweg 1 in Oudheusden is het eerste plan voor grootschalige opwekking van duurzame (zonne-) energie in het buitengebied van onze gemeente. Een initiatief van de lokale energiecoöperatie Energiek Heusden, grondeigenaar familie Vugts en ontwikkelaar Sunvest B.V. Wij beschouwen dit initiatief als een pilotproject waarbij we maximaal willen faciliteren en stimuleren omdat dit aansluit op onze duurzaamheidsdoelen. Dit proces is weer een stapje dichterbij gekomen.

Omgevingsvergunning
Het college heeft op 5 oktober 2021 een omgevingsvergunning verleend voor dit zonnepark. Deze vergunning wijkt af van het geldende bestemmingsplan. De verleende vergunning ligt zes weken ter inzage. In deze periode is het mogelijk om beroep in te dienen.

Meeprofiteren lokale samenleving
Bij initiatieven voor zonne-energie moet er onder andere voor minimaal 50% van het zonnepark sprake zijn van een vorm van meeprofiteren door de lokale samenleving volgens onze Visie zonne-energie. Bij dit pilotproject geldt dan ook als belangrijke voorwaarde dat Energiek Heusden als aandeelhouder 50% lokaal eigendom heeft zodat de omgeving er straks profijt van heeft.

Financiering
Om dit te financieren worden door Energiek Heusden Hooibroekencertificaten uitgegeven aan inwoners van de gemeente. Omdat deze uitgifte nog moet starten is het nog onzeker of Energiek Heusden straks voldoende geld beschikbaar heeft om de ontwikkeling van zonnepark Hooibroeken samen met de andere initiatiefnemer voort te zetten. Wij hebben er vertrouwen in dat het Energiek Heusden gaat lukken om alle benodigde middelen voor het zonnepark zelf bij elkaar te brengen met de uitgifte van deze Hooibroekencertificaten. Wij zijn als gemeente bereid om een overbruggingskrediet te verstrekken zodat Energiek Heusden nog wat langer de tijd krijgt om de certificaten aan inwoners te verkopen. Ook zijn we bereid om de daarna nog resterende certificaten zelf af te nemen. Als Energiek Heusden minder dan de helft van de certificaten verkocht krijgt, zijn wij bereid om zelf voor 50% aandeelhouder te worden in project Hooibroeken.

Daarover hebben de gemeente en Energiek Heusden op 5 oktober een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Wat ging hieraan vooraf?
Onderdeel van onze Visie zonne-energie is dat er bij uitzondering ruimte is voor grootschalige opwek van zonne-energie in het buitengebied van onze gemeente. Op 6 april 2021 besloot het college het initiatief van familie Vugts, Energiek Heusden en ontwikkelaar Sunvest B.V. voor een zonnepark aan de Polderweg1 in Oudheusden aan te wijzen als projectlocatie (zie vorig nieuwsbericht).

> Klik hier voor meer informatie over het initiatief Zonnepark Hooibroeken

#Heel.Heusden.Duurzaam

17 februari 2023

Nabij vesting Heusden willen we, op de voormalige stortplaats Bakkersdam, in de toekomst een klein zonnepark laten bouwen. Een zonnepark is een veld met zonnepanelen waar duurzame energie wordt opgewekt. Het is bedoeld voor inwoners uit de omringende kernen Herpt, Hedikhuizen en vesting Heusden én ondernemers van bedrijventerrein Bakkersdam.

Lees verder in dit nieuwsbericht van 17 februari 2023.

In onze regio Hart van Brabant werken we samen aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Daarmee brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. 
> Lees verder over de REKS.

11 mei 2021 - Bij initiatieven voor windturbines moet er o.a. voor minimaal 50% van het windpark sprake zijn van een vorm van meeprofiteren door de lokale samenleving van Heusden. Dat kan in een coöperatieve vorm, maar er zijn meerdere manieren waarop financiële participatie mogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld met een postcoderoosregeling en aandeelhouderschap. De vormen liggen niet op voorhand vast en de gemeente staat open voor creatieve voorstellen die een evenredig voordeel opleveren voor de lokale samenleving en haar opgave voor de energietransitie.

Inspiratie: Vereniging Duurzaam tussen Dijk en Duin
De directe bewoners en landeigenaren rondom de Honderdbunderweg hebben zich verenigd in de Vereniging Duurzaam tussen Dijk en Duin. Deze vereniging was zoekende naar een geschikte organisatievorm, waarin enerzijds de belangen van directe bewoners en 5 landeigenaren worden behartigd en gerespecteerd, maar waarin anderzijds ook samengewerkt kan worden met zowel commerciële partijen als met andere stakeholders, zoals natuurverenigingen en bewoners van directe ‘zicht en/of postcodegebieden.
Zij heeft hier onderzoek naar laten doen en op 2 april 2021 een onderzoeksrapport vrijgegeven waarin deze vragen worden beantwoord:
"1. de vraag van de Vereniging Duurzaam tussen Dijk en Duin om te ondersteunen bij een eerste inventarisatie naar rechtsvorm- en organisatiemogelijkheden met betrekking tot het plaatsen van windmolens rondom de Honderdbunderweg te Heusden.
2. de vraag van de gemeente Heusden ten aanzien van een pragmatische invulling over hoe het betrekken van en (laten) meeprofiteren van de samenleving vorm kan worden gegeven bij het plaatsen van windmolens in de gemeente Heusden. Het doel van gemeente Heusden hierbij is om de resultaten ook voor andere verenigingen toepasbaar en beschikbaar te maken."

Ook toepasbaar voor andere initiatieven
Dit onderzoek is in principe ook toepasbaar voor andere intiatieven in onze gemeente als het gaat om opwek van duurzame energie en dus ook voor projecten zonne-energie:

Onderzoeksrapport  ‘Van Vereniging naar Energiecoöperatie, een eerste verkenning naar een nieuwe rechts- en organisatievorm’, 2 april 2021 van Vereniging Duurzaam tussen Dijk en Duin.

De visie zonne-energie is hier te bekijken. Meer informatie over het raadsbesluit over de visie is hier te vinden (onder agendapunt 8B). Mocht je naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag. Stuur een mail naar info@heusden.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met onze MogelijkMakers via (073) 513 1789.

Laatst bijgewerkt op: 08-09-2023