Elektriciteitsnetwerk capaciteit

Voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is cruciaal voor het realiseren van de doelstellingen voor duurzame opwek van zonne- en windenergie.

- Bericht 15 september 2022 -

Op 9 september 2022 kondigde TenneT aan dat er weer ruimte beschikbaar komt op het elektriciteitsnet van Noord-Brabant en Limburg. Dit heeft gevolgen voor de aansluitingsstop die begin juni 2022 in werking trad. Enexis meldt dat de meeste zakelijke klanten die op de wachtrij staan voor een grootverbruikaansluiting voor afname vanaf november weer een offerte aangeboden kunnen krijgen. Ook voor teruglevering komt weer capaciteit beschikbaar, maar dit zal zeker niet genoeg zijn om iedere aanvraag aan te sluiten. Hoeveel transportcapaciteit er exact beschikbaar komt is afhankelijk van de locatie en hoe dit aansluit bij de aanvragen.

De nieuwe ruimte op het elektriciteitsnet wordt gecreëerd door samenwerking en afspraken tussen afnemers en leveranciers aan de ene kant en de netbeheerder aan de andere kant. Hierbij wordt het gebruik van transportcapaciteit met elkaar afgestemd om stroompieken in productie of afname van elektriciteit af te zwakken. Zo kunnen stroomproducenten als zonneparken op bepaalde momenten minder leveren of kunnen afnemers hun verbruik tijdelijk verlagen. Dit alles wordt gedaan tegen een financiële vergoeding.

Aanvragen
Initiatiefnemers die op dit moment op een wachtlijst staan met een verzoek voor verhoging van het contractvermogen, een verzwaring van een aansluiting, of een nieuwe aansluiting, worden gecontacteerd door Enexis wanneer het verzoek in behandeling wordt genomen. Enexis verwacht dat dit vanaf november 2022 zal gebeuren. Als men nog niet op de wachtlijst staat, kunnen partijen hiervoor een aanvraag doen bij Enexis. Op volgorde van binnenkomst zal worden bekeken of de aanvraag in aanmerking komt voor extra transportcapaciteit.

Wat betekent dit voor gemeente Heusden?
Door de huidige update met het vrijkomen van transportcapaciteit kunnen projecten die nadeel ondervinden van de schaarste mogelijk toch doorgang vinden. Dit wordt in de komende maanden duidelijk, wanneer Enexis en TenneT verdere informatie kunnen verschaffen over gemaakte afspraken met bedrijven in ons gebied en de daarmee daadwerkelijk vrijgekomen capaciteit. We houden contact met Enexis om de ontwikkelingen en kansen voor de bedrijven en projecten in de gemeente te volgen.

>> Lees verder in de raadsinformatiebrief (15 september 2022)

Impact van nieuwsbericht 8 juni 2022 over transportschaarste stroomnet
De ontwikkeling van transportschaarste op het stroomnet roept onmiddellijk de vraag op wat dit betekent voor alle ondernemers en   maatschappelijke organisaties met een (wens voor een) grootverbruikaansluiting, alsmede initiatiefnemers in onze gemeente die enthousiast meer willen verduurzamen en een bijdrage leveren aan de energietransitie en voor de uitwerking van de REKS (Regionale Energie & Klimaat Strategie).

Wat kan er niet meer?
Startende of uitbreidende bedrijven of maatschappelijke organisaties die een grootverbruikaansluiting nodig hebben, kunnen voorlopig geen nieuwe of zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet krijgen. Dit geldt ook voor bedrijven die op grote schaal elektriciteit willen terug leveren. Ook nieuwe aanvragen voor bijvoorbeeld zonne- en windparken worden voorlopig niet gehonoreerd door Enexis.

Grootschalige nieuwe voorzieningen in de wijk (zoals winkels, maatschappelijke centra, sportvoorzieningen en dergelijke), waarvoor nog geen grootverbruikaansluiting op het net is aangevraagd, worden niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.

Wat is er nog wel mogelijk?
Voor inwoners en ondernemers die met hun huizen/panden zijn aangesloten op het net met een kleinverbruikaansluiting (tot en met 3 x 80 Ampère) worden vooralsnog niet geraakt door de transportschaarste. Als onze inschatting van elektriciteitsafname van kleinverbruikers voor de toekomst juist is, kunnen we nieuwe woningen blijven aansluiten in gebieden waar transportschaarste is afgekondigd. De woningbouwopgave zelf staat vooralsnog niet ter discussie.
Bestaande aanvragen die al zijn gehonoreerd door Enexis via een contract, zoals zonnepark Hooibroeken van Energiek Heusden, kunnen wel doorgaan. Ook kan de ruimtelijke verkenning naar een energiehub volgens de REKS doorgaan. Bij verdere ontwikkeling en realisatie van de energiehub moet wel rekening worden gehouden met de filevorming op het elektriciteitsnet.  Deze is voor Heusden niet binnen een aantal jaren opgelost, omdat uitbreidingen van stations en netwerk veel tijd kosten. De energiehub leent zich er echter goed voor om te kijken naar alternatieven, zoals opslag en conversie van opgewekte elektriciteit en eventueel directe levering naar grootafnemers, zoals bedrijventerreinen.

Transportschaarste speelt in meerdere delen van Nederland. Een oplossing moet komen vanuit de netbeheerders en de regelgeving vanuit het Rijk. Samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg en de gemeenten in de regio ondernemen we actie richting het Rijk. Op 9 juni verstuurden wij een gezamenlijke brief aan minister Jetten waarin we ons ongenoegen en verbazing uiten. Wij vragen het Rijk om snelle oplossingen die de gevolgen verminderen of wegnemen.

Wens je voor jouw bedrijf of organisatie een (uitbreiding van) een grootverbruikaansluiting op het elektriciteitsnet? Dan adviseren wij je hiervoor toch een aanvraag in te dienen bij Enexis om op hun interesselijst te komen. Ook raden wij je aan de informatie op de website van Enexis Netbeheer goed door te lezen. Heb je dan nog vragen, dan kun je zelf contact opnemen met je relatiemanager of met de klantenservice van Enexis Netbeheer via 088 857 22 22 of via klantenservice.zakelijk@enexis.nl. Loop je zelf tegen deze (of andere) problematiek aan, laat het dan de gemeente Heusden weten via (073) 5131789 of via info@heusden.nl.

Nederland zit middenin de overgang van grijze energie (fossiele brandstoffen zoals aardgas, olie of steenkolen) naar volledig duurzame energie; oftewel de energietransitie. TenneT en Enexis geven aan dat er ook in Noord-Brabant en Limburg door de snelle ontwikkeling van onder meer warmtepompen, laadpalen, nieuwe woningen, bedrijven, elektrificatie van de industrie en nieuwe partijen die batterijen aanbieden, een explosief stijgende vraag is naar capaciteit van het elektriciteitsnet. Deze toenemende vraag naar afname en teruglevering van duurzame stroom zorgt voor overbelasting van het elektriciteitsnet.