Transitievisie Warmte Heusden

De meeste energie die we in Nederland verbruiken is afkomstig van fossiele brandstoffen: olie en aardgas. Het winnen en verbranden hiervan is schadelijk voor onze aarde, bovendien zijn deze bronnen eindig. Het grootste probleem is de uitstoot van het broeikasgas CO2 waardoor ons klimaat opwarmt met allerlei nadelige gevolgen van dien. Daarom moet er omgeschakeld worden naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Ook in Heusden zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen én gaan we van verwarming en koken met aardgas naar een aardgasloze samenleving toe. We willen Heel. Heusden. Duurzaam. krijgen! Daarom zijn we ook aan de slag om een Transitievisie Warmte, een visie op verwarming zonder aardgas in de gemeente, op te stellen. 

De warmtetransitie houdt in: het aardgasvrij maken van gebouwen in uiterlijk 2050.
Vóór het einde van het jaar moeten alle gemeenten in Nederland – ook onze gemeente – een eerste Transitievisie Warmte opstellen. Dit document verkent de mogelijkheden in de gemeente om van verwarming met aardgas tot een aardgasloze samenleving te komen. Dat is nodig om tegemoet te komen aan de afspraken die in het Klimaatakkoord van Parijs en vervolgens in het Nationale Klimaatakkoord zijn gemaakt. In 2030 moet er 49% minder CO2 worden uitgestoot, in 2050 moet dat 95% zijn. De warmtetransitie moet aan deze doelstelling bijdragen. Omdat ook in de warmtetransitie de ontwikkelingen snel gaan, moet de Transitievisie Warmte minimaal elke 5 jaar worden herzien.

Om op 31 december 2021 een Transitievisie Warmte afgerond te hebben, doorlopen we een voortvarend proces.

Stap 1 (tot en met augustus 2021):
We zijn begonnen met een studie naar de technische mogelijkheden om bestaande gebouwen en woningen in onze gemeente aardgasvrij te maken. We onderzoeken momenteel ook gemeentebreed op welke locaties in de gemeente welke duurzame technische warmteoplossingen mogelijk zouden zijn. We verwachten deze zomer de technische studie te kunnen afronden. Met de resultaten hiervan, wordt duidelijk met welke kaders we te maken hebben in deze warmtetransitie. Dat wil zeggen, dan hebben we inzicht in welke aardgasvrije warmte-opties (wat) op welke plekken in de gemeente (waar) mogelijk zijn op basis van bestaande en bewezen technologie. Dit zegt dan nog niets over welke duurzame warmtevoorziening uiteindelijk waar gaan komen, want dat is onderdeel van de uitwerking van de visie in gebiedsgerichte uitvoeringsplannen.

Stap 2 (augustus tot en met oktober 2021):
Vervolgens gaan we deze technische mogelijkheden bespreken met onder andere de netbeheerder, de woningcorporaties, andere organisaties en ondernemers en met inwoners. Zo krijgen inwoners via het inwonerspanel van Heusden de mogelijkheid om in de nazomerperiode van zich te laten horen. Deze inbreng wordt vervolgens meegenomen in de warmtevisie. In oktober organiseren we bovendien nog een webinar om betrokkenen te informeren.

Stap 3 (oktober tot en met december 2021):
De laatste maanden van het jaar buigt de gemeenteraad zich over de Transitievisie. Vanaf 2 november ligt de visie bij het college, waarna het raadsbesluit volgt op 21 december. En vanaf 2022 begint de uitvoeringsfase van de warmtetransitie: we gaan de visie dan verder uitwerken en bekijken voor welke buurten en wijken er gebiedsgerichte uitvoeringsplannen gemaakt kunnen worden.

In verschillende kernen en wijken zijn inwoners, ondersteund door de gemeente, al aan de slag gegaan met de warmtetransitie. In Hedikhuizen onderzoeken we de haalbaarheid van een collectief warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte van de nabijgelegen steenfabriek. In de wijk Vliedberg onderzoeken we de potentie van collectief een warmtenet op basis van een buurtwarmtepomp. In de kern Herpt wordt onderzocht of het water van de Maas en de vestinggrachten ingezet kan worden als duurzame warmtebron voor de kern Herpt, maar ook voor de Vesting. Voor de Vesting is ook onderzocht wat kansen en mogelijkheden kunnen zijn van waterstof als energiedrager.

 • Moet ik binnenkort gedwongen van het aardgas af?
  Nee, dat zal zeker niet het geval zijn. Pas in 2050 hoeven alle gebouwen aardgasvrij te zijn en goed isoleren is dan een belangrijke eerste stap. Zelfs als de aardgasaansluiting zou worden afgesloten, is er een aankondigingstermijn van acht jaar voordat dit daadwerkelijk zal gebeuren.
   
 • Wat is duurzame warmte en waarom is aardgas niet duurzaam?
  Aardgas is een zogenaamde fossiele brandstof. Dat betekent dat deze energiebron eindig is – ooit zal het op zijn. Volgens de huidige inschattingen wordt dat punt over 100 tot 200 jaar bereikt. Als we echter uitgaan van alleen het aardgas dat op Nederlandse bodem gewonnen kan worden, zal het in 2034 al op zijn. Duurzame warmte daarentegen maakt gebruik van energiebronnen die niet eindig zijn. Denk aan aardwarmte, de zon, de wind of het water. Ook na het gebruik van deze bronnen voor energiewinning worden ze niet uitgeput.
   
 • Waarom moeten we in 2050 van het aardgas af zijn en niet later?
  Het is niet alleen zo dat aardgas een eindige brandstof is, maar het verbranden van fossiele materialen als aardgas, aardolie, steenkool en bruinkool veroorzaakt ook de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Een broeikasgas, zoals CO2, blijft aanwezig in de atmosfeer en zorgt ervoor dat warmte op aarde wordt vastgehouden en niet verdwijnt in de ruimte. Zo zou de gemiddelde temperatuur op aarde 33 graden lager zijn zonder broeikasgassen. We hebben ze dus wel nodig! Maar niet te veel, want dan wordt het weer té heet op aarde met als gevolg een stijgende zeespiegel, verzuurde oceanen, toenemende droogtes, meer overstromingen en meer.
   
 • Welke warmte-oplossingen zijn dan wel duurzaam?
  Nationale richtlijnen bepalen dat het warmtenet en de warmtepomp duurzaam zijn, wanneer zij gevoed worden met duurzame bronnen. Voor het warmtenet, een collectieve oplossing geschikt voor stedelijke bebouwing, kan dat bijvoorbeeld energie uit water zijn, restwarmte van de industrie of aardwarmte. Voor een warmtepomp, een individuele oplossing geschikt voor landelijke bebouwing, is het doorgaans elektriciteit die duurzaam – bijvoorbeeld met wind of zon – is opgewekt eventueel in combinatie met duurzame gassen, zoals groengas of waterstof.
   
 • Wat kan ik zelf al doen?
  Elke stap die je zelf al neemt, hoe sneller hoe beter, is waardevol! Denk aan het isoleren van uw huis, het zelf opwekken van energie door middel van bijvoorbeeld zonnepanelen, het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen in huis of het veranderen van gedrag (voeding, mobiliteit, etc.). Hiervoor kun je onder andere de Heusdense subsidieregeling isolatiemaatregelen particuliere woningen gebruiken. Als je zelf aardgasvrij wil worden, helpen wij daar natuurlijk graag bij. Zo geeft de landelijke ISDE-subsidieregeling een vergoeding voor verschillende isolatiemaatregelen, een warmtepomp, een warmteboiler en een aansluiting op een warmtenet. Zie ook www.heelheusdenduurzaam.nl voor meer informatie.
   
 • Ik heb een andere vraag over aardgas vrij wonen. Hoe kan ik deze vraag stellen?
  Wij beantwoorden je vragen graag! Je kunt je vraag naar ons mailen via info@heusden.nl onder vermelding van ‘transitievisie warmte’. Je kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via (073) 513 1789.