Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

In onze regio Hart van Brabant werken we aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Daarmee brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. 

Om aan te geven hoe fors onze regionale opgave is: het komt neer op 1 miljoen Megawattuur. Ongeveer de helft daarvan is al gerealiseerd of is al opgenomen in plannen. Over blijft 0,45 miljoen Megawattuur (MWh), wat neerkomt op maximaal 50 windmolens (3 megaWatt en 150 meter tiphoogte). Met meer hectare zon is minder 'wind' nodig en met zwaardere en hogere molens is een kleiner aantal molens nodig.

* De regio Hart van Brabant wordt gevormd door de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

31 oktober 2022 - Hart van Brabant werkt aan Publiek Ontwikkelbedrijf REKS voor wind- en zonneparken

15 maart 2022 - Op weg naar de REKS 2.0
Lees hier het nieuwsbericht van regio Hart van Brabant over ‘op weg naar de REKS 2.0”

 

Gemeenten in Regio Hart van Brabant, waaronder de gemeente Heusden, en de provincie Noord-Brabant willen samenwerken aan een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf voor de ontwikkeling van wind- en zonneparken in de regio. De colleges van de gemeenten en de Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een intentieverklaring vastgesteld.

> Lees verder in het volledige nieuwsbericht 3 december 2021

Sinds begin november 2021 is Willem van de Ven de nieuwe procesregisseur voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Regio Hart van Brabant. Willem is als ‘regisseur duurzame ontwikkeling’ bij de gemeente Heusden niet onbekend met de REKS. Binnen verschillende REKS-werkgroepen heeft hij al bijgedragen aan de ontwikkeling van de plannen.

> Lees hier het interview met Willem van de Ven, 7 december 2021

Op 22 september 2021 hebben de negen gemeenten in Hart van Brabant, waaronder Gemeente Heusden en de veertien verenigde lokale energiecoöperaties een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met de samenwerking willen de gemeenten en coöperaties meer inwoners betrekken bij het opwekken van duurzame energie in de regio.

Meedenken, -doen en -profiteren

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en Coöperatie Energie Hart van Brabant komt voort uit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Hierin staat onder andere hoe en waar we energie duurzaam kunnen opwekken met wind- en zonne-energie.

In de REKS is afgesproken dat alle inwoners van Hart van Brabant moeten kunnen meedenken en meebeslissen bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zoals windparken en zonnevelden. Ook streven we ernaar dat de lokale omgeving voor minimaal 50% eigenaar wordt van energieprojecten. Dat betekent dat inwoners ook kunnen profiteren van de opbrengsten van wind- en zonneparken in hun omgeving.

Lokale energiecoöperaties

Om die participatiedoelen te bereiken en inwoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van energieprojecten, willen de lokale energiecoöperaties en gemeenten samenwerken. Belangrijk gezamenlijk doel daarbij is om het draagvlak vergroten voor de duurzame energieprojecten uit de REKS door in contact te komen met inwoners.

Bovendien kan met de samenwerking beter geborgd worden dat inwoners en ondernemers in de regio kunnen meedenken, meebeslissen en mee-ondernemen bij energieprojecten. Ook kunnen inwoners via de energiecoöperaties meeprofiteren van de opbrengsten uit de duurzame opwekprojecten van de REKS.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie

In onze regio Hart van Brabant hebben we een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) gemaakt. Daarin staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. 

Meer informatie over de REKS vind je op regio-hartvanbrabant.nl/REKS.

De gemeenteraad heeft op 18 mei 2021 ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. In de REKS staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. En hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast.

In het REKS-bod, dat u hier kunt lezen, staat onder andere welke gebieden geschikt zijn voor windmolens en zonnepanelen in het buitengebied en welke alternatieven er zijn voor het verwarmen van onze woningen met aardgas.

Wat betekent de REKS voor onze gemeente?
Instemmen met de REKS betekent dat we ons committeren aan het REKS-bod en ons inzetten om de doelen hieruit samen met de gemeenten uit de regio te realiseren. Voor onze gemeente betekent dit concreet dat er een Hub op ons grondgebied wordt voorzien. Onder een Hub wordt verstaan: een gebied nabij  een knooppunt in het energienetwerk waar duurzame energie wordt opgewekt, opgeslagen en mogelijk ook omgevormd naar warmte. De focus ligt hierbij op duurzame opwek van energie via windmolens en mogelijk ook zonnevelden. In het REKS-bod staat dat we samen met gemeente Waalwijk in totaal 20 windmolens in 2030 horen te realiseren, waarvan er ongeveer 5 op Heusdens grondgebied worden voorzien. Maar hoe deze Hub eruit zal komen te zien en waar de windmolens uiteindelijk komen, is allemaal nog niet bekend. Dit zal nader uitgewerkt moeten gaan worden.

Waarom wordt er een Hub in onze gemeente voorzien?
De Hub’s in het REKS-bod zijn in de buurt van belangrijke knooppunten van elektriciteitsnetwerken globaal verdeeld. Onze gemeente bevindt zich tussen de hoogspanningsstations in Den Bosch en in Waalwijk. Bovendien hebben we in Heusden o.a. een open polderlandschap wat in principe aantrekkelijk is voor windenergie. Voor onze gemeente is al eerder een eigen visie windenergie vastgesteld waarin de uitgangspunten staan waar windenergie opgewekt zou kunnen worden en onder welke voorwaarden. Onze visie windenergie sluit aan op het REKS-bod. Een evaluatie van onze visie windenergie staat overigens voor dit jaar op onze agenda.

Zorgvuldig regionaal proces met breed draagvlak
Aan het opstellen van de REKS is meer dan twee jaar gewerkt door onder andere gemeenten, waterschappen en de provincie. Ook lokale energiecoöperaties, woningcorporaties, netbeheerder Enexis, landschapsarchitecten, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de strategie. Daarnaast zijn inwoners op verschillende manieren betrokken bij de inhoud van de REKS. Dat gebeurde onder andere met informatieavonden, een regionale internetenquête en een jongerenproject.

In de plannen is nadrukkelijk aandacht voor inwoners. Zij moeten mee kunnen denken en profiteren van de energietransitie en veranderingen in hun omgeving. Participatie is daarbij een voorwaarde voor draagvlak, ook op lange termijn. Ook worden de opbrengsten van duurzame energie van bijvoorbeeld windmolens gebruikt om een fijne omgeving te creëren om te wonen, werken en recreëren.

Verdere uitwerking
Tot 1 juli nemen ook de andere gemeenteraden in Hart van Brabant, de provincie en de algemene besturen van de waterschappen een besluit over de REKS. Zodra het REKS-bod door alle volksvertegenwoordigers is vastgesteld, wordt het ingediend bij het Rijk. Dan start ook de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen. Dat is een zorgvuldig proces dat voor elk project anders is en waarbij we ook onze inwoners en ondernemers nauw betrekken.

Vooruitblik in Heusden
Voor de verdere uitwerking en realisatie van de REKS projecten is er het idee om een regionaal publiek ontwikkelbedrijf te starten. In Heusden moeten wij de afweging en keuze nog maken op welke wijze wij uitvoering willen gaan geven aan het REKS-bod en of we, bijvoorbeeld, deelnemen aan dit regionaal publiek ontwikkelbedrijf. Wij volgen de regionale plannen daarvoor dan ook op de voet. De verwachting is dat dit na de zomer actueel wordt. Dit betekent dat we in Heusden daarom nu ook nog geen beslissing kunnen nemen over de lokale initiatieven voor opwek van windenergie die er al zijn.

Meer informatie
Meer informatie over de REKS staat op www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS. Hier is ook het REKS-bod in te zien en kunt u een vereenvoudigde versie van de REKS vinden:

Er is ook een landelijke RES campagne van het Rijk van start gegaan en deze is te volgen via: www.iedereendoetwat.nl/res

In maart 2021 is op regioniveau de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vastgesteld. Op de site van de regio vind je het volledige bod en de bijbehorende bijlagen. Tot medio juni nemen ook de gemeenteraden van de negen gemeenten, de Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen een besluit over de REKS. In juli 2021 wordt het het bod vervolgens namens de regio ingediend bij het Rijk. 

> College van Heusden stemt in met REKS (6 april 2021). 
Regionale Energie- én Klimaatstrategie door regio vastgesteld (9 maart 2021)
> Nieuwsbericht REKS informatiebijeenkomsten (25 februari 2021)

Er zijn verschillende online bijeenkomsten over de REKS georganiseerd voor inwoners: een aantal van die bijeenkomsten gingen over de REKS in zijn algemeenheid. Daarnaast  waren er avonden met uitleg over de lokale gevolgen van de REKS. Tijdens de algemene REKS-bijeenkomsten is verteld over wat de REKS is, welke plannen er in het concept staan en hoe de planning er uitziet. Uiteraard was er ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de REKS. Terugkijken en meer informatie hierover vind je op de site van de regio.

De lokale REKS informatiebijeenkomst in Heusden was op 9 december 2020
10 december 2020 - In deze lokale informatiebijeenkomst stonden de gevolgen van de REKS-plannen voor de specifieke gemeenten in Hart van Brabant centraal. Wil je meer weten over wat de energie- en klimaattransitie betekent (voor de gemeente Heusden en jouw omgeving)?

> Terugkijken informatiebijeenkomst REKS gemeente Heusden van 9 december 2020
> Teruglezen presentatie informatiebijeenkomst REKS 9 december
> Uw reacties op onze vragen over REKS 9 december
> Terugkijken van de andere al gehouden REKS-informatiebijeenkomsten kan via dit youtubekanaal van de regio Hart van Brabant.

17 november 2020 - de vragenlijst REKS (het onderzoek over de opwek van duurzame energie in Hart van Brabant) is inmiddels gesloten. Ook inwoners van de gemeente Heusden deden mee aan dit onderzoek. 
Nieuwsbericht over deze vragenlijst (5 oktober 2020)
> Meer (achtergrond)informatie over deze vragenlijst is te vinden op de site van Regio Hart voor Brabant

19 mei 2020 - Op 24 maart 2020 heeft het college besloten om het concept-bod REKS, na consultatie van de gemeenteraad, te willen vaststellen. De gemeenteraad heeft op 12 mei 2020 het concept-bod besproken en daarbij geen wensen en bedenkingen aan het college meegegeven. Het college heeft daarom het concept-bod REKS op 19 mei 2020 vastgesteld.