College van gemeente Heusden stemt in met Regionale Energie- en Klimaatstrategie

Het college van Heusden heeft op 6 april 2021 ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. In de REKS staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. En hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast.

Op 18 mei 2021 neemt ook de gemeenteraad een besluit over de REKS. In het REKS-bod, dat u hier kunt lezen, staat onder andere welke gebieden geschikt zijn voor windmolens en zonnepanelen in het buitengebied en welke alternatieven er zijn voor het verwarmen van onze woningen met aardgas.

Zorgvuldig proces met breed draagvlak
Aan het opstellen van de REKS is meer dan twee jaar gewerkt door onder andere gemeenten, waterschappen en de provincie. Ook lokale energiecoöperaties, woningcorporaties, netbeheerder Enexis, landschapsarchitecten, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de strategie. Daarnaast zijn inwoners op verschillende manieren betrokken bij de inhoud van de REKS. Dat gebeurde onder andere met informatieavonden, een regionale internetenquête en een jongerenproject.

In de plannen is nadrukkelijk aandacht voor inwoners. Zij moeten mee kunnen denken en profiteren van de energietransitie en veranderingen in hun omgeving. Participatie is daarbij een voorwaarde voor draagvlak, ook op lange termijn. Ook worden de opbrengsten van duurzame energie van bijvoorbeeld windmolens gebruikt om een fijne omgeving te creëren om te wonen, werken en recreëren.

Verdere uitwerking
Tot 1 juli nemen ook de andere gemeenteraden in Hart van Brabant, de provincie en de algemene besturen van de waterschappen een besluit over de REKS. Zodra het REKS-bod door alle volksvertegenwoordigers is vastgesteld, wordt het ingediend bij het Rijk. Dan start ook de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen. Dat is een zorgvuldig proces dat voor elk project anders is en waarbij we ook onze inwoners en ondernemers nauw betrekken.

REKS-tijdlijn tot 2030

Meer informatie
Meer informatie over de REKS staat op www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS. Hier is ook het REKS-bod in te zien en kunt u een vereenvoudigde versie van de REKS vinden.