De gemeenteraad heeft op 18 mei 2021 ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. In de REKS staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. En hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast.

In het REKS-bod, dat u hier kunt lezen, staat onder andere welke gebieden geschikt zijn voor windmolens en zonnepanelen in het buitengebied en welke alternatieven er zijn voor het verwarmen van onze woningen met aardgas.

Wat betekent de REKS voor onze gemeente?
Instemmen met de REKS betekent dat we ons committeren aan het REKS-bod en ons inzetten om de doelen hieruit samen met de gemeenten uit de regio te realiseren. Voor onze gemeente betekent dit concreet dat er een Hub op ons grondgebied wordt voorzien. Onder een Hub wordt verstaan: een gebied nabij  een knooppunt in het energienetwerk waar duurzame energie wordt opgewekt, opgeslagen en mogelijk ook omgevormd naar warmte. De focus ligt hierbij op duurzame opwek van energie via windmolens en mogelijk ook zonnevelden. In het REKS-bod staat dat we samen met gemeente Waalwijk in totaal 20 windmolens in 2030 horen te realiseren, waarvan er ongeveer 5 op Heusdens grondgebied worden voorzien. Maar hoe deze Hub eruit zal komen te zien en waar de windmolens uiteindelijk komen, is allemaal nog niet bekend. Dit zal nader uitgewerkt moeten gaan worden.

Waarom wordt er een Hub in onze gemeente voorzien?
De Hub’s in het REKS-bod zijn in de buurt van belangrijke knooppunten van elektriciteitsnetwerken globaal verdeeld. Onze gemeente bevindt zich tussen de hoogspanningsstations in Den Bosch en in Waalwijk. Bovendien hebben we in Heusden o.a. een open polderlandschap wat in principe aantrekkelijk is voor windenergie. Voor onze gemeente is al eerder een eigen visie windenergie vastgesteld waarin de uitgangspunten staan waar windenergie opgewekt zou kunnen worden en onder welke voorwaarden. Onze visie windenergie sluit aan op het REKS-bod. Een evaluatie van onze visie windenergie staat overigens voor dit jaar op onze agenda.

Zorgvuldig regionaal proces met breed draagvlak
Aan het opstellen van de REKS is meer dan twee jaar gewerkt door onder andere gemeenten, waterschappen en de provincie. Ook lokale energiecoöperaties, woningcorporaties, netbeheerder Enexis, landschapsarchitecten, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de strategie. Daarnaast zijn inwoners op verschillende manieren betrokken bij de inhoud van de REKS. Dat gebeurde onder andere met informatieavonden, een regionale internetenquête en een jongerenproject.

In de plannen is nadrukkelijk aandacht voor inwoners. Zij moeten mee kunnen denken en profiteren van de energietransitie en veranderingen in hun omgeving. Participatie is daarbij een voorwaarde voor draagvlak, ook op lange termijn. Ook worden de opbrengsten van duurzame energie van bijvoorbeeld windmolens gebruikt om een fijne omgeving te creëren om te wonen, werken en recreëren.

Verdere uitwerking
Tot 1 juli nemen ook de andere gemeenteraden in Hart van Brabant, de provincie en de algemene besturen van de waterschappen een besluit over de REKS. Zodra het REKS-bod door alle volksvertegenwoordigers is vastgesteld, wordt het ingediend bij het Rijk. Dan start ook de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen. Dat is een zorgvuldig proces dat voor elk project anders is en waarbij we ook onze inwoners en ondernemers nauw betrekken.

Vooruitblik in Heusden
Voor de verdere uitwerking en realisatie van de REKS projecten is er het idee om een regionaal publiek ontwikkelbedrijf te starten. In Heusden moeten wij de afweging en keuze nog maken op welke wijze wij uitvoering willen gaan geven aan het REKS-bod en of we, bijvoorbeeld, deelnemen aan dit regionaal publiek ontwikkelbedrijf. Wij volgen de regionale plannen daarvoor dan ook op de voet. De verwachting is dat dit na de zomer actueel wordt. Dit betekent dat we in Heusden daarom nu ook nog geen beslissing kunnen nemen over de lokale initiatieven voor opwek van windenergie die er al zijn.

Meer informatie
Meer informatie over de REKS staat op www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS. Hier is ook het REKS-bod in te zien en kunt u een vereenvoudigde versie van de REKS vinden:

Er is ook een landelijke RES campagne van het Rijk van start gegaan en deze is te volgen via: www.iedereendoetwat.nl/res