Woning (ver)bouwen en kapvergunning

Bij het bouwen of verbouwen van een woning komt heel wat kijken. Heb je bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig of ben je van plan duurzaam te bouwen. Hieronder vind je over deze en andere onderwerpen meer informatie. 

Wil je meer infomatie over bouwkavels en (nieuwbouw)woningen die te koop zijn in onze gemeente? Kijk dan snel op De Kavelwinkel.nl

Ga je een woning bouwen of verbouwen? Dan kan het zijn dat je een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit kun je controleren en aanvragen via een vergunningscheck op het omgevingsloket

Principeverzoek
Bij omvangrijke of complexe (ver)bouwwerken kunnen de kosten voor een omgevingsvergunning hoog zijn. Daarom kun je een principeverzoek indienen. Met dit verzoek kun je inschatten of je voor jouw bouwplannen een vergunning kunt krijgen. Aan een principeverzoek zijn kosten verbonden maar het bespaart je mogelijk hoge onderzoeks- en legeskosten als jouw droomverbouwing niet haalbaar is. De uitkomst van uw principeverzoek is geen vergunning. Klik hieronder voor meer informatie over het indienen van een principeverzoek.

Indienen principeverzoek

Bezwaar & Beroep
Als je het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kun je hiertegen bezwaar maken. Denk bijvoorbeeld aan een geweigerde omgevingsvergunning. De gemeente doet een uitspraak over jouw bezwaar. Ben je het niet eens met deze uitspraak? Dan kun je daarna beroep instellen bij de Rechtbank. Voor meer informatie klik op de link hieronder.

> Meer informatie over indienen van bezwaar

Wil je weten of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor het kappen van één of meerdere bomen? Met het onderstaande stroomschema zie je of je een vergunning moet aanvragen:

Stroomschema bomen kappen

De gemeente kan de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken op het moment dat ze een vergunning wil afgeven. Dit is geregeld in de Wet Bibob en het gemeentelijk Bibob-beleid. De Wet Bibob staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Bij criminele antecedenten of (het vermoeden van) witwassen van geld afkomstig uit strafbare feiten kan de vergunning worden geweigerd of ingetrokken.

Wil je een woning of bedrijf gaan (ver)bouwen? Dan moet je naast de aanvraag van de omgevingsvergunning mogelijk ook een vragenformulier over integriteit invullen. Dit is van toepassing wanneer je een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen aanvraagt:

 • waarbij sprake is van een bouwsom van meer dan € 500.000 (exclusief btw). De bouwsom wordt door de gemeente berekend;
 • als de aanvraag een locatie betreft die gelegen is in een door het college aangewezen risicogebied of;
 • als sprake is van een of meerdere risicocategorieën. Klik hier om deze in te zien.

Bijzondere gevallen
In de onderstaande situaties moet je ook het vragenformulier invullen:

 • Vanaf de 4e aanvraag op jaarbasis van dezelfde aanvrager en/of betrokkene met een bouwsom van meer dan € 50.000 en minder dan € 500.000.
 • Als al is begonnen met de realisatie van een vergunningplichtig bouwwerk, zonder dat daarvoor de vereiste vergunning is aangevraagd en de bouwsom meer bedraagt dan € 50.000 (exclusief btw).

Los van deze twee gevallen kan de gemeente je ook verzoeken om het vragenformulier in te vullen.

Bibob vragenformulier

De gemeente Heusden is rijk aan monumenten, zowel gebouwen als archeologische monumenten. Ook kent de gemeente een rijke historie, die vaak duidelijk zichtbaar is in de straten en in het landschap. Er zijn gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Alle monumenten in de gemeente Heusden zijn opgenomen op een monumentenlijst. Actuele informatie over de rijksmonumenten vindt u in het Rijksmonumentenregister.

In de Erfgoednota staat hoe de gemeente Heusden de komende jaren het cultureel erfgoed wil behouden en versterken. Veel elementen in de wijken en straten en in het landschap hebben een historische achtergrond. Denk maar aan de Grotestraat en de ringdijk rondom de gemeente. Al die elementen hebben een cultuurhistorische waarde en zijn opgenomen op de cultuurhistorische waardenkaart en in de bijbehorende toelichting op de waardenkaart. Meer informatie over de monumentensubsidie lees je via onderstaande link.

> aanvragen monumentensubsidie 

Archeologie
De meeste archeologische vondsten worden pas gedaan nadat men de grond in gaat. De archeologische verwachtingenkaart geeft een indicatie vooraf van de kans op zo'n archeologische vondst. De kaart is opgesteld op basis van archeologische rapporten uit het verleden, vondsten en cultuurhistorisch onderzoek. De archeologische beleidsadvieskaart vertaalt de verwachtingenkaart in een aantal waardes die betrokken worden bij de ruimtelijke plannen van de gemeente Heusden. Beide kaarten worden toegelicht in het achtergronddocument.

Meer informatie

Rijksdienst voor cultureel erfgoed
> Brochure 'Vergunningvrije werkzaamheden monumenten'
Restauratiefonds
Monumentenhuis Brabant
Boerderijenlijn

Of het nu gaat om nieuwbouwprojecten, verbouwingen of het wijzigen van historische panden; de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) heeft alles in huis om een integraal advies te geven. Ze behandelt namelijk zowel aanvragen omgevingsvergunningen ‘bouwen’ als ‘monumenten’. De CRK adviseert het college van Heusden gevraagd en ongevraagd over de toepassing van de Monumentenwet, de Monumentenverordening, de Welstandsnota Heusden, hoofdstuk 9 van de Bouwverordening en de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten. Ze adviseert onder andere over bouwplannen en selectie- en aanwijzingsprocedures op het gebied van monumentale objecten. Ook sluit de CRK aan bij de behoefte van de klant om snel tot een positief welstandsadvies te komen.

Welstand
Onze samenleving is constant in verandering. In die veranderende samenleving past een overheid die meer aan de zijlijn staat. "Met minder regels bereiken we meer", typeert wat dat betreft het huidige tijdsbeeld. Met de Welstandsnota uit 2019 zijn veel gebieden in onze gemeente welstandsvrij geworden. Onderdelen van de gemeente die het meest kwetsbaar zijn (zoals historische, thematische of bijzondere gebouwen als kerken, scholen, gebouwen voor maatschappelijke functies en uiteraard de vesting Heusden) worden wel aan welstand getoetst. Het gaat er dan om of het gebouw op zichzelf of in verhouding tot de omgeving voldoende passend is.

Leden commissie
De CRK bestaat uit 3 leden die samen deskundig zijn op het gebied van monumentenzorg, architectuur en stedenbouw.

 • ir. Jan-Hein Janssens (voorzitter), architect, namens welstandsorganisatie Stichting Dorp, Stad en land (DSL)
 • Monique van de Looi, bouwhistoricus, namens Stichting Advisering Monumenten en Ruimtelijke kwaliteit Brabant (St. AM&RKB)
 • ir. Dave Ellens, architect en monumentendeskundige, namens Omgevingadvies bv.

Ambtelijk secretaris: 

 •  drs. ir. Cees van Tuijl, kunst- en architectuurhistoricus, architect en stedenbouwkundige.

Als plaatsvervangers treden op:

 • ir. Ton Jansen, (wnd. voorzitter), architect, namens welstandsorganisatie Stichting Dorp, Stad en land (DSL)
 • drs. Annélien van Kuilenburg, architectuurhistoricus, namens Stichting Advisering Monumenten en Ruimtelijke kwaliteit Brabant (St. AM&RKB)
 • ing. Fons Drijvers, architect en monumentendeskundige, namens Omgevingadvies bv.

Plaatsvervangend ambtelijk secretaris is: 

 • ing. Jantine van Eijl, bouwkundige

Vergaderingen
De CRK vergadert elke maand. De vergaderingen zijn openbaar. Wil je bij de behandeling van jouw bouwplan graag een persoonlijke toelichting geven? Neem dan contact op met de gemeente. De agenda's en verslagen van de CRK zijn hier te downloaden. Ook om de bouwplannen in te zien kun je contact opnemen met de gemeente.

Tussentijds adviseert een afgevaardigde van de CRK de gemeente ook over aanvragen omgevingsvergunningen. Dit gebeurt niet tijdens een openbare vergadering, maar op digitale wijze.