Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of en hoe je mag bouwen. En hoe je gronden of de gebouwen mag gebruiken.

Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf. Wil je weten wat de bestemming is van een bepaald gebied en wat er wel of niet mag op een stuk grond? Je vindt alle bestemmingsplannen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • Eén of meerdere kaarten (‘Verbeelding’)
  • Regels
  • Toelichting.

Wil je een papieren afdruk van (een deel van) het bestemmingsplan? Dan zijn hieraan kosten verbonden. De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid stukken. Heb je vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de gemeente Heusden, telefoon; (073) 513 1789. E-mailen kan ook: info@heusden.nl

Een bedrijf of inwoner kan verzoeken om aanpassing van het bestemmingsplan. Ook kan de gemeente zelf een bestemmingsplan aanpassen. Een bestemmingsplan wordt gemaakt in drie fasen: het voorontwerp, het ontwerp en het vastgestelde plan. In sommige gevallen wordt de fase van het voorontwerp overgeslagen.

De gemeente kondigt een nieuw bestemmingsplan altijd vooraf aan. Dat staat op deze webpagina, in informatiepagina Nu & Morgen die verschijnt in het Weekblad Heusden en in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant. Hierbij staat ook hoe en wanneer je een reactie kunt indienen.

Wil je een bericht ontvangen als er een nieuw bestemmingsplan voor je omgeving komt? Meld je dan aan bij de attenderingsservice van de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.
Hieronder vind je de plannen die momenteel in procedure zijn. 

Andere documenten, zoals omgevingsvergunningen, die ter inzage liggen vind je op de pagina 'Digitaal ter inzage'.

Je wilt bouwen, maar je initiatief/bouwplan past niet binnen het geldende bestemmingsplan? In de 'Nota Kostenverhaal' lees je waar je als initiatiefnemer aan toe bent. Met deze nota biedt de gemeente inzicht in de wijze waarop de gemeente omgaat met initiatieven die niet passen binnen het geldende bestemmingsplan. De gemeente kan, onder voorwaarden, meewerken aan een nieuw ruimtelijk kader voor jouw initiatief. Hierbij kijkt de gemeente hoe jouw plan bijdraagt aan de gemeentelijke ambities.

Een belangrijke voorwaarde is dat de kosten die de gemeente moet maken voor jouw initiatief betaald worden door degene die het initiatief indient, de initiatiefnemer. De gemeente is verplicht deze kosten op de initiatiefnemer te verhalen. Hoe dat in zijn werk gaat en welke kosten je moet betalen kun je lezen in de nota. 

> Open hier de 'nota Kostenverhaal'

Zienswijze indienen tegen een ontwerpbesluit of ontwerp (bestemmings)plan (DigiD)

Zienswijze indienen tegen een ontwerpbesluit of ontwerp (bestemmings)plan (Eherkenning)

Laatst bijgewerkt op: 11-07-2024