Hoefstraat 10 Herpt

Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 18 mei 2021 het bestemmingsplan ‘Hoefstraat 10, Herpt’ (NL.IMRO.0797.BPHoefstraat10-VG01) heeft vastgesteld.

De initiatiefnemers hebben de betreffende percelen en bebouwing aangekocht om hier hun bestaande loonbedrijf te vestigen. Dit houdt in dat de nog aanwezige boomkwekerij beëindigd wordt. Daarmee wordt een nieuwe bestemming gegeven aan vrijkomende agrarische bebouwing. In planologisch opzicht is er sprake van omschakelen van een agrarisch bedrijf naar een agrarisch technisch hulpbedrijf.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld en bevat dus een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inzage

U kunt de stukken op afspraak tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar op de landelijke website ruimtelijkeplannen.

Beroep

Het indienen van beroep is niet meer mogelijk. 
Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het vastgestelde bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is. De Afdeling bestuursrechtspraak dient binnen 12 maanden een uitspraak te doen over het ingediende beroep.

Overige informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marino Kuper via telefoonnummer (073) 513 17 89.