De ontwerp Omgevingsvisie is ontstaan doordat Heusdenaren op allerlei manieren hebben meegedacht. We hebben hiervoor samen met bureau STIPO allerlei inzichten opgehaald bij zoveel mogelijk organisaties, verenigingen en inwoners over hoe Heusden er in de toekomst uit moet zien op verschillende landschappelijke, economische en sociale thema’s.  In diverse brede bijeenkomsten, gesprekken met inwoners tijdens de campertour in juni 2021, het online formulier en op vele andere wijzen hebben we geleerd wat Heusdenaren belangrijk vinden voor de toekomst van hun woonplaats. 

Op 12 mei 2020 heeft de gemeenteraad de Startnotitie Omgevingsvisie vastgesteld. Deze startnotitie beschrijft op hoofdlijnen de ambities en uitgangspunten voor het traject om te komen tot een omgevingsvisie. Daarnaast beschrijft de startnotitie een eerste verkenning van integrale thema’s die voor de gemeente Heusden van belang zijn en straks een plek moeten krijgen in de omgevingsvisie. Klik hieronder om de startnotitie te lezen.

> Open de startnotitie omgevingsvisie

Opstellen omgevingsvisie
Stapsgewijs ontwikkelen we de omgevingsvisie van Heusden. Dat doen we samen met bewoners, ondernemers en organisaties, jong en oud. Naast allerlei één op één interviews hebben inmiddels diverse bijeenkomsten plaatsgevonden waarin betrokkenen hun visie op de toekomst hebben gedeeld.

Terugblik activiteiten in de buurt

 • drie thematische bijeenkomsten met organisaties en professionals, rondom de thema’s de mens, het landschap en de economie van Heusden;
  > Verslag themasessies
 • Een brede online bijeenkomst met de Provincie Noord-Brabant
 • Drie online bijeenkomsten met de verschillende Buurt Bestuurt comités
 • Gesprekken met de jeugdburgemeesters en jongerenambassadeurs
 • De toekomstkoffer reisde langs basisscholen en verpleeghuizen
  > Video terugkoppeling Toekomstkoffer

Ook met het college van B&W en de gemeenteraad hebben verschillende sessies plaatsgevonden. Bovendien hebben we al veel waardevolle reacties mogen ontvangen op het online formulier.

Aan de hand van allerlei gesprekken is een eerste visuele impressie gemaakt van de de input die we opgehaald hebben. Dit is hoe de toekomst van Heusden eruit kan zien. Maar het kan ook anders. Het is een levende visualisatie, die we de komende tijd blijven voeden met nieuwe inzichten.

> Visuele impressie toekomst Heusden

Uitwerkfase ontwerp Omgevingsvisie
De uitwerkfase door bureau STIPO waarbij zij samen met de ambtenaren van de gemeente Heusden richting gegeven hebben aan de keuzes die op tafel lagen. Dit waren de vervolgstappen voor de uitwerkfase van ontwerp omgevingsvisie:

 • De oogst uit de gesprekken wordt gebruikt om nog eens kritisch naar de ontwerpvisie te kijken. Welke punten kunnen we nog aanscherpen? Hoe worden bepaalde aandachtspunten verwerkt? Wat lukt niet?
 • Na deze laatste feedback-rondes wordt de visie opgemaakt.

Instemmen met ontwerp Omgevingsvisie
Het college heeft ingestemd met de ontwerp Omgevingsvisie - 20 september 2022.

Inloopsessie
Op 12 oktober was er een inloopsessie in het gemeentehuis Drunen waar je vragen kon stellen. Verschillende inwoners maakten hiervan gebruik.

Reageren op ontwerp Omgevingsvisie

 • Van 29 september tot en met 9 november 2022 kon je op de ontwerp Omgevingsvisie reageren. Je kon reageren door een zienswijze in te dienen. 
 • In periode na 9 november 2022 verzamelden en analyseerden we alle zienswijzen.

Besluitvorming
De gemeenteraad heeft op 28 maart 2023 de Omgevingsvisie Heusden vastgesteld. 

Via deze website www.heelheusdenbouwtmee.nl houden we je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. We delen dit ook via de gemeentelijke kanalen zoals de informatiepagina Nu & Morgen, de digitale nieuwsbrief en sociale media. Op 27 februari 2023 verscheen de laatste e-nieuwsbrief over de omgevingsvisie over dit bericht.

Terug naar Heelheusdenbouwtmee

Laatst bijgewerkt op: 29-03-2023