Op dit moment zijn we, samen met STIPO, druk bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. In deze omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving vast. In Heusden doen we dat graag samen met zo veel mogelijk organisaties, verenigingen en inwoners. Samen creëren we de omgevingsvisie door allerlei inzichten op te halen bij deze partners over hoe Heusden er in de toekomst uit moet zien op verschillende landschappelijke, economische en sociale thema’s.

Op 12 mei 2020 heeft de gemeenteraad de Startnotitie Omgevingsvisie vastgesteld. Deze startnotitie beschrijft op hoofdlijnen de ambities en uitgangspunten voor het traject om te komen tot een omgevingsvisie. Daarnaast beschrijft de startnotitie een eerste verkenning van integrale thema’s die voor de gemeente Heusden van belang zijn en straks een plek moeten krijgen in de omgevingsvisie. Klik hieronder om de startnotitie te lezen.

> Open de startnotitie omgevingsvisie

Opstellen omgevingsvisie

Stapsgewijs ontwikkelen we de omgevingsvisie van Heusden. Dat doen we samen met bewoners, ondernemers en organisaties, jong en oud. Naast allerlei één op één interviews hebben inmiddels diverse bijeenkomsten plaatsgevonden waarin betrokkenen hun visie op de toekomst hebben gedeeld.

  • drie thematische bijeenkomsten met organisaties en professionals, rondom de thema’s de mens, het landschap en de economie van Heusden;
    > Verslag themasessies
  • Een brede online bijeenkomst met de Provincie Noord-Brabant
  • Drie online bijeenkomsten met de verschillende Buurt Bestuurt comités
  • Gesprekken met de jeugdburgemeesters en jongerenambassadeurs
  • De toekomstkoffer reisde langs basisscholen en verpleeghuizen
    > Video terugkoppeling Toekomstkoffer

Ook met het college van B&W en de gemeenteraad hebben verschillende sessies plaatsgevonden. Bovendien hebben we al veel waardevolle reacties mogen ontvangen op het online formulier.

Aan de hand van allerlei gesprekken is een eerste visuele impressie gemaakt van de de input die we opgehaald hebben. Dit is hoe de toekomst van Heusden eruit kan zien. Maar het kan ook anders. Het is een levende visualisatie, die we de komende tijd blijven voeden met nieuwe inzichten.

> Visuele impressie toekomst Heusden

Bureau STIPO staat aan de start van de uitwerkfase. De komende tijd zullen zij samen met de ambtenaren van de gemeente Heusden richting geven aan de keuzes die op tafel liggen. We werken toe naar het vaststellen van de omgevingsvisie in juli 2022. Belangrijke momenten de komende tijd zijn (onder voorbehoud):

21 oktober 2021 - 1 december 2021 > Terinzagelegging notitie reikwijdte en detailniveau (NRD)
De NRD is een formele publicatie waarin de gemeente de uitgangspunten voor het milieueffectenrapport bepaald. Een milieueffectenrapport brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld. De officiële bekendmaking van de terinzagelegging en de NRD zelf kunnen hier geraadpleegd worden.

In maart/april 2022 kan worden gereageerd op de Ontwerp Omgevingsvisie. De exacte data van de terinzagelegging worden later bekend gemaakt via de publicaties van de gemeente Heusden. 

Via deze website heelheusdenbouwtmee.nl houden we je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. We delen dit ook via de gemeentelijke kanalen zoals de informatiepagina Nu & Morgen, de digitale nieuwsbrief en sociale media. Wil je specifiek op de hoogte blijven van ontwikkelingen over de omgevingsvisie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief over dit onderwerp.

> Inschrijven nieuwsbrief opstellen omgevingsvisie

Terug naar Heelheusdenbouwtmee