De omgevingsvisie is bijna gereed. Op dinsdagavond 19 april 2022 kwamen er zo’n 70 betrokkenen bijeen om over de omgevingsvisie te praten.

Er waren veel mensen bij die ook bij eerdere activiteiten aanwezig waren, en ook een behoorlijke groep mensen die voor de eerste keer kwamen. Mart van der Poel, de wethouder die het hele proces begeleid heeft, heette iedereen welkom. Deze dinsdagavond stond de ruimtelijke visiekaart centraal. Als we al die opgaven, ambities en speerpunten op een rijtje zetten, hoe vertaalt zich dat dan ruimtelijk? Hoe komt de gemeente er dan uit te zien? Waar landt de grote behoefte aan kleinere eenpersoonwoningen voor jonge starters en senioren als we rekening houden met de diverse wensen over het behouden van landbouwgrond en de eigen identiteit van de kernen? Wat betekent het als we (meerdaags) toerisme beter willen spreiden en een goede balans nastreven in Heusden Vesting? Hoe verenigen we ontwikkelruimte voor de traditionele boeren met de eisen van deze tijd rond verduurzaming in al haar facetten, om er een paar te noemen. 

In de werksessie gingen de deelnemers in kleinere groepen in gesprek rond de ruimtelijke visiekaart. Wat herkent men, waar sta je achter, waar zet je vraagtekens bij? Aan de hand van rode en groene stickers werd dit aangegeven op de kaart. In het gesprek werd verder verdiept wat mensen bedoelden met hun groene of rode stip, en ontstond er een onderling gesprek. Veel deelnemers ervoeren de stap van het gesprek de vorige keer naar de ruimtelijke kaart van nu als te groot. Ze vonden het lastig om de kaart goed te begrijpen en misten het onderliggende verhaal. Het riep ook de wens op tot een uitgebreid verslag van de avond, die u hieronder via de blauwe knop kunt downloaden.

Lees het volledige verslag

Bewonersbijeenkomst 14 september smaakte naar meer
In de vorige bijeenkomst in september spraken deelnemers over de opgaven, ambities en de speerpunten voor de visie. In diverse groepjes werd gesproken over de thema’s die in de visie centraal staan, zoals woningen voor jong en oud, of de toekomst van het buitengebied. Mensen konden via een stoplichtmodel (rood, oranje, groen) aangeven hoe ze dachten over de diverse punten. Aan de gesprekstafels werd er vervolgens over doorgesproken met elkaar. Dat leverde bij tijd en wijle indringende gesprekken op als de belangen verschillend waren en veel herkenning en begrip voor elkaars positie en de verschillende manieren van kijken. Soms was er dan toch weer een brug te slaan of bleek er onverwacht overlap in ambities. Lees het volledige bericht terug via onderstaande link.

> Terugkoppeling botsproefsessie

VERVOLGSTAPPEN OMGEVINGSVISIE HEUSDEN

Dit zijn de vervolgstappen voor de omgevingsvisie:

  • De oogst uit de gesprekken wordt gebruikt om nog eens kritisch naar de ontwerpvisie te kijken. Welke punten kunnen we nog aanscherpen? Hoe worden bepaalde aandachtspunten verwerkt? Wat lukt niet?
  • Na deze laatste feedback-rondes wordt de visie opgemaakt.
  • Het ontwerp visie gaat naar het nieuwe college.

Vanaf eind mei - begin juni

  • Het college biedt de ontwerpvisie en de bijbehorende omgevingseffect-rapportage aan bij de commissie m.e.r. 
  • Ook wordt de visie dan ter inzage gelegd, zodat bewoners, ondernemers en andere betrokkenen een zienswijze kunnen indienen.
  • De reacties van de commissies m.e.r. en de ingediende zienswijzen worden verwerkt en dit definitieve voorstel gaat dan naar de raad.

Na de zomer

  • Het definitieve voorstel voor de omgevingsvisie wordt besproken door de raad. 

Er wordt gestreefd om richting het einde van het jaar de visie te hebben vastgesteld.