Terugkoppeling botsproefsessie

Op 14 september verzamelden circa 60 bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van diverse organisaties zich bij het Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk. De meest belangrijke opgaven voor de omgevingsvisie stonden centraal en het doel van de bijeenkomst was om met elkaar vast te stellen hoe we bepaalde afwegingen willen maken en naar welke oplossingsrichting per opgave de voorkeur uit gaat.

Na een introductie en een interview met wethouder Mart van der Poel in de grote zaal, hadden deelnemers de mogelijkheid aan te schuiven bij één van de zes gesprekstafels. Aan elk van deze gesprekstafels stonden 2 à 3 gerelateerde opgaven centraal. Sommige van de gesprekken waren meer consoliderend van aard: over de oplossingsrichtingen van de opgave was men het overwegend eens. Andere opgaven gaven meer reden tot discussie, omdat men het in zeer verschillende mate eens was met de mogelijke oplossingsrichtingen of de manier waarop deze oplossingsrichtingen tot uitvoering zouden moeten komen. Hierbij delen we een greep uit de gesprekken.

Woningbouw en toekomstbestendig wonen
Dat meer (passende) woningen noodzakelijk zijn staat buiten kijf. De oplossingsrichtingen komen wel met enkele voorwaarden. Er moet een balans zijn tussen in- en uitbreiding en woningbouw moet gelijk op gaan met natuurontwikkeling en klimaatadaptatie. En de bouw van meer woningen moet niet ten koste gaan van de leefbaarheid, maar juist een impuls geven aan een buurt of kern. Het is belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen passend zijn voor de locatie: in Drunen is de opgave anders dan in Doeveren. Dat vraagt om maatwerk in iedere kern. Wat betreft de verduurzaming van het bestaande woningbestand wordt vooral aangegeven dat bewoners ontzorgd willen worden, met betaalbaarheid als voorwaarde. 

Levendige dorpscentra en een impuls in toerisme
De noodzaak om te investeren in de dorpscentra wordt onderschreven, waarbij het verzoek is om pro-actief te handelen - niet reactief. En er moet voldoende aandacht worden gegeven aan de balans tussen bewoners en toeristen. Beter spreiden van bezoekers over de hele gemeente is kansrijk, waarbij moet worden uitgegaan van de natuurlijke identiteit van de verschillende kernen en goede programmering een belangrijke voorwaarde is. Het geheel is meer dan de som der delen. 

Vraagstukken in het buitengebied
De opgaven in het buitengebied geven de meeste discussie, omdat daar veel ruimtevragen samenkomen. Zo speelt de angst dat het inrichten van een robuuster waternetwerk en intensivering van ecologische verbindingszones ten koste gaat van toekomstbestendige landbouw. En er zijn zorgen over het gemak waarmee boeren door marktpartijen verleid worden om hun land in te zetten voor het ontwikkelen van zonnevelden en windturbines. En kan traditioneel en innovatief boeren in de toekomst naast elkaar bestaan? Dat maatwerk noodzakelijk is wordt breed onderschreven.