Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

De gemeenteraad stelde op 22 februari 2022 het Mobiliteitsplan gemeente Heusden en het Meerjaren Uitvoeringsprogramma GVVP 2022 vast. Na de Mobiliteitsvisie is het Mobiliteitsplan de tweede fase van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP). Het Meerjaren Uitvoeringsprogramma is de derde fase. Hiermee is het GVVP nu compleet.

> Mobiliteitsplan - Deel 2 GVVP (22 februari 2022) 
> Meerjaren Uitvoeringsprogramma GVVP (22 februari 2022)
> Mobiliteitsvisie - Deel 1 GVVP (13 mei 2020)

 

23 april 2021 - collegebesluit 20 april 2021
Tot en met maart kon iedereen inspraakreacties indienen op het Mobiliteitsplan (als onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan). We ontvingen er 40, waarbij enkele reacties namens meerdere personen zijn ingediend. Vooruitlopend op de vaststelling van de Nota van Inspraak en Reactie bij het Mobiliteitsplan, heeft het college 20 april besloten de verdere uitwerking van de verzachtende maatregelen voor de verkeerscirculatie in het centrum van Vlijmen aan te houden. Na realisatie van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)-maatregelen, mede op basis van monitoring, wordt bepaald of deze maatregelen wenselijk zijn.
Lees hier het volledige nieuwsbericht.

25 maart 2021 - Inspraakreacties verwerken in Mobiliteitsplan
Vanaf 25 maart a.s. worden de inspraakreacties verwerkt in het Mobiliteitsplan. Tijdens deze inspraakperiode maken we alle verkeersmaatregelen inzichtelijk welke binnen het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP) kunnen worden opgenomen. Ook maken we na afloop van de inspraakprocedure een totaal kaart GVVP dat inzichtelijk maakt hoe het mobiliteitssysteem van de gemeente Heusden er over tien jaar uitziet.

Vervolgens wordt het voorstel voor het Mobiliteitsplan (inclusief Nota van Inspraak) en het MUP gelijktijdig aangeboden aan de raad voor besluitvorming. Dit wordt gedaan na de uitspraak van de Raad van State over de GOL. We houden nu rekening met de raadsvergadering van 18 mei 2021, maar dit alles is dus onder voorbehoud van deze uitspraak. Na vaststelling van het Mobiliteitsplan/GVVP vindt verdere uitwerking plaats van de maatregelen en concrete invulling van plannen en projecten.

Meerjaren Uitvoeringsprogramma 
In het Meerjaren uitvoeringsprogramma komt de vraag centraal te staan: “Wat gaat de gemeente Heusden de komende vier jaar doen aan verkeersmaatregelen om de gestelde doelstellingen te behalen?” Hiervoor gaan we in het MUP een prioritering voorstellen van de projecten uit het Mobiliteitsplan die we als eerste oppakken. We baseren die prioritering op de mate waarin projecten bijdragen aan het behalen van de speerpunten uit de Mobiliteitsvisie. Dit MUP zal het college van B&W tegelijkertijd met het definitieve Mobiliteitsplan aan de gemeenteraad aanbieden.

Relatie met GOL
Het Mobiliteitsplan GVVP én het verkeersplan centrum Vlijmen hebben (zeker als het gaat om de toekomstige infrastructuur) de maatregelen binnen de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) als basis genomen. Het Provinciaal Inpassingsplan GOL is echter nog niet onherroepelijk. Op 21 en 22 januari 2021 vond de zitting bij de Raad van State plaats waar beroepen tegen de GOL werden behandeld. We zijn in afwachting van deze uitspraak.

25 februari 2021 - Terugkijken informatiesessie GVVP 
Wil je weten wat er in het mobiliteitsplan/GVVP staat? Kijk dan de online informatiesessie over verkeer van 25 februari terug waarin we vragen van inwoners beantwoordden. 
Tip: spoel de youtube-film verder tot aan het einde van de aftelklok van 8 minuten. Vanaf dat punt start de sessie en deze opname duurt in totaal 2 uur.
Terugblik op informatiesessie 
Veel gestelde vragen en antwoorden (Q&A)

13 mei 2020 - Proces Mobiliteitsvisie, mobiliteitsplan en verder
Het komende jaar gaat de gemeente Heusden aan de slag met een nieuwe gemeentelijk verkeer en vervoerplan, kortweg GVVP. Met dit plan geven we antwoord op de verschillende thema’s die spelen binnen de gemeente.

Mobiliteitsvisie
De eerste stap op weg naar een nieuw GVVP die we zetten, is de Mobiliteitsvisie. Samen met een aantal belangenorganisaties, inwonersvertegenwoordigingen en raadsleden zijn 5 ambities vastgesteld die voor verkeer en vervoer in het toekomstige Heusden belangrijk zijn. Op woensdag 13 mei heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Om in anderhalve minuut een beeld te krijgen van de Mobiliteitsvisie van de gemeente Heusden, hebben we een animatie laten maken. 

Mobiliteitsplan en verder
Inmiddels zijn we samen met de hierboven genoemde partners bezig om het Mobiliteitsplan op te stellen. In het Mobiliteitsplan schetsen we het toekomstbeeld van hoe de gemeente Heusden er in 2030 uit ziet op het gebied van mobiliteit. Het Mobiliteitsplan wordt formeel in het voorjaar van 2021 voor inspraak aangeboden. Als de gemeenteraad vervolgens instemt met het Mobiliteitsplan, volgt daarna nog het opstellen van een Uitvoeringsprogramma met de concrete invulling van plannen en projecten.

Meer informatie
Eerder verschenen nieuwsberichten

Meer informatie en reageren
Het concept Mobiliteitsplan - inclusief Variantenstudie verkeer centrum Vlijmen - lag vanaf 10 februari 2021 gedurende 6 weken (t/m 24 maart 2021) ter inzage in het gemeentehuis in Vlijmen: 

Concept Mobiliteitsplan GVVP 
> Variantenstudie verkeer centrum Vlijmen

Informatiesessie Mobiliteitsplan 25 februari 2021
Terugkijken en terugblik op informatiesessie 
Veel gestelde vragen en antwoorden (Q&A)

> Bewonersbrief Vlaemsche Hoeve en directe omgeving (10 maart 2021)

Inspraakreacties
Belanghebbenden konden in de periode van 10 februari t/m 24 maart 2021 een inspraakreactie indienen.

Plan van aanpak GVVP uit 2020

Voor het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan stellen we drie formele documenten op die we in drie stappen aanbieden aan de gemeenteraad van Heusden. De driedeling is gebaseerd op de kernboodschap Dromen. Doen. Heusden.

De Mobiliteitsvisie

In de Mobiliteitsvisie brengen we de identiteit, ofwel het dna van Heusden in beeld en geven we de dromen van de Heusdense samenleving weer. De in 2019 door inwoners aangeboden toekomstvisie van Heusden vormt daarbij ons vertrekpunt. De dromen vertalen we naar ambities en doelstellingen op het gebied van mobiliteit. Uiteraard kijken we daarbij ook naar ontwikkelingen in Heusden, in de samenleving en technologische ontwikkelingen. De Mobiliteitsvisie geeft weer waarom mobiliteit belangrijk is voor Heusden.

Het Mobiliteitsplan

In het Mobiliteitsplan werken we de Mobiliteitsvisie verder uit tot concrete oplossingsrichtingen: Hoe gaan we de dromen waarmaken?  Hierover gaan we gezamenlijk nadenken tijdens gesprekken met de samenleving en het gemeentebestuur. De uitkomst van die gesprekken zetten we naast onze analyse van ongevallengegevens, verkeerscijfers en ruimtelijke analyses. In het Mobiliteitsplan schetsen we het toekomstbeeld van hoe de gemeente Heusden er in 2030 uit zal zien op het gebied van Mobiliteit.

Het uitvoeringsprogramma

In het Uitvoeringsprogramma nemen we op wat we concreet gaan doen om het toekomstbeeld uit het Mobiliteitsplan waar te maken. Hierin nemen we de projecten, activiteiten en onderzoeken op die Heusden in de komende vier jaar gaat uitvoeren. Dit wordt dynamisch document dat jaarlijks gelijktijdig met de begrotingscyclus wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

 

De Mobiliteitsvisie en input inwoners

Op 12 mei 2020 stelde de gemeenteraad het eerste deel van het GVVP, de Mobiliteitsvisie, vast. Deze visie is gebaseerd op vijf ambities die zijn opgesteld op basis van analyses en gesprekken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Waardevolle input van inwoners en belangengroepen

 Hoe kunnen we het centrum van Vlijmen nog aantrekkelijker en verkeersveiliger maken met goed bereikbare winkels en meer ruimte voor fietsers en wandelaars? Meer dan 200 inwoners dachten mee over deze vraag. En dat leverde goede ideeën voor verbeteringen op! Alle ideeën zijn nauwkeurig bekeken en er zijn verschillende combinaties van verbeteringen uitgewerkt tot maatregelen. Vervolgens dachten betrokken inwoners mee over de mogelijkheden om de verkeersmaatregelen voor het centrum van Vlijmen, zoals ze geschetst worden in de animatiefilm, te verbeteren.

Na de vaststelling van de Mobiliteitsvisie is voor bewoners van onze gemeente een online vragenlijst uitgezet. Vanwege de Corona maatregelen, zijn fysieke bijeenkomsten niet mogelijk. In de vragenlijst werd de mening over het verkeer in Heusden van bewoners gevraagd en men kon tevens verbeterpunten en/of goede voorbeelden melden. Daarnaast is gevraagd welke loop- en fietsroutes werden gebruikt. Ook is de mogelijkheid geboden om persoonlijke digitale gesprekken te voeren zodat men nog het een en ander kon toelichten. Tegelijkertijd met deze enquête is ook een separate vragenlijst over de toekomstige verkeersituatie in en rond het centrum Vlijmen online geplaatst. De reacties hierop zijn onder andere op verkeerskundige haalbaarheid beoordeeld en zoveel als mogelijk in het Mobiliteitsplan meegenomen.

Daarnaast is er in samenwerking met leerlingen van het d’Oultremontcollege ook informatie ingewonnen over onder andere loop- en fietsroutes van en naar deze school.

Er is een gebiedsanalyse opgesteld die tezamen met de enquêteresultaten met externe stakeholders (afgevaardigden van bewoners- en ondernemersverenigingen en belangenpartijen als de ZLTO, Fietsbond, VVN) is besproken. De uitkomsten hiervan legden we naast onze analyse van ongevallengegevens, verkeerscijfers en ruimtelijke analyses. Op basis hiervan is het concept-Mobiliteitsplan opgesteld.

 

 

In juni 2020 kon iedereen zijn/haar ideeën online met ons delen voor de verkeersafwikkeling in en rond het centrum van Vlijmen én voor het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP).

Op de enquête over het GVVP hebben ruim 400 inwoners gereageerd. Een kwart van de reacties komt uit Drunen en een derde uit Vlijmen. De overige reacties komen uit de andere kernen en het buitengebied. Het doel van de enquête was om erachter te komen welke thema’s onze inwoners belangrijk vinden, hoe inwoners reizen en welke aandachtspunten er zijn binnen de gemeente op het gebied van verkeer en mobiliteit.

Belangrijke thema’s

In de Mobiliteitsvisie heeft de gemeenteraad 15 speerpunten vastgesteld voor het nieuwe verkeersbeleid. Uit de vraag welke speerpunten de inwoners het belangrijkste vinden komt de onderstaande top 5 naar voren. Het is duidelijk dat inwoners met name lopen en fietsen, veiligheid en genieten van de groene omgeving belangrijk vinden:

  1. Iedereen kan genieten van een groene omgeving.
  2. Zwaar vracht- en landbouwverkeer rijdt buiten de kernen om.
  3. Aantrekkelijke en verkeersveilige recreatieve routes.
  4. We gaan op een veilige manier naar school of naar de sportclub.
  5. Lopen en fietsen zijn binnen de gemeente de belangrijkste vervoerswijzen.
Reisgedrag

Uit de enquête blijkt dat onze inwoners naar dichtbij gelegen bestemmingen vaak te voet of op de fiets gaan. Naar school, de winkel, sportvereniging of naar kennissen gaat ruim de helft lopend of op de fiets. Voor verder afgelegen bestemmingen wordt de auto vaker gebruikt. Ruim twee derde van de inwoners pakt de auto naar het werk. Het openbaar vervoer wordt voor deze verplaatsingen door maar 1% van de inwoners gebruikt. Naast de keuze voor een bepaald vervoermiddel laat de enquête duidelijk zien wat de meest gebruikte loop- en fietsroutes zijn. Opvallend is dat Heusdenaren duidelijk tevredener zijn over de looproutes dan over de fietsroutes binnen de gemeente.

Aandachtspunten

Door inwoners zijn veel goede voorbeelden binnen de gemeente genoemd en nog meer verbeterpunten. Opvallend is dat vesting Heusden zowel in de top vijf van goede voorbeelden als in de top vijf van verbeterpunten voorkomt. Als verbeterpunt worden de volgende gebieden het vaakst genoemd.

  • Vlijmen Centrum
  • Vesting Heusden
  • De tunnel/rotonde bij A59 en Onsenoortsestraat in Vliedberg
  • Het kruispunt Mommersteeg – Tuinbouwweg bij Haarsteeg
  • Het kruispunt Grotestraat – Admiraalsweg – Dillenburgstraat en aansluiting Hogeweg in Drunen
d'Oultremontcollege

De schoolgaande jeugd is een belangrijke aandachtsgroep voor het GVVP. Een groep leerlingen van het d'Oultremontcollege heeft daarom – als onderdeel van het vak maatschappijleer – een onderzoek gedaan naar het reisgedrag van de collega-leerlingen. Ook hebben zij hun visie gegeven op hoe mobiliteit in Heusden er over 20 jaar uitziet.

Het onderzoek van de leerlingen is inmiddels afgerond en heeft heel bruikbare informatie opgeleverd voor het GVVP. De belangrijkste school-thuis routes hebben we nu in beeld. En de beeldvorming is ontkracht dat veel leerlingen met de auto worden gebracht: slechts 2 procent komt meer dan 1 keer per week met de auto en twee derde van de leerlingen gaat altijd met de fiets.

Mobiliteit in 2040

Voor 2040 hebben de leerlingen het wensbeeld dat de gemeente focust op veiligheid en duurzaamheid in het mobiliteitsbeleid. De verwachte groei van het aantal verplaatsingen moet zoveel mogelijk opgevangen worden met duurzame vervoerswijzen, zoals huursteppen, carpoolen of schoon en goedkoop openbaar vervoer. Ook willen de leerlingen graag dat de gemeente inzet op het verder verbeteren van de verkeersveiligheid. Met name voor de meest kwetsbare groepen zoals de fietsers en wandelaars. Dit zorgt er volgens de leerlingen ook voor dat meer mensen kiezen voor deze gezonde en schone manier van reizen.