Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

Het komende jaar gaat de gemeente Heusden aan de slag met een nieuwe gemeentelijk verkeer en vervoerplan, kortweg GVVP. Met dit plan geven we antwoord op de verschillende thema’s die spelen binnen de gemeente.

Mobiliteitsvisie

De eerste stap op weg naar een nieuw GVVP die we zetten, is de Mobiliteitsvisie. Samen met een aantal belangenorganisaties, inwonersvertegenwoordigingen en raadsleden zijn 5 ambities vastgesteld die voor verkeer en vervoer in het toekomstige Heusden belangrijk zijn. Op woensdag 13 mei heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Om in anderhalve minuut een beeld te krijgen van de Mobiliteitsvisie van de gemeente Heusden, hebben we een animatie laten maken. 

Mobiliteitsplan en verder

Inmiddels zijn we samen met de hierboven genoemde partners bezig om het Mobiliteitsplan op te stellen. In het Mobiliteitsplan schetsen we het toekomstbeeld van hoe de gemeente Heusden er in 2030 uit ziet op het gebied van mobiliteit. Het Mobiliteitsplan wordt formeel in het voorjaar van 2021 voor inspraak aangeboden. Als de gemeenteraad vervolgens instemt met het Mobiliteitsplan, volgt daarna nog het opstellen van een Uitvoeringsprogramma met de concrete invulling van plannen en projecten.

Meer informatie

Wil je meer weten over het GVVP of heb je hierover vragen? Neem contact op met de gemeente Heusden, telefoon (073) 513 17 89. Of stuur een e-mail naar info@heusden.nl.

In juni 2020 kon iedereen zijn/haar ideeën online met ons delen voor de verkeersafwikkeling in en rond het centrum van Vlijmen én voor het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP).

Op de enquête over het GVVP hebben ruim 400 inwoners gereageerd. Een kwart van de reacties komt uit Drunen en een derde uit Vlijmen. De overige reacties komen uit de andere kernen en het buitengebied. Het doel van de enquête was om erachter te komen welke thema’s onze inwoners belangrijk vinden, hoe inwoners reizen en welke aandachtspunten er zijn binnen de gemeente op het gebied van verkeer en mobiliteit.

Belangrijke thema’s

In de Mobiliteitsvisie heeft de gemeenteraad 15 speerpunten vastgesteld voor het nieuwe verkeersbeleid. Uit de vraag welke speerpunten de inwoners het belangrijkste vinden komt de onderstaande top 5 naar voren. Het is duidelijk dat inwoners met name lopen en fietsen, veiligheid en genieten van de groene omgeving belangrijk vinden:

  1. Iedereen kan genieten van een groene omgeving.
  2. Zwaar vracht- en landbouwverkeer rijdt buiten de kernen om.
  3. Aantrekkelijke en verkeersveilige recreatieve routes.
  4. We gaan op een veilige manier naar school of naar de sportclub.
  5. Lopen en fietsen zijn binnen de gemeente de belangrijkste vervoerswijzen.
Reisgedrag

Uit de enquête blijkt dat onze inwoners naar dichtbij gelegen bestemmingen vaak te voet of op de fiets gaan. Naar school, de winkel, sportvereniging of naar kennissen gaat ruim de helft lopend of op de fiets. Voor verder afgelegen bestemmingen wordt de auto vaker gebruikt. Ruim twee derde van de inwoners pakt de auto naar het werk. Het openbaar vervoer wordt voor deze verplaatsingen door maar 1% van de inwoners gebruikt. Naast de keuze voor een bepaald vervoermiddel laat de enquête duidelijk zien wat de meest gebruikte loop- en fietsroutes zijn. Opvallend is dat Heusdenaren duidelijk tevredener zijn over de looproutes dan over de fietsroutes binnen de gemeente.

Aandachtspunten

Door inwoners zijn veel goede voorbeelden binnen de gemeente genoemd en nog meer verbeterpunten. Opvallend is dat vesting Heusden zowel in de top vijf van goede voorbeelden als in de top vijf van verbeterpunten voorkomt. Als verbeterpunt worden de volgende gebieden het vaakst genoemd.

  • Vlijmen Centrum
  • Vesting Heusden
  • De tunnel/rotonde bij A59 en Onsenoortsestraat in Vliedberg
  • Het kruispunt Mommersteeg – Tuinbouwweg bij Haarsteeg
  • Het kruispunt Grotestraat – Admiraalsweg – Dillenburgstraat en aansluiting Hogeweg in Drunen
d'Oultremontcollege

De schoolgaande jeugd is een belangrijke aandachtsgroep voor het GVVP. Een groep leerlingen van het d'Oultremontcollege heeft daarom – als onderdeel van het vak maatschappijleer – een onderzoek gedaan naar het reisgedrag van de collega-leerlingen. Ook hebben zij hun visie gegeven op hoe mobiliteit in Heusden er over 20 jaar uitziet.

Het onderzoek van de leerlingen is inmiddels afgerond en heeft heel bruikbare informatie opgeleverd voor het GVVP. De belangrijkste school-thuis routes hebben we nu in beeld. En de beeldvorming is ontkracht dat veel leerlingen met de auto worden gebracht: slechts 2 procent komt meer dan 1 keer per week met de auto en twee derde van de leerlingen gaat altijd met de fiets.

Mobiliteit in 2040

Voor 2040 hebben de leerlingen het wensbeeld dat de gemeente focust op veiligheid en duurzaamheid in het mobiliteitsbeleid. De verwachte groei van het aantal verplaatsingen moet zoveel mogelijk opgevangen worden met duurzame vervoerswijzen, zoals huursteppen, carpoolen of schoon en goedkoop openbaar vervoer. Ook willen de leerlingen graag dat de gemeente inzet op het verder verbeteren van de verkeersveiligheid. Met name voor de meest kwetsbare groepen zoals de fietsers en wandelaars. Dit zorgt er volgens de leerlingen ook voor dat meer mensen kiezen voor deze gezonde en schone manier van reizen.

> Lees verder onder 'Vervolg'

 

* Update 6 oktober 2020

Evenals bij het verkeer in en rond het centrum van Vlijmen gaan we ook deze resultaten (van online enquête) van het GVVP en de reacties van de schoolgaande jeugd verder analyseren. Ook vinden nog werksessies met diverse belanghebbenden plaats en worden nog enkele inventarisaties en onderzoeken gedaan. Al deze resultaten moeten binnen de kernopgaven van de onlangs vastgestelde Mobiliteitsvisie landen in het Mobiliteitsplan. Het Mobiliteitsplan wordt formeel rond november ook voor inspraak aangeboden is de planning.De laatste stap is het opstellen van een Uitvoeringsprogramma (met de concrete invulling van plannen en projecten). De Mobiliteitsvisie, het Mobiliteitsplan en het Uitvoeringsprogramma vormen uiteindelijke tezamen het GVVP.

Voor het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan stellen we drie formele documenten op die we in drie stappen aanbieden aan de gemeenteraad van Heusden. De driedeling is gebaseerd op de kernboodschap Dromen. Doen. Heusden.

De Mobiliteitsvisie

In de Mobiliteitsvisie brengen we de identiteit, ofwel het dna van Heusden in beeld en geven we de dromen van de Heusdense samenleving weer. De in 2019 door inwoners aangeboden toekomstvisie van Heusden vormt daarbij ons vertrekpunt. De dromen vertalen we naar ambities en doelstellingen op het gebied van mobiliteit. Uiteraard kijken we daarbij ook naar ontwikkelingen in Heusden, in de samenleving en technologische ontwikkelingen. De Mobiliteitsvisie geeft weer waarom mobiliteit belangrijk is voor Heusden.

Het Mobiliteitsplan

In het Mobiliteitsplan werken we de Mobiliteitsvisie verder uit tot concrete oplossingsrichtingen: Hoe gaan we de dromen waarmaken?  Hierover gaan we gezamenlijk nadenken tijdens gesprekken met de samenleving en het gemeentebestuur. De uitkomst van die gesprekken zetten we naast onze analyse van ongevallengegevens, verkeerscijfers en ruimtelijke analyses. In het Mobiliteitsplan schetsen we het toekomstbeeld van hoe de gemeente Heusden er in 2030 uit zal zien op het gebied van Mobiliteit.

Het uitvoeringsprogramma

In het Uitvoeringsprogramma nemen we op wat we concreet gaan doen om het toekomstbeeld uit het Mobiliteitsplan waar te maken. Hierin nemen we de projecten, activiteiten en onderzoeken op die Heusden in de komende vier jaar gaat uitvoeren. Dit wordt dynamisch document dat jaarlijks gelijktijdig met de begrotingscyclus wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

ActiviteitPlanningDocumenten
1e bijeenkomst stakeholders: Mobiliteitsvisie

16 januari 2020

Verslag van de bijeenkomst
Bijeenkomst Buurt Bestuurt23 januari 2020Verslag van de bijeenkomst
1e raadswerksessie4 februari 2020Verslag van de bijeenkomst
Mobiliteitsvisie in de gemeenteraad12-13 mei 2020Raadsbesluit
Online enquêtejuni 2020zie hierboven (Samenvatting online enquête GVVP)
Online gesprekken met bewonersjuni 2020zie gespreksverslag
2e raadswerksessie9 juli 2020Presentatie, inclusief resultaat bijeenkomst
2e bijeenkomst stakeholders: Mobiliteitsplan3 september 2020Presentatie, inclusief resultaat bijeenkomst
Concept mobiliteitsplan ter inzage20 januari 2021 (ovb) 
3e bijeenkomst stakeholders: Mobiliteitsuitvoeringsplan? 
Mobiliteitsplan in gemeenteraad19 mei 2021 (ovb) 
Uitvoeringsprogramma in gemeenteraad19 mei 2021 (ovb)