Verkeer in centrum Vlijmen

Het verkeer in en rond het centrum van Vlijmen gaat flink veranderen. Als de op- en afrit van en naar de A59 verdwijnt, zal doorgaand verkeer niet meer door het centrum gaan. Hiervoor moet Raad van State eerst nog groen licht geven voor het GOL-project

Hoe kunnen we het centrum van Vlijmen nog aantrekkelijker en verkeersveiliger maken met goed bereikbare winkels en meer ruimte voor fietsers en wandelaars?

Mogelijke maatregelen
Meer dan 200 inwoners dachten mee over deze vraag. En dat leverde goede ideeën voor verbeteringen op! Alle ideeën zijn nauwkeurig bekeken en er zijn verschillende combinaties van verbeteringen uitgewerkt tot maatregelen. De volgende korte animatiefilm brengt deze mogelijke maatregelen in beeld.

 

Meedenken
Tot 13 december konden inwoners meedenken over de mogelijkheden om de verkeersmaatregelen voor het centrum van Vlijmen, zoals ze geschetst worden in de animatiefilm, te verbeteren? Op dit moment verzamelen we alle reacties en komen hier later op terug. We willen je hartelijk danken voor het meedenken! 

De tekst van de voice-over uit de animatiefilm over de mogelijke maatregelen kun je hier nalezen. 

 

Na 13 december 2020 bundelen en analyseren we alle reacties op de mogelijke verkeersmaatregelen zoals geschetst in de animatiefilm. Het resultaat hiervan omvat de voorgestelde maatregelen voor het verkeer in centrum Vlijmen. En deze worden gelijktijdig met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) voor besluitvorming voorgelegd aan het college. Het is helaas niet mogelijk om op alle individuele inzendingen persoonlijk te reageren.

De planning is dat het GVVP in januari/februari 2021 ter inzage kan worden gelegd. Hierover is dan ook nog inspraak mogelijk. Vervolgens wordt het GVVP ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit wordt gedaan na de uitspraak van de Raad van State over de GOL. Dit alles is dus onder voorbehoud van deze uitspraak. Na vaststelling van het GVVP vindt verdere uitwerking plaats van de maatregelen.

De Raad van State moet nog een uitspraak doen over de plannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). We willen vooruitlopend op de uitspraak, deze tijd alvast benutten om ideeën te verzamelen hoe we het centrum van Vlijmen verkeersluw kunnen maken. Zodat op het moment dat er groen licht komt voor de GOL, we samen voortvarend aan de slag kunnen. Alle verkeersmaatregelen moeten straks immers goed op elkaar aansluiten en moeten passen binnen het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Door de GOL verandert de verkeerssituatie in en rond het centrum van Vlijmen. De huidige op- en afrit 44 van en naar de A59 gaan dicht. Het verkeer komt dan vanaf de snelweg op een andere manier Vlijmen binnen: via een oostelijke randweg en de Vijfhoevenlaan. Dit betekent dat het tussen de Grote Kerk en de rotonde op De Akker rustiger wordt. Doordat afrit 43 Nieuwkuijk (vanuit richting Waalwijk) oostwaarts verschoven gaat worden richting Vlijmen, verandert ook het verkeer op de Vendreef, de St. Catharinastraat, Akkerstraat-Plein, De Vlaemsche Hoeve en Wolput-De Akker. 

Ons doel is om een nog aantrekkelijker en verkeersveiliger centrum te maken, waarbij de winkels goed bereikbaar zijn voor winkeliers en winkelend publiek. Hierdoor zijn mogelijk aanpassingen nodig in de omliggende straten. We kijken daarbij naar alle weggebruikers: voetgangers, fietsers, automobilisten, motoren, brommers, openbaar vervoer, vracht- en landbouwverkeer. Voor de nieuwe afwikkeling van het verkeer in het centrum van Vlijmen en in omliggende straten is nog geen besluit genomen (lees verder onder 'vervolg').

In deze fase is het nog te vroeg om ook naar alle andere voorzieningen in de openbare ruimte te kijken zoals parkeerplaatsen, groenvakken afvalbakken en bankjes.

In het algemeen kun je de afwikkeling van verkeer op verschillende manieren regelen, zoals met eenrichtingsverkeer, definitieve omleidingen, 30 km zones, verkeersremmende obstakels zoals drempels of wegversperringen, gedeelde ruimtes in het verkeer, weghalen of aanleggen van rotonde, verkeersborden, enzovoort. Dit alles is gericht op alle verkeersdeelnemers: voetgangers, fietsers, brommers, motoren, automobilisten en vrachtwagens.
 

- Oktober 2020 -
In juni 2020 kon iedereen zijn/haar ideeën online met ons delen voor de verkeersafwikkeling in en rond het centrum van Vlijmen én voor het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP).

We ontvingen ruim 200 reacties op de vraag hoe we het verkeer in en rond het centrum van Vlijmen zo goed mogelijk kunnen verdelen nadat de op- en afrit naar de A59 zijn verdwenen. Daarvan kozen 117 inwoners voor het invullen van de vragen op een webformulier en 87 inwoners tekenden zelf in het online Maptionnaire programma. Dit levert goede en duidelijke feedback op voor het regelen van het verkeer in het Vlijmens centrum. Ook lieten ruim 40 inwoners hun mailadressen achter die later betrokken willen worden bij het vervolg.

Uit een eerste scan van de ingezonden ideeën bleek dat bepaalde kruispunten in Vlijmen als gevaarlijk worden ervaren door inwoners. Ook wordt een voorkeur uitgesproken voor eenrichtingsverkeer in het centrum. Daarbij is een betere en veiligere fietsverbinding een aandachtspunt. Ook wordt er graag gezien dat er meer fietsenstallingen komen en meer ruimte voor terrassen voor de horeca.

> Bekijk de animatiefilm en lees verder onder ‘vervolg’.

Samen zorgen we voor een nog aantrekkelijker en verkeersveiliger centrum van Vlijmen!