Een prettige en veilige leefomgeving, waar jongeren zonder gevaar naar sportclub en school fietsen en oudere mensen met gemak gebruik maken van het openbaar vervoer. Met begrijpelijke verkeerssituaties en een goed onderhouden en kwalitatief robuuste infrastructuur. Deze en andere speerpunten op gebied van verkeer zijn uitgewerkt in het concept Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Een plan dat tot stand is gekomen dankzij waardevolle inbreng van inwoners en belangengroepen.

Besluitvorming
Tot en met maart kon iedereen inspraakreacties indienen op het Mobiliteitsplan (als onderdeel van het GVVP). We ontvingen er 40, waarbij enkele reacties namens meerdere personen zijn ingediend. Vooruitlopend op de vaststelling van de Nota van Inspraak en Reactie bij het Mobiliteitsplan, heeft het college 20 april besloten de verdere uitwerking van de verzachtende maatregelen voor de verkeerscirculatie in het centrum van Vlijmen aan te houden. Na realisatie van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)-maatregelen, mede op basis van monitoring, wordt bepaald of deze maatregelen wenselijk zijn.

Verkeer centrum Vlijmen
Belangrijk onderdeel van het Mobiliteitsplan was de voorgenomen nieuwe verkeerssituatie in en rond het Vlijmense centrum. Veel inwoners dachten hierover mee na en de meeste inspraakreacties gingen erover. Als de op- en afrit van en naar de A59 verdwijnt (als onderdeel van de GOL-plannen), zal doorgaand verkeer sowieso niet meer door het centrum gaan. Voor veel straten binnen Vlijmen betekent dit een afname van het verkeer. Maar in een aantal straten zal de hoeveelheid verkeer toenemen.

De oorspronkelijk voorgestelde aanpassing van de verkeerscirculatie had als doel het centrum verkeersluw te maken en daarmee aantrekkelijker als winkelgebied. Tegelijkertijd was het doel om het verkeer gelijkmatig te verdelen over de verschillende straten. Betrokken inwoners en ondernemers hebben echter sterke twijfels geuit over de wenselijkheid hiervan. Dit komt deels ook doordat zij onvoldoende vertrouwen hebben in de juistheid van de voorspellingen in het verkeersmodel. In het Mobiliteitsplan staat daarom nu dat we eerst de uitvoering van de maatregelen uit de GOL willen afwachten. Zodra die maatregelen zijn uitgevoerd, kunnen we daadwerkelijk na een gewenningsperiode het aantal verkeersbewegingen gaan tellen en zo meten wat de effecten zijn. Ook kunnen onze inwoners en ondernemers dan ervaren of de nieuwe verkeerssituatie in Vlijmen acceptabel is of eventueel om bijsturing vraagt. Op basis van die toekomstige informatie kunnen we dan later opnieuw bekijken óf en zo ja in hoeverre de verkeerscirculatie in het centrum van Vlijmen aangepast moet worden. Alle ingezonden reacties en ideeën blijven relevant en bewaren we dan ook voor een later moment. 

Meer informatie
Voor vragen, neem gerust contact op met onze verkeerskundigen via (073) 5131789 of via info@heusden.nl en lees verder op www.heusden.nl/mobiliteit2040
Actuele informatie over GOL vind je op www.oostelijkelangstraat.nl