Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heb je een laag inkomen en weinig vermogen? Dan bestaat de kans dat je de aanslag gemeentelijke belastingen niet volledig hoeft te betalen. Dit noemen we kwijtschelding. Of je voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van jouw persoonlijke en financiële situatie. Vraag bij twijfel altijd kwijtschelding aan. 

 

Kwijtscheldingsformulier

Na ontvangst van het kwijtscheldingsverzoek krijg je een ontvangstbevestiging. Is het verzoek volledig? Dan ontvang je binnen 13 weken een uitspraak.

De afvalstoffenheffing en de rioolheffing worden geïnd door Brabant Water. Als de kwijtschelding wordt toegewezen, wordt voor deze twee heffingen het toegekende kwijtscheldingsbedrag door de gemeente per kwartaal aan je uitbetaald. De inning door Brabant Water gaat gewoon door.

De kosten voor hondenbelasting en reisdocumenten worden door de gemeente zelf bij je in rekening gebracht. Heb je betaald en krijg je kwijtschelding? Dan wordt het teveel betaalde bedrag aan je terugbetaald.

De gemeente verleent kwijtschelding voor de volgende heffingen en belastingen, tot een maximum van:

75% van de hondenbelasting voor de eerste hond
75% van de afvalstoffenheffing
75% van de rioolheffing
75% van het gemeentelijke deel legeskosten paspoort*
75% van het gemeentelijke deel legeskosten identiteitskaart*

*Je kunt maar voor een van beide reisdocumenten kwijtschelding aanvragen!

De gemeente behandelt ook de aanvraag om kwijtschelding van betaling van de waterschapsheffing voor Waterschap Aa en Maas. Het gaat hier om kwijtschelding van maximaal 100% van de zuiveringsheffing en 100% van de watersysteemheffing ingezetenen.

Als je in aanmerking komt voor kwijtschelding, heb je wellicht ook recht op andere financiële ondersteuning zoals de HeusdenPas. Klik hier voor meer informatie.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de waterschapbelastingen voor het Waterschap Aa en Maas.” Indien je kwijtschelding krijgt van gemeentelijke belastingen, dan worden de waterschapbelastingen ook kwijtgescholden. Je hoeft dit niet apart aan te vragen.

Voor verschuldigde privé-belastingen (d.w.z. belastingen die geen enkele relatie hebben met de gedreven onderneming) behoort het indienen van een verzoek om kwijtschelding (anders dan in het kader van een crediteurenakkoord) tot de mogelijkheden.

Op u, als natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, is dezelfde wet- en regelgeving van toepassing die geldt voor een natuurlijk persoon die in loondienst werkt, een sociale uitkering heeft, etc.

U vult het standaard verzoekschrift kwijtschelding volledig in. Daarnaast hebben wij van u (en uw eventuele partner) nodig:

  • Een kopie van de laatst opgemaakte jaarrekening: de balans en de verlies&winstrekening (zo mogelijk met korte toelichting).
  • Een kopie van de laatst ingediende aangifte inkomstenbelasting;
  • Een kopie (voor en achterzijde) van de laatst vastgestelde voorlopige en/of definitieve aanslag inkomstenbelasting.
Laatst bijgewerkt op: 03-01-2024