Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Een van de taken is het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten. Daarnaast is het college eerstverantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en zien zij toe op het algemeen belang. Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid. Besluiten worden alleen genomen met meerderheid van stemmen. De afzonderlijke wethouders kunnen dus niet zelf besluiten nemen namens het college van B&W. Klik hieronder om het coalitieprogramma 2022 – 2026 ‘Heusden Nu en Straks’ te lezen.

burgemeester Willemijn van Hees

E-mailadres: wvhees@heusden.nl

Portefeuille

 • Bestuurszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Bovengemeentelijke contacten
 • Kabinetszaken
 • Communicatie
 • Informatievoorziening
 • Publieksdienstverlening

Projecten

 • Brandweerkazerne Drunen
 • Opvang Oekraïeners

Nevenfuncties

 • Voorzitter Vereniging Nederlandse Vestingsteden
 • Bestuurlijk kartrekker project ondermijning jachthavens Zuid-Nederland
Wethouder Martijn van Esch

E-mailadres:mvesch@heusden.nl

Portefeuille

 • Financiën en belastingen
 • Subsidie en fondsverwerving
 • Economie en ondernemerscontacten
 • Grondbedrijf inclusief kavelruil en pacht
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Sport
 • Personeel en organisatie
 • Inkoopbeleid
 • Coördinatie toekomstvisie

Projecten

 • Steenenburg
 • De Schroef

Wijken

 • Doeveren
 • Herpt
 • Nieuwkuijk
 • Vlijmen-dorp
Wethouder Peter van Steen

Emailadres: pvsteen@heusden.nl

Portefeuille

 • Jeugdhulp
 • WMO
 • Volksgezondheid
 • Ouderen
 • Jeugd en jongeren
 • Bewegen en gezondheid
 • Samen zorgen en samenleven
 • Leerlingenvervoer
 • Coördinatie Buurt Bestuurt

Projecten

 • Kasteellaan Oudheusden
 • De Hoge Heide
 • Inhuizing bibliotheek naar De Voorste Venne

Wijken

 • Oudheusden
 • Elshout
 • Venne-West
 • Venne-Oost
wethouder Thom Blankers

Emailadres: tblankers@heusden.nl

Portefeuille

 • Werk en inkomen
 • Armoedepreventie en schuldhulp
 • Winkelgebieden en horeca
 • Recreatie en toerisme
 • Arbeidsmigranten
 • Statushouders/vluchtelingen
 • Verkeer en vervoer
 • Kermissen en markten
 • Coördinatie inwonersparticipatie

Projecten

 • GOL
 • Vismarkt

Wijken

 • Heusden Vesting
 • Vijfhoeven
 • Drunen centrum
Wethouder Johan Meesters

E-mailadres: jmeesters@heusden.nl

Portefeuille

 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Bestemmingsplannen
 • Beheer openbare ruimte
 • Omgevingsvergunningen
 • Woonwagenzaken
 • Monumenten en erfgoed
 • Coördinatie platteland en buitengebied

Projecten

 • De Grassen
 • Geerpark

Wijken

 • Heesbeen
 • Geerpark
 • Haarsteeg
 • Buitengebied
Wethouder Jeroen van den Bosch

E-mailadres:jvdbosch@heusden.nl

Portefeuille

 • Duurzame ontwikkeling
 • Milieu en afval
 • Natuur en groen
 • Wateropgaven
 • Warmtetransitie
 • Energietransitie
 • Cultuur en kunst
 • Onderwijs
 • Dierenwelzijn

Projecten

 • G1000 Vliedberg

Wijken

 • Hedikhuizen
 • Vliedberg
 • Braken-West
 • Braken-Oost
gemeentesecretaris Harrie Timmermans

Emailadres: htimmermans@heusden.nl

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Advies en Aanbeveling Brabantse Dag
 • Coördinerend gemeentesecretaris Veiligheid
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Vidar