Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Een van de taken is het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten. Daarnaast is het college eerstverantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en zien zij toe op het algemeen belang. Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid. Besluiten worden alleen genomen met meerderheid van stemmen. De afzonderlijke wethouders kunnen dus niet zelf besluiten nemen namens het college van B&W.

burgemeester Willemijn van Hees

E-mailadres: wvhees@heusden.nl

Portefeuille

 • Bestuurszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bovengemeentelijke contacten
 • Handhaving
 • Kabinetszaken
 • Communicatie
 • Publieksdienstverlening
 • Informatievoorziening

Nevenfuncties

 • Voorzitter Vereniging Nederlandse Vestingsteden
 • Bestuurlijk kartrekker project ondermijning jachthavens Zuid-Nederland
wethouder Kees van Bokhoven

E-mailadres: kvbokhoven@heusden.nl

Portefeuille

 • Openbare ruimte
 • Verkeer en vervoer
 • Water
 • Sport
 • Bestemmingsplannen
 • Omgevingsvergunningen
 • Gemeentelijke gebouwen
 • Monumenten en erfgoed
 • Woonwagenzaken

Projecten

 • De Grassen

Wijken

 • Elshout
 • Braken-west
 • Braken-oost
 • Hedikhuizen
 • Buitengebied

Nevenfuncties

 • Agrarisch ondernemer (maatschap)
 • Voorzitter van de Raad van toezicht van de Stichting Bergsche Maasveren
wethouder Peter van Steen

Emailadres: pvsteen@heusden.nl

Portefeuille

 • Gezondheid en bewegen
 • Hulp en ondersteuning
 • Armoede
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Ouderen
 • Kunst en cultuur

Projecten

 • Dillenburg

Wijken

 • Drunen-centrum
 • Venne-West
 • Vesting Heusden
 • Heesbeen

Nevenfuncties

 • Huisarts.Management
 • Lid algemeen bestuur uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur GGD Hart van Brabant
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord (RAV)
 • Lid algemeen bestuur Streekarchief SALHA
 • Lid bestuur Stichting Bevordering Werkgelegenheid Langstraat SBW
 • Lid bestuur Stichting Fidant (stichting voor tijdelijke gesubsidieerde arbeid)
wethouder Thom Blankers

Emailadres: tblankers@heusden.nl

Portefeuille

 • Economische Zaken
 • Arbeidsmarkt
 • Werk en inkomen
 • Coördinatie arbeidsmigranten
 • Recreatie en toerisme
 • Grondbeleid
 • Statushouders/vluchtelingen
 • Personeel en Organisatie
 • Inkoop

Projecten

 • Metal Valley

Wijken

 • Vlijmen-dorp 
 • Vlijmen Vijfhoeven
 • Haarsteeg
 • Doeveren

Nevenfuncties

 • Vicevoorzitter dagelijks bestuur uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
 • Vicevoorzitter algemeen bestuur uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
 • Lid bestuur Stichting Bevordering Werkgelegenheid Langstraat SBW
 • Lid bestuur Stichting Fidant (stichting voor tijdelijke gesubsidieerde arbeid)
 • Lid regionaal platform fraudebestrijding
 • Lid bestuur Stichting Parkmanagement Heusden
 • Lid bestuur jeugdcommissie voetbalvereniging Nieuwkuijk
 • Lid raad van deelnemers van het Leisure-ontwikkelfonds
 • Lid organisatiecomité Kuijkse Stratenloop
 • Lid van het bestuur van de Vereniging van Brabantse Gemeenten

 

wethouder Mart van der Poel

Emailadres: mvdpoel@heusden.nl

Portefeuille

 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening
 • Natuur, Milieu en afval
 • Duurzaamheid
 • Onderwijshuisvesting
 • Financiën
 • Pacht en kavelruil

Projecten

 • Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
 • Geerpark
 • Steenenburg

Wijken

 • Venne-oost
 • Nieuwkuijk
 • Vlijmen Vliedberg
 • Oudheusden
 • Herpt
 • Geerpark

Nevenfuncties

 • Penningmeester Stichting Stut in Nijmegen
 • Penningmeester Woongroepenfonds in Nijmegen
gemeentesecretaris Harrie Timmermans

Emailadres: htimmermans@heusden.nl

Nevenfuncties

 • Voorzitter Supportersvereniging PSV
 • Lid Raad van Advies en Aanbeveling Brabantse Dag
 • Coördinerend gemeentesecretaris Veiligheid
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Vixia BV sregio