Uitgebreide procedure

Als de gemeente mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de uitgebreide procedure toetst, dan is de route:

De gemeente toetst of je aanvraag: 

Je ontvangt een brief van de gemeente: resultaat toets aanvraag
Als uit de toets door de gemeente blijkt dat je aanvraag niet compleet en/of inhoudelijk niet helemaal juist is, vraagt de gemeente je om aanvullende gegevens.

Ik dien aanvullende gegevens in of pas mijn bouwplan inhoudelijk aan, mits de gemeente dit vraagt.
Dit doe je via het digitale omgevingsloket.

De gemeente beoordeelt je aanvullende gegevens/aanpassingen
Als je aanvraag compleet is, wordt je aanvraag verder in behandeling genomen.

Je ontvangt een brief van de gemeente
Dit is het ontwerp-besluit.

Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen tegen het ontwerp-besluit

Je ontvangt een brief van de gemeente:
Dit is het definitieve besluit op de vergunningaanvraag.

Je vergunning treedt in werking
Het besluit treedt in de meeste gevallen in werking op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan (of moet) bepalen dat het besluit pas in werking treedt vier weken na ter inzagelegging.

Jij of een belanghebbende kan beroep instellen bij de rechtbank
Binnen 6 weken na definitieve besluit over verleende/geweigerde vergunning is beroep mogelijk. Beroep schorst niet de werking van het besluit. Als je start met de bouw nog voordat de beroepstermijn is afgelopen, dan wel op een beroep is beslist, dan loop je risico.

Je ontvangt een bericht van de rechtbank: uitspraak op beroep
Tegen de uitspraak van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld.

 

Ga terug naar klantreis totaaloverzicht omgevingswet

Ga terug naar Heelheusdenbouwtmee

Laatst bijgewerkt op: 27-12-2023