Wet open overheid (Woo)

Wat is de Wet open overheid?

De Woo is per 1 mei 2022 inwerking getreden en komt in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Woo regelt het recht op informatie van de overheid, bijvoorbeeld van de gemeente. De gemeente verschaft uit eigen beweging allerlei informatie. Als je nog iets anders of iets meer wilt weten, kun je een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie, het Woo-verzoek.

Het Woo-verzoek moet betrekking hebben op informatie die naar zijn aard verband houdt met de publieke taak. Dat wil zeggen: het moet gaan over een onderwerp van het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding of de uitvoering daarvan. De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn en zijn neergelegd in documenten. Met "documenten" worden gegevensdragers bedoeld. Dat kunnen dus naast papieren stukken en digitale bestanden (zoals e-mailberichten of electronische versies van documenten) ook bijvoorbeeld geluidsbanden zijn of foto's en films.

Wie kan een Woo-verzoek doen?
Iedereen kan een Woo-verzoek doen.

Hoe moet een Woo-verzoek er uit zien?

Je kunt een Woo-verzoek mondeling of schriftelijk doen. Je hoeft niet uit te leggen waarom u om de informatie vraagt. In het Woo-verzoek moet zo duidelijk mogelijk het onderwerp staan vermeld waarover u informatie wenst. Je hoeft niet per se aan te duiden welke documenten u wilt hebben, maar het onderwerp moet wel voldoende specifiek en concreet zijn beschreven.

Aan wie kun je het Woo-verzoek richten?
Het Woo-verzoek richt je aan:
Het college van Heusden
Postbus 41
5250 AA VLIJMEN

Hoelang duurt het voor ik antwoord krijg?
Je  krijgt binnen vier weken antwoord op het Woo-verzoek. Bij wijze van uitzondering bestaat de mogelijkheid dat deze antwoordtermijn met twee weken wordt verlengd. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd aan je worden medegedeeld voordat de eerste termijn is verstreken.

Afwijzen Woo-verzoek
Een verzoek om informatie wordt alleen afgewezen, als er één van de in de wet genoemde uitzonderingsgronden van toepassing is. Een Woo-verzoek wordt bijvoorbeeld afgewezen als het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens.

Op grond van het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur kan een bestuursorgaan van de rijksoverheid een vergoeding vragen voor het verstrekken van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document. Het tarief wordt ieder jaar vastgesteld.

Laatst bijgewerkt op: 04-07-2023