Wet open overheid (Woo)

Wat is de Wet open overheid?

De Wet open overheid (hierna: Woo) is per 1 mei 2022 inwerking getreden en komt in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Woo regelt het recht op informatie van de overheid, bijvoorbeeld van de gemeente en zorgt er bijvoorbeeld voor dat je toegang hebttot bestuurlijke documenten. De gemeente verschaft uit eigen beweging allerlei informatie in 11 informatiecategorieën. Deze openbaarmaking voeren we stap voor stap in. Als je nog iets anders of iets meer wilt weten, kun je een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie, het zogenoemde Woo-verzoek.

Wil je meer informatie hebben, dan kun je een informatieverzoek of een Woo-verzoek doen. Wij adviseren je eerst een informatieverzoek in te dienen. Een informatieverzoek is de meest gebruikte en snelste manier van informatie aanvragen. Veel documenten kunnen wij je namelijk eenvoudig toesturen, zonder dat de gemeente hier een besluit over hoeft te nemen. Is een besluit wel nodig, dan behandelen wij je informatieverzoek automatisch als een Woo-verzoek.

Informatie vinden of vragen

  • Via het Raadsinformatiesysteem heb je toegang tot documenten die de gemeenteraad gebruikt, zoals agenda’s, moties, beleidsstukken en besluiten.
  • Op overheid.nl vind je de meeste beleidsdocumenten, verordeningen en nota’s.
  • Bestemmingsplannen en structuurvisies vind je op ruimtelijkeplannen.nl.

Informatieverzoek
Wil je meer informatie hebben dan je zelf kunt vinden, dan kun je een informatieverzoek doen.

Informatieverzoek indienen
Iedereen mag een informatieverzoek doen bij de gemeente. Mensen willen in veel gevallen informatie of documenten voor eigen gebruik. In de meeste gevallen wordt de informatie ook verstrekt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om documenten voor een bezwaarschriftdossier, informatie naar aanleiding van een klacht, of om feitelijke informatie. Een informatieverzoek is ‘gewoon’ informatie bij ons opvragen. Er volgt geen formele procedure, maar alleen een antwoord aan jou.

Hoe dien ik een informatieverzoek in?
Je kunt mailen, bellen, langskomen op het gemeentehuis of een brief sturen met je vraag. Kijk op onze contactpagina hoe en wanneer je contact op kunt nemen met de gemeente.

Het Woo-verzoek moet betrekking hebben op informatie die naar zijn aard verband houdt met de publieke taak. Dat wil zeggen: het moet gaan over een onderwerp van het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding of de uitvoering daarvan. De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn en zijn neergelegd in documenten. Met "documenten" worden gegevensdragers bedoeld. Dat kunnen dus naast papieren stukken en digitale bestanden (zoals e-mailberichten of electronische versies van documenten) ook bijvoorbeeld geluidsbanden zijn of foto's en films.

Wie kan een Woo-verzoek doen?
Iedereen kan een Woo-verzoek doen.

Hoe moet een Woo-verzoek er uit zien?
Je kunt een Woo-verzoek mondeling of schriftelijk doen. Je hoeft niet uit te leggen waarom u om de informatie vraagt. In het Woo-verzoek moet zo duidelijk mogelijk het onderwerp staan vermeld waarover je informatie wenst. Je hoeft niet per se aan te duiden welke documenten je wilt hebben, maar het onderwerp moet wel voldoende specifiek en concreet zijn beschreven.

Aan wie kun je het Woo-verzoek richten?
Het Woo-verzoek richt je aan:
Het college van Heusden
Postbus 41
5250 AA VLIJMEN

Hoelang duurt het voor ik antwoord krijg?
Je  krijgt binnen vier weken antwoord op het Woo-verzoek. Bij wijze van uitzondering bestaat de mogelijkheid dat deze antwoordtermijn met twee weken wordt verlengd. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd aan je worden medegedeeld voordat de eerste termijn is verstreken.

Afwijzen Woo-verzoek
Een verzoek om informatie wordt alleen afgewezen, als er één van de in de wet genoemde uitzonderingsgronden van toepassing is. Een Woo-verzoek wordt bijvoorbeeld afgewezen als het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens.

Op grond van het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur kan een bestuursorgaan van de rijksoverheid een vergoeding vragen voor het verstrekken van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document. Het tarief wordt ieder jaar vastgesteld.

Jaarplannen en Verslagen

Gemeentelijke financiële stukken

Begroting 2024

Organisatie en Werkwijze & Bereikbaarheidsgegevens

Informatie Woo-index

Organisatiebesluit

Beschikkingen

Beschikkingen

Overige besluiten van algemene strekking

Overige besluiten van algemene strekking

Wetten en algemeen verbindende voorschriften

Wetten en algemeen verbindende voorschriften

Agenda's en besluitenlijsten

Digitaal ter inzage

Agenda's

Vergaderingen van de raad

Alle agenda's

Laatst bijgewerkt op: 01-07-2024