Op 5 juli heeft de gemeenteraad van Heusden de Verordening fysieke leefomgeving Heusden 2022 vastgesteld. Deze verordening is opgesteld in het kader van de komst van de Omgevingswet. De Omgevingswet heeft als uitgangspunt dat de gemeente haar regels over de fysieke leefomgeving samenbrengt in één gebiedsdekkende regeling: het omgevingsplan (de opvolger van bestemmingsplannen).

Door gemeentelijke regelgeving, die gaat over de fysieke leefomgeving, samen te voegen in de Verordening fysieke leefomgeving (hierna: VFL) ontstaat een meer samenhangend en toegankelijk systeem van regels. Hiermee anticiperen we op de invoering van de Omgevingswet. De VFL vormt de regeling die gedurende de overgangsperiode tot aan het omgevingsplan kan worden gebruikt om activiteiten van inwoners te toetsen en eventueel vergunningen of ontheffingen te verlenen. In de Verordening fysieke leefomgeving zijn dus regels opgenomen die bijvoorbeeld te maken hebben met het kappen van een boom, het aanleggen van een uitrit of een kennisgeving voor een groot bedrijfsfeest. De Verordening fysieke leefomgeving is hier te vinden op Overheid.nl.