Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren, is er een programma ontwikkeld. Het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) verbetert niet alleen de veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten en meer doorstroming van het verkeer op de A59, maar zorgt ook voor behoud van natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen.

> Kijk hier op de website van GOL voor meer informatie.

> Nieuwsbericht 12 juni 2023
GOL: het wat en waarom op een rij
De Raad van State buigt zich 13 juni over de ingediende bezwaren tegen GOL. Minimaal zes weken later volgt de onherroepelijke uitspraak van de hoogste bestuursrechter. Een belangrijk moment. Reden om nog eens te kijken naar het waarom van de gebiedsontwikkeling en wat de plannen concreet zijn.

> Nieuwsbericht 17 april 2023
De Raad van State houdt op 13 juni een zitting over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Tijdens deze zitting buigt de hoogste bestuursrechter zich over de bezwaren die zijn ingediend tegen het project.

> Nieuwsbericht 21 december 2022
De Raad van State heeft 21 december een tussenuitspraak gedaan in de beroepszaak die loopt tegen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). In deze, puur procedurele, uitspraak wordt een deeloordeel gegeven over de herstelbesluiten die zijn genomen over de provinciale inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en de vergunning Wet Natuurbescherming (Wnb) hiervoor. Samengevat gaat het deeloordeel over het volgende: de Provinciale inpassingsplannen GOL oost- en west d.d. 3 juli 2020 zijn vernietigd en de verleende WnB-vergunning d.d. 2018 is vernietigd. Dit was beide ook nodig omdat er een herstelbesluit is genomen eerder dit jaar. De betrokkenheid van appalanten die geen beroepen hebben ingediend tegen deze twee herstelbesluiten is nu afgesloten.

> Nieuwsbericht 12 oktober 2022
Het gewijzigde Provinciaal Inpassingsplannen (PIP) en de vergunning Wet Natuurbescherming (Wnb) hebben tot en met 20 september ter inzage gelegen. Op het PIP en de natuurvergunning hebben drie partijen bezwaar aangetekend. De provincie gaat een schriftelijke reactie op de beroepsschriften (verweerschrift) opstellen en aanbieden aan de Raad van State.

> Nieuwsbericht 26 juli 2022
De Omgevingsdienst Brabant-Noord heeft op 25 juli 2022 een vergunning Wnb (Wet natuurbescherming) verleend aan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. De vergunningaanvraag lag van 27 mei tot en met 8 juli ter inzage.

> Nieuwsbericht 15 juli 2022
Provinciale Staten hebben op 15 juli 2022 het aangepast Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat vastgesteld. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet om de realisatie van het plan mogelijk te maken.

> Nieuwsbericht 12 mei 2022
Het provinciebestuur legt een aangepast Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor aan Provinciale Staten. De aanpassingen in het PIP zijn nodig als gevolg van een tussenuitspraak over het PIP van de Raad van State.

> Nieuwsbericht 24 november 2021
Woensdag 24 november deed de Raad van State een tussenuitspraak over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je een e-mail sturen naar info@oostelijkelangstraat.nl. Je kunt ook een vraag stellen op de website van GOL.
De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. De provincie heeft de regie over het project en de werkzaamheden, en is het aanspreekpunt voor iedereen met vragen.

Laatst bijgewerkt op: 03-01-2024