12 mei 2022 -  Nieuwsbericht over Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) van provincie Noord-Brabant

Aangepast Provinciaal Inpassingsplan naar Provinciale Staten

Het provinciebestuur legt een aangepast Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor aan Provinciale Staten.

De aanpassingen in het PIP zijn nodig als gevolg van een tussenuitspraak over het PIP van de Raad van State. De aanpassingen gaan over een oplossing door grondruil met een agrariër, het toevoegen van een tijdschema voor de natuurcompensatie en een nadere toelichting waaruit blijkt dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de omliggende Natura2000-gebieden.

Meer informatie
> Lees verder op de website van GOL
> Veelgestelde vragen
> Nieuwsbrief GOL 12 mei 2022

Vervolgstappen
De behandeling van het gewijzigde PIP is volgens planning op 24 juni a.s. Parallel loopt de aanvraag voor een nieuwe vergunning Natuurbescherming (Wnb) bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. Een ontwerp-beschikking wordt nog deze maand verwacht.

De Raad van State zal over beide besluiten gezamenlijk één definitieve uitspraak doen, naar verwachting in het najaar 2022. De eerste werkzaamheden aan het GOL worden gepland in oktober van dit jaar.

Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je een e-mail sturen naar info@oostelijkelangstraat.nl. Je kunt ook een vraag stellen op de GOL website.

De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Heusden,
’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. De provincie heeft de regie over het project en de werkzaamheden, en is het aanspreekpunt voor iedereen met vragen.

> Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat