Ook in Heusden zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen om Heel. Heusden. Duurzaam. waar te maken.Zonne-energie is (naast windenergie) op dit moment een goede oplossing om de ongewenste uitstoot van CO2 tegen te gaan waardoor ons klimaat verandert. Naast zonnepanelen op daken, zijn ook zonnevelden mogelijk. Het college van Heusden is voornemens om twee projectlocaties aan te wijzen voor mogelijke zonnevelden: aan de Mariëndonkstraat in Elshout en Polderweg 1 in Oudheusden.

Met deze eerste stap richting de realisatie van zonnevelden in onze gemeente dragen we bij aan een duurzame leefomgeving en onze ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.

Zonne-energie
Steeds meer mensen investeren in zonne-energie, vaak met zonnepanelen op daken. We omarmen dat, want we vinden dat het opwekken van duurzame zonne-energie vooral daar moet gebeuren waar het nodig is. Dus eerder op daken en in of direct bij de dorpen en kernen, dan in het buitengebied. Maar er is meer nodig om Heel. Heusden. Duurzaam. (energieneutraal) te krijgen. Ook een mogelijkheid is energie opwekken met zonnepanelen op velden; zonnevelden. Dit staat in onze visie op zonne-energie.

Mogelijke projectlocaties voor zonnevelden
In 2020 hebben we de markt uitgedaagd om plannen in te dienen voor zonnevelden. We ontvingen tot nu toe van 11 initiatiefnemers voorstellen. Alle voorstellen zijn beoordeeld op basis van de uitgangspunten in de visie op zonne-energie. De 2 locaties  Mariëndonkstraat in Elshout en Polderweg in Oudheusden hebben de voorkeur van het college. Deze locaties sluiten het beste aan bij het uitgangspunt van 'elke kern een zonneveld'. Daarnaast liggen de locaties in de 'randzones langs de kernen' wat de voorkeur heeft ten opzichte van 'overige locaties in het buitengebied'. De exacte locaties staan weergegeven in onderstaande kaartje.

Vervolgprocedure
Het is een voorgenomen besluit; pas nadat de raad haar eventuele wensen en bedenkingen heeft uitgesproken, zal het college overgaan tot een definitieve richtinggevende aanwijzing van de kansrijke locaties. We verwachten dat dit op de agenda van de gemeenteraad komt van 30 maart a.s. en vervolgens op de agenda van het college van 6 april a.s.

Reageren?
Het verkrijgen van een aanwijzing voor een projectlocatie is nog geen garantie voor realisatie van een zonneveld. Bij de uitwerking van de plannen betrekken de initiatiefnemers de omgeving via inwonersparticipatie. Met de uiteindelijke plannen worden vervolgens de formele procedures voor de benodigde vergunningen doorlopen en krijgen belanghebbenden nog de mogelijkheid om een zienswijze en eventueel beroep in te dienen. Daarover volgen dan nog publicaties.

Meer informatie:

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Ruth Dobbelsteen, accountmanager duurzame ontwikkeling van de gemeente Heusden via (073) 513 1789 of via info@heusden.nl onder vermelding van 'Zonnevelden'.

Afbeelding Locaties Mariëndonkstraat in Elshout en Polderweg 1 in Oudheusden