Hoe gaan we in Heusden de komende decennia afscheid nemen van aardgas? Met de ‘Transitievisie Warmte Heusden v1.0’ nemen we deze vraag voor de eerste keer onder de loep. Deze visie is op 21 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het uiteindelijke doel: in 2050 worden alle gebouwen en woningen in onze gemeente zonder aardgas verwarmd.Deze warmteopgave heeft grote impact op iedereen. Achter de voordeur van vrijwel elke woning zal dit gemerkt worden.

Lees hier de Transitievisie Warmte versie 1.0

Waarom aardgasvrij?
Bij het toekomstig verwarmen van onze gebouwen en woningen zonder aardgas, richten we ons op een stevige vermindering van de CO2-uitstoot . Voor 2030 hebben we in Heusden als doel om 30% minder CO2-uitstoot te hebben ten opzichte van 2021 Dat doen we vooral om de (gevolgen van de) opwarming van de aarde te beperken. Maar ook omdat we minder afhankelijk willen worden van buitenlandse leveranciers van aardgas en om de energiekosten te beheersen.

Actieprogramma

Samen met partijen, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is gewerkt aan deze eerste ‘Transitievisie Warmte Heusden’. Het actieprogramma dat hierbij hoort, laat zien wat we al aan deze warmteopgave tot 2030 gaan doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op isolatie, energiebesparing en hybride oplossingen én waar het kan ook aardgasvrije woningen. Gelukkig zit er veel energie in onze samenleving en wordt er op verschillende plekken, zoals bijvoorbeeld in Hedikhuizen en de wijk Vliedberg in Vlijmen, al gewerkt aan een aardgasvrije toekomst. Deze, andere en mogelijk ook nieuwe initiatieven uit de samenleving gaan we actief ondersteunen om hun potentie, de haalbaarheid én betaalbaarheid verder uit te werken.
De warmteopgave zien we als een brede maatschappelijke opgave en niet alleen een technische opgave. Deze visie gaat daarom niet alleen over het loskoppelen van aardgas, maar juist over het koppelen aan andere (toekomstige) uitdagingen en opgaven waar we mee te maken hebben. Denk aan: energiearmoede, vergrijzing in relatie tot levensloopbestendig maken van woningen en algehele verduurzaming van onze gemeente.

Warmtetransitie

Vanuit het Klimaatakkoord (2019) wordt van elke gemeente in Nederland verwacht dat deze uiterlijk

eind december een vastgestelde Transitievisie Warmte heeft. In de warmtevisies die in Nederland worden ontwikkeld is 2050 een belangrijk ijkpunt. Dit jaartal lijkt ver weg. Maar dat valt wel mee als je kijkt naar de grote verduurzamingstransitie van ons warmte- en koelsysteem. Transities kosten tijd, soms wel decennia. We moeten daarbij oog hebben voor veranderingen in het aanbod aan warmtebronnen, levensstijlen van mensen, werkgelegenheid en technologie. Ook moet het betaalbaar zijn voor iedereen. Technische haalbaarheid en draagvlak zijn belangrijke randvoorwaarden.

Vervolg

Vervolgstap op deze vastgestelde visie is het uitwerken en uitvoeren van het actieprogramma. Waardevolle en belangrijke input hiervoor zullen straks de resultaten zijn van de enquête die in het najaar van 2021 is gehouden onder het inwonerspanel én alle andere inwoners van onze gemeente. Hierin vragen we naar wat onze inwoners al doen, willen doen en waar wij ze als gemeente bij kunnen helpen als het gaat om energiebesparing en het terugdringen van het aardgasverbruik.
Uiterlijk vijf jaar vanaf nu zal de Transitievisie Warmte Heusden v1.0 moeten worden herzien. Dit wordt vanuit het Klimaatakkoord geëist, zodat de warmtevisies aansluiten bij de laatste ontwikkelingen en er, indien nodig, versneld of bijgestuurd kan worden in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.