Nieuwsberichten Duurzaam Waalwijk

Op deze pagina delen we de nieuwsberichten over zonne- en windenergie van gemeente Waalwijk. De teksten zijn gekopieerd uit hun nieuwbrief. Kijk voor meer informatie op de website van Duurzaam Waalwijk

-------------------------------------------------------------------

15 mei 2024 - Nieuwsbrief Duurzaam Waalwijk 

Speciaal voor omwonenden van de geselecteerde gebieden voor de ontwikkeling van windprojecten organiseren we een participatiebijeenkomst. Deze vindt plaats op dinsdag 11 juni in Waspik. Wij zijn benieuwd wat u belangrijk vindt bij het selecteren van het beste plan voor de invulling van een windpark binnen de daarvoor aangewezen plekken.

Locatie:    Den Bolder, Waspik
Tijd:         19.30 – 21.15 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Waarom deze bijeenkomst?
Op 7 maart heeft de gemeenteraad van Waalwijk de Beleidsvisie Grootschalige Opwek Duurzame Energie vastgesteld. De aangewezen gebieden en belangrijkste voorwaarden voor zonne- en windenergie staan daarmee vast. In deze fase is het van belang om samen met de belanghebbenden zoals u te kijken hoe we het beste plan kunnen selecteren voor de concrete invulling. De manier waarop we het beste plan kiezen is niet volledig bepaald. Het doel van deze bijeenkomst is om jullie inbreng op te halen voor windprojecten.

Programma
19.00-19.30 uur   Inloop
19.30-19.35 uur   Welkom door wethouder Sheila Schuijffel
19.35-20.00 uur   Presentatie over wat het besluit van de raad precies inhoudt
                           en toelichting op het vervolgproces. We leggen uit voor
                           welke onderdelen er ruimte is om uw input te geven.
20.00-21.00 uur   We gaan daarna in twee groepen uiteen: 
                           1) Omwonenden Windpark Haven-Ecopark
                           2) Omwonenden Windpark Buitenpolders 
                           Per groep bespreken we wat belangrijk is bij de vervolgkeuzes.
                           We gaan in op de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke
                           aspecten.
                           Het is mogelijk om per windpark andere selectiecriteria
                           te hanteren, afhankelijk van de wensen vanuit de
                           omgeving. Daarom gaan we in twee groepen het gesprek aan.
21.00-21.15 uur   Afsluiting per groep
 

Aanmelden
Wij vinden het fijn als u erbij bent en we bereiden ons graag goed voor op uw komst. Daarom is het nodig om u vooraf aan te melden. Klik hier om u aan te melden. 

-------------------------------------------------------------------

26 september 2023 - Nieuwsbrief Duurzaam Waalwijk

Op donderdag 21 september 2023 heeft de gemeenteraad van Waalwijk in meerderheid besloten om deze concept-Beleidsvisie vrij te geven voor inspraak. De concept-Beleidsvisie ligt ter inzage van 27 september t/m 8 november 2023. In deze periode kunt u uw reactie inzenden op de voorgestelde visie.

-------------------------------------------------------------------

30 augustus 2023 - Nieuwsbrief Duurzaam Waalwijk 

De gesprekavond met het onderwerp concept Beleidsvisie Grootschalige Opwek van donderdag 7 september is verplaatst naar dinsdagavond 12 september om 19:30. De gespreksavond is te volgen via de volgende link: Vergadering Gespreksavond concept-Beleidsvisie 12-09-2023 Gemeente Waalwijk (notubiz.nl)

Op dinsdag 10 oktober bent u van harte welkom op de themabijeenkomst over de concept-beleidsvisie in Waalwijk. Tijdens deze avond kunt u aanschuiven aan verschillende gesprekstafels en mag u al uw vragen stellen over de beleidsvisie. Wij stellen het zeer op prijs als u zich vooraf aanmeldt. Dan kunnen wij ons beter voorbereiden en u zo goed mogelijk te woord staan. Locatie en aanmelden staat in de nieuwsbrief.

De beleidsvisie is een belangrijk document voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie in Waalwijk. Hierin komt te staan op welke locaties in de gemeente Waalwijk zonne- en windenergie ontwikkeld mag worden en aan welke voorwaarden projecten moeten voldoen. Het doel hiervan is om de impact op de omgeving te beperken. Onder andere op het landschap, ecologie, gezondheid, slagschaduw en geluid. Ook staat in de beleidsvisie hoe de mensen in de omgeving moeten kunnen meeprofiteren van de grootschalige energieopwekking.”

-------------------------------------------------------------------

30 maart 2023 - Nieuwsbrief Duurzaam Waalwijk 

“Het concept-voorkeursalternatief is bekend. Dit is een belangrijk resultaat na een jaar onderzoek naar de mogelijke milieueffecten van grootschalige zonne- en windenergie (in Waalwijk). Het concept-voorkeursalternatief laat zien welke gebieden (in Waalwijk) het meest geschikt lijken om windenergie op te wekken.
In februari 2023 werd duidelijk welke locaties volgens de onderzoekers geschikt zijn om de zonne- en windenergie op te wekken. Dit staat omschreven in het concept-voorkeursalternatief (VKA) [linken naar PowerPoint-presentatie (sim-cdn.nl)]. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad (van Waalwijk) begin 2024 of het voorkeursalternatief definitief wordt vastgesteld.”

-------------------------------------------------------------------

Heusden reageerde op concept-milieueffectrapport Grootschalige Opwek Waalwijk

“Van 30 november 2022 tot 2 januari 2023 was er de mogelijkheid om reacties te geven op de onderzoeksresultaten van het planMER (van de gemeente Waalwijk).”
Wij hebben als gemeente Heusden een reactie gegeven op het concept-milieueffectrapport Grootschalige Opwek Waalwijk. Hierin vragen we om de zorgen van onze inwoners (uit aangrenzende kernen Doeveren, Elshout en Drunen) mee te nemen in de overweging en inwoners van het betreffende gebied in onze gemeente, ondanks de gemeentegrens, actief te betrekken in communicatie en participatie.

Reactienota van Waalwijk
In de reactienota concept-milieueffectrapport (planMER) van gemeente Waalwijk staat als reactie hierop (op pagina 12 bij punt 11.1 en 11.2):

“De zorgen worden meegenomen in de afweging om te komen tot een voorkeursalternatief, hierin speelt de gemeentegrens geen rol. We proberen iedereen in en rondom het zoekgebied zo goed mogelijk te informeren en te laten participeren in het proces om tot voorkeurslocaties te komen. Tijdens de verschillende bijeenkomsten het afgelopen jaar zijn ook inwoners uit Heusden aanwezig geweest. Als er nog ideeën zijn om inwoners uit Heusden beter te betrekken horen wij het graag. In de participatie en communicatie spelen gemeentegrenzen ook geen rol.”

-------------------------------------------------------------------

December 2022 - Nieuwsbericht concept onderzoeksrapport 

Het concept onderzoeksrapport van de gemeente Waalwijk is nu gereed! Het rapport heet officieel het concept-planmilieueffectrapport (PlanMER). Dit rapport is openbaar. Je kunt hierop reageren door middel van een ‘zienswijze’. Het indienen van een zienswijze kan tot 2 januari 2022. 
> Klik hier om het Concept-planmilieueffectrapport (PlanMER) te lezen

-------------------------------------------------------------------

9 mei 2022 - Nieuwsbrief gemeente Waalwijk 

Komend jaar doet gemeente Waalwijk onderzoek naar de mogelijke effecten van zonne- en windenergie, middels een milieueffectrapportage. Ze organiseren vijf themamarken (periode 17 mei tot en met januari 2023) en een wekelijks inloopuur om de buurt en andere belanghebbenden bij de onderzoeken te betrekken. Het overzicht van de bijeenkomsten vind je hier op de website van de gemeente Waalwijk.

Tijdens vijf themamarkten verspreid over het jaar staat steeds één thema centraal. De eerste keer is dat Landschap en Ecologie. Stel je vragen of ga in gesprek met experts, onderzoekers, initiatiefnemers en lokale belangenverenigingen. Je hoeft niet van het begin tot het eind aanwezig te zijn, dus kom gerust binnen op een moment dat voor jou uitkomt. Meld je wel even aan via duurzaam@waalwijk.nl.

Themamarkt 5: Lokaal Eigendom & Maatschappelijke Meerwaarde

Wanneer: Dinsdag 27 september van 19.00 tot 21.00 uur

Waar: Cultureelcentrum Zidewinde, Julianalaan 2, 5161 BA Sprang-Capelle

-------------------------------------------------------------------

December 2021 - Nieuwsbericht gemeente Waalwijk 

De gemeente Waalwijk werkt aan de voorbereidingen voor onderzoek naar de milieueffecten van zonnevelden en windturbines. Deze stukken lagen van 23 december 2021 tot en met 16 februari 2022 ter inzage bij de gemeente Waalwijk. In deze periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen bij de gemeente Waalwijk. Op dinsdagavond 18 januari 2022 om 19.30 uur organiseerde de gemeente Waalwijk een online bijeenkomst voor alle geïnteresseerden. 

Laatst bijgewerkt op: 21-05-2024