Wet dwangsom

Voor veel zaken moet je een aanvraag indienen bij de gemeente. Nadat je de aanvraag ingediend hebt, heeft de gemeente tijd nodig om een goede beslissing te nemen. Die beslissing is belangrijk dus je wil graag weten waar je aan toe bent. Daarom is op 1 oktober 2009 de nieuwe 'Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen' van kracht geworden. Deze wet versterkt je positie als de gemeente niet tijdig over de aanvraag beslist.

Als de gemeente niet tijdig beslist, wordt de beslistermijn overschreden. Dat kan een wettelijke termijn zijn: in sommige gevallen staat in de wet welke termijn er voor een beslissing staat. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen. Het uitgangspunt is: niet langer dan nodig is om een goede beslissing te kunnen nemen.


Welke voordelen heeft de wet?
Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn toch zonder dat de gemeente heeft beslist over je aanvraag? Dan stuur je de gemeente een brief, waarin je vraagt om een dwangsom. Hiermee wordt de gemeente' in gebreke' gesteld. De gemeente heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dit niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen:

1.  De dwangsom begint automatisch te lopen.
Als de gemeente in gebreke is gesteld en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan heb je recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen (en bedraagt maximaal 1260 euro).

2.  Je kunt direct beroep instellen.
Als je de gemeente in gebreke heeft gesteld en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan kunt u bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet meer (zoals in de huidige situatie) eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de gemeente verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen.


Opschorten beslistermijn
Het is in je eigen belang en in het algemeen belang dat de gemeente een weloverwogen beslissing neemt over de aanvraag. Daarom kan het nodig zijn dat de gemeente meer tijd krijgt om te beslissen. In een aantal gevallen kan zij de beslistermijn verlengen. Bijvoorbeeld als de gemeente moet wachten op aanvullende informatie, als de gemeente zo veel informatie ontvangt dat een beslissing onmogelijk binnen de beslistermijn genomen kan worden, of als je schriftelijk instemt met de opschorting. In de wet staat ook hoe de gemeente je moet informeren over de opschorting van de beslistermijn.

 

In stappen ziet de procedure er als volgt uit:

1.  je dient een aanvraag in;

2. de beslistermijn verstrijkt zonder beslissing;

3. als aanvrager stel je de gemeente schriftelijk in gebreke;

4. twee weken verstrijken zonder beslissing;

5. de dwangsom gaat automatisch lopen (max. 42 dagen en 1260 euro) én je kunt direct beroep instellen bij de rechter;

6. als je direct beroep hebt ingesteld en de rechter verklaart het beroep gegrond, dan moet de gemeente alsnog binnen twee weken beslissen.


Bezwaar en administratief beroep

Ook als je bezwaar maakt tegen een beslissing of administratief beroep instelt, veranderen de betreffende regelingen. Hieronder staat waar je meer informatie kunt krijgen.

 

 

Heb je vragen?

Bij vragen kun je contact opnemen met de gemeente. Op de website van de rijksoverheid staat meer informatie over de wet dwangsom en kun je een standaardformulier "ingebrekestelling" downloaden.