Voorwerpen op of aan de openbare weg

Een verbouwing / nieuwbouw gaat vaak gepaard met slopen, schilderen of andere grote klussen. Soms is het onvermijdelijk dat je bouwmaterialen, een container, een steiger of andere voorwerpen op of aan de openbare weg moet plaatsen.

Melden plaatsen voorwerp op/aan de weg (EHerkenning)

Melden plaatsen voorwerp op/aan de weg (DigiD)

Je moet een melding indienen wanneer je voorwerpen wilt plaatsen op of aan de openbare weg voor langer dan één dag. Doe dit minimaal twee weken voor aanvang. Voor het plaatsen gelden algemene voorwaarden. Deze moet je in acht nemen tijdens het plaatsen van de voorwerpen.

Aan het indienen van de melding zijn geen kosten verbonden. Hebt u toch een vergunning nodig? Deze kost € 37.

Bij de plaatsing van voorwerpen voor verhuizen of verbouwen moeten de volgende voorwaarden in acht worden genomen. 

1.    Voor het plaatsen van voorwerpen voor verhuizen of verbouwen moet, minimaal twee weken voor aanvang, bij de gemeente een melding worden ingediend.

2.    De voorwerpen worden aantoonbaar gebruikt voor werkzaamheden in de directe omgeving van de locatie waar de voorwerpen geplaatst zijn.

3.    Het algemene uitgangspunt is dat de voorwerpen op eigen terrein worden geplaatst. Indien hiertoe geen mogelijkheid is, dan is het mogelijk om onder de navolgende voorwaarden de voorwerpen in de openbare ruimte te plaatsen.

4.    De voorwerpen zijn dag en nacht duidelijk zichtbaar en brengen de (verkeers)veiligheid niet in gevaar. Zo moet er worden voldaan aan hetgeen is bepaald in CROW-publicaties 130 ‘markeren onverlichte obstakels’ en 96b ‘werk in uitvoering’ en ‘wegafzettingen’. Hieronder wordt o.a. verstaan het plaatsen, onderhouden, verplaatsen en verwijderen van benodigde verkeers-, waarschuwings- en richtingsborden, hekken, geleidebakens, omleidingsborden e.d. voor de veiligheid van het werk en de geleiding van het verkeer.

5.    Het plaatsen van voorwerpen op de weg dient zodanig te gebeuren dat in alle gevallen een vrije doorgang van minimaal 3,50 meter breed voor hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) en een vrije doorgang van 1,50 meter breed voor voetgangers en/of gebruikers van gehandicaptenvoertuigen gewaarborgd blijft. De brandweer dient een object te kunnen benaderen op 40 meter vanaf de ingang.

6.    Het plaatsen van voorwerpen is toegestaan minimaal 10 meter van kruispunten, rotondes, oversteekplaatsen, in- en uitritten en overige splitsingen van wegen.

7.    De plaatsing vindt uitsluitend plaats op de stoep of op een locatie waar het parkeren van motorvoertuigen is toegestaan. Het is niet toegestaan voorwerpen op de voor het verkeer bestemde rijbaan te plaatsen.

8.    Er mogen geen voorwerpen worden geplaatst op blinde geleide stroken en binnen een afstand van 0,50 meter aan weerszijden daarvan of op gehandicaptenparkeerplaatsen.

9.    Bij de plaatsing van de voorwerpen worden maatregelen getroffen ter voorkoming van: 
•    letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het terrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
•    beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het terrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

10.    Brandkranen blijven vrij toegankelijk.

11.    (Nood-)uitgangen van gebouwen blijven vrij (minimaal 5 meter, gemeten vanaf de gevel).

12.    Voor het inrichten van een tijdelijke bouwplaats gelden de voorwaarden zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012.

13.    Een tijdelijke (hulp)constructie, zoals een steiger, moet op een degelijke manier worden geplaatst, waarbij ermee rekening wordt gehouden dat deze niet mag omvallen, omwaaien, of ander gevaar kan opleveren. Daarnaast moet op de veilige (hulp)constructie op een correcte en veilige manier worden gewerkt.

14.    Ter voorkoming van vandalisme of overige onveilige situaties moeten containers na gebruik worden afgesloten. Materialen uit de container mogen niet vrij voorhanden zijn voor passanten. 

15.    Bij het gebruik van kabels en leidingen moet gebruik worden gemaakt van een kabelgoot.

16.    Generatoren, die dienen tot opwekking van energie, moeten op een dusdanige wijze geplaatst te worden dat geluidshinder en stankoverlast voor omwonenden of nabijgelegen bedrijven te allen tijde wordt voorkomen

17.    Op dagen of uren, waarop de gemeente in verband met wegwerkzaamheden of bijzondere gebeurtenissen (zoals evenementen en/of calamiteiten) over het desbetreffende straatdeel moet kunnen beschikken, is het niet toegestaan voorwerpen daarop te plaatsen.

18.    De gebruiker dient, na afloop van het gebruik, de openbare weg / openbaar groen en de directe omgeving daarvan schadevrij en opgeruimd achter te laten. Doet de gebruiker dit niet, dan zal het terrein op zijn kosten door de gemeente worden opgeruimd en/of hersteld.

Winkeluitstallingen
Ben je een winkelier en plaats je uitstallingen voor je winkel? Hiervoor is geen melding noodzakelijk. Voor winkeluitstallingen gelden aparte voorwaarden.

Maatwerk
Kun je niet aan de voorwaarden voldoen? Neem dan contact op met de gemeente. Er wordt dan bekeken of maatwerk (middels een vergunning) mogelijk is.