Onderscheiding, toekenning

Koninklijke onderscheidingen ("lintjes") kunnen worden toegekend aan mensen die zich onderscheiden vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Te denken valt hierbij aan mensen die - al dan niet op bestuurlijk niveau - zeer langdurig vrijwilligerswerk doen voor verenigingen. Alleen langdurig lidmaatschap van verenigingen komt niet voor een lintje in aanmerking.

Een lintje krijgt men niet zomaar. Men moet door iemand worden voorgedragen.
Iedereen kan iemand waarvan men van mening is dat die persoon een lintje verdient voordragen voor een koninklijke onderscheiding. Die persoon moet zich dan geruime tijd vrijwillig en zonder winstoogmerk hebben ingezet voor de maatschappij (verenigingen, buurtwerk, instellingen, etc.). 

Op de website www.lintjes.nl vind je alle informatie over de procedure om iemand voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook vind je hier een duidelijk stappenplan en het online verzoekformulier om de procedure in gang te zetten.

In principe worden alle lintjes bij de Algemene Gelegenheid (dat is de laatste werkdag vóór Koningsdag) uitgereikt.

Omdat de totale procedure veel tijd in beslag neemt moeten aanvragen voor de Lintjesregen (Algemene Gelegenheid) vóór 1 juli bij ons worden ingediend.

De burgemeester wint informatie in bij justitie en politie over de voorgedragen persoon. Daarna stuurt zij het decoratievoorstel, voorzien van haar bevindingen en advies, door aan de commissaris van de Koning.

De commissaris geeft haar oordeel over het voorstel en stuurt het vervolgens door naar het Kapittel voor de Civiele Orden.

Het Kapittel voor de Civiele Orden is een onafhankelijk college dat het voorstel en de uitgebrachte adviezen beoordeelt en voorzien van een weloverwogen advies aan de betrokken minister voorlegt.

De minister beslist over het voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de bijzondere verdiensten betrekking hebben.

Voor een goede beoordeling van de voordracht kan aanvullende informatie nodig zijn. In dat geval neemt de kabinetsmedewerker contact met je op.

Omdat de totale procedure veel tijd in beslag neemt moeten aanvragen voor de Lintjesregen (Algemene Gelegenheid) vóór 1 juli bij ons worden ingediend.

Nederland kent 3 Orden van Verdienste, te weten:

  • De Militaire Willemsorde, genoemd naar onze eerste koning, Willem I, die deze orde in 1814 in het leven riep. Het is de hoogste dapperheidonderscheiding. De toevoeging 'militaire' geeft aan dat deze oorspronkelijk alleen bedoeld was voor leden van de krijgsmacht. Sinds 1940 kunnen echter ook burgers lid zijn van de Militaire Willemsorde. Onder hen zijn veel verzetsmensen. Alle leden hebben daden van moed, beleid en trouw verricht tijdens oorlogshandelingen. Voor verdiensten in vredestijd wordt ook aan militairen een civiele onderscheiding toegekend.
  • De Orde van de Nederlandse Leeuw, ingesteld in 1814. Deze orde richt zich voornamelijk op onderscheidingen voor bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard jegens de samenleving.
  • De Orde van Oranje-Nassau, ingesteld in 1892 door de regentes koningin Emma, uit naam van koningin Wilhelmina. Deze orde richt zich met name op maatschappelijke verdiensten.

De term 'lintje' wordt voor beide civiele orden gehanteerd. Toch zal het in de meeste gevallen om de Orde van Oranje-Nassau gaan, omdat dit verreweg de meest verleende orde is.

Uitgebreide informatie kun je verkrijgen bij:

  • Het kabinet van de burgemeester van Heusden, via telefoonnummer (073) 513 17 89.

  • De website van de Kanselarij der Nederlandse Orden: www.lintjes.nl

Laatst bijgewerkt op: 12-01-2024