Onderscheiding, toekenning

Koninklijke onderscheidingen ("lintjes") kunnen worden toegekend aan mensen die zich onderscheiden vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Te denken valt hierbij aan mensen die - al dan niet op bestuurlijk niveau - zeer langdurig vrijwilligerswerk doen voor verenigingen. Alleen lidmaatschap van verenigingen komt niet voor een lintje in aanmerking.

Een lintje krijgt iemand niet zo maar. Hij/zij moet worden voorgedragen.
Iedereen kan iemand waarvan hij/zij van mening is dat die persoon een lintje verdient voordragen voor een koninklijke onderscheiding. Die persoon moet zich dan geruime tijd (minimaal 15 jaren) vrijwillig en zonder winstoogmerk hebben ingespannen voor de maatschappij (verenigingen, buurtwerk, instellingen, etc.). De periode van 15 jaren kan ingevuld zijn bij één of meerdere verenigingen en/of door één of meerdere activiteiten.

Het is aan te bevelen vooraf overleg te plegen met de kabinetsmedewerker van de gemeente of het voorstel haalbaar is.

Via de website www.lintjes.nl is het document te downloaden dat ingevuld en opgestuurd kan worden aan de burgemeester van de gemeente waarin de persoon die je wil voordragen woont. Wilt je ook de intensiteit (dat is de duur) van de verdiensten en de toelichting invullen op dit formulier?

In principe worden alle lintjes bij de Algemene Gelegenheid (dat is de laatste werkdag vóór Koningsdag) uitgereikt.

 

De burgemeester wint informatie in bij justitie over de voorgedragen persoon. Daarna zendt hij het decoratievoorstel, voorzien van zijn bevindingen en advies aan de Commissaris van de Koningin.

De Commissaris geeft zijn/haar oordeel over het voorstel en stuurt het vervolgens door naar het Kapittel voor de Civiele Orden.

Het Kapittel voor de Civiele Orden is een onafhankelijk college dat het voorstel en de uitgebrachte adviezen beoordeelt en voorzien van een weloverwogen advies aan de betrokken minister voorlegt.

De minister beslist over het voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de bijzondere verdiensten betrekking hebben.

Je kunt een brochure opvragen bij de gemeente. Afhankelijk van de omstandigheden van het verzoek is nadere informatie nodig over degene om wie het gaat. Pleeg hierover overleg met de gemeente.

Nederland kent 3 Orden van Verdienste, te weten:

  • De Militaire Willemsorde, genoemd naar onze eerste koning, Willem I, die deze orde in 1814 in het leven riep. Het is de hoogste dapperheidonderscheiding. De toevoeging 'militaire' geeft aan dat deze oorspronkelijk alleen bedoeld was voor leden van de krijgsmacht. Sinds 1940 kunnen echter ook burgers lid zijn van de Militaire Willemsorde. Onder hen zijn veel verzetsmensen. Alle leden hebben daden van moed, beleid en trouw verricht tijdens oorlogshandelingen. Voor verdiensten in vredestijd wordt ook aan militairen een civiele onderscheiding toegekend.
  • De Orde van de Nederlandse Leeuw, ingesteld in 1814. Deze orde richt zich voornamelijk op onderscheidingen voor bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard jegens de samenleving.
  • De Orde van Oranje-Nassau, ingesteld in 1892 door de regentes koningin Emma, uit naam van koningin Wilhelmina. Deze orde richt zich met name op maatschappelijke verdiensten.

De term 'lintje' wordt voor beide civiele orden gehanteerd. Toch zal het in de meeste gevallen om de Orde van Oranje-Nassau gaan, omdat dit verreweg de meest verleende orde is.

Uitgebreide informatie kun je verkrijgen bij:

  • Het kabinet van de burgemeester van Heusden, via telefoonnummer (073) 513 17 89.

  • De website van de Kanselarij der Nederlandse Orden: www.lintjes.nl