Binnen de bebouwde kom mag je maximaal 3 honden houden. Wil je meer honden houden? Dan moet je hiervoor een ontheffing aanvragen. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden. Bekijk deze hieronder.

Ontheffing voor het houden van meer dan 3 honden aanvragen (DigiD)

Ontheffing voor het houden van meer dan 3 honden aanvragen (EHerkenning)

Woon je binnen de bebouwde kom en wil je meer dan 3 honden houden? Dan heb je hiervoor een ontheffing nodig. Dit hangt af van een aantal punten:

 • De ligging van het perceel (binnen of buiten de bebouwde kom, dichtbevolkte wijk, enzovoort)

 • De huisvesting / het verblijf van de honden (binnen of buiten)

 • Of er sprake is van geluidsoverlast door blaffen (klachten)

 • Of er sprake is van stankoverlast (wordt het goed schoon gehouden)

 • Wat zijn de voorzieningen (bij loslopende honden: is de tuin omheind)

 • Zijn er klachten van omwonenden

 • De grootte van het perceel waarop de honden worden gehouden

 • De afstand van het perceel tot omliggende woonbebouwing

Kosten
Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing kost € 198,35.

Wanneer je een hondenkennel of hondenopvang heeft, dan houd je honden bedrijfsmatig. Als dit in een inrichting volgens de Wet milieubeheer is, dan is een milieumelding noodzakelijk. Soms heb je ook een omgevingsvergunning nodig.

Of er sprake is van een inrichting, hangt af van de volgende criteria:

 • Continuïteit van de activiteit

 • Winstoogmerk van de activiteit

 • Hinder die de activiteit veroorzaakt

 • Omvang van de dierstapel

 • Huisvesting waarin de dieren worden gehouden

 • Commerciële doeleinden

 • Gebruik/de aanwending van de dieren

 • Perceelsgrootte

 • Omgeving waarin het houden van dieren plaats vindt

Ook ben je verplicht om een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) aan te vragen. Dit is vastgelegd in het Honden- en Kattenbesluit. Dit besluit hanteert een andere definitie van 'bedrijfsmatig' dan de milieuregelgeving. Ook als een winstoogmerk ontbreekt, kan er toch sprake zijn van bedrijfsmatigheid.

Kosten
Voor het indienen van een melding worden geen kosten in rekening gebracht. De kosten van de omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten die je gaat houden.

Aanvraag
Klik hier voor het indienen van een milieumelding. 
Klik hier voor het indienen van een omgevingsvergunning. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met de gemeente.

Laatst bijgewerkt op: 08-01-2024