Bezwaar en beroep

Als je het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kun je hiertegen bezwaar maken. Denk bijvoorbeeld aan een geweigerde omgevingsvergunning. De gemeente doet een uitspraak over jouw bezwaar. Ben je het niet eens met deze uitspraak? Dan kun je daarna beroep instellen bij de Rechtbank.

Naast het maken van bezwaar kan elke belanghebbende bij de Rechtbank een voorlopige voorziening en/of schorsing van het besluit vragen. 

Bezwaar indienen (geen WOZ/OZB) DigiD

Bezwaar indienen (geen WOZ/OZB) (EHerkenning)

Bezwaarschrift

Voor het opstellen en indienen van een bezwaarschrift heb je geen juridische kennis nodig, zolang je duidelijk maakt tegen welk besluit je bezwaar aantekent en wat je argumenten zijn. Twijfel je toch over de formulering van je bezwaarschrift? Dan kun je altijd terecht bij een Rechtswinkel (Juridisch Loket) of eventueel bij je Rechtsbijstandsverzekering.

Beroepschrift

Je dient een beroepschrift in op het moment dat je bezwaar is afgewezen of als je het niet eens bent met de uitspraak op je bezwaarschrift. Ben je van plan een beroepsprocedure bij de rechtbank te beginnen, dan is het aan te bevelen raad te vragen aan een advocaat van een Rechtswinkel of eventueel bij je Rechtsbijstandsverzekering. Aan je beroepschrift worden dezelfde eisen gesteld als aan je bezwaarschrift. Let er wel op dat je een omschrijving van de uitspraak op je bezwaarschrift geeft en de dagtekening van de uitspraak vermeldt. Je kunt ook een kopie van de uitspraak toevoegen.

Bezwaarschrift

Het bezwaar moet je binnen 6 weken na de datum van bekendmaking (meestal de datum van verzending) indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft. In het besluit zelf is meestal aangegeven of je bezwaar kunt maken. Je kunt het bezwaar niet anoniem indienen. Mocht er een andere belanghebbende zijn, dan wordt deze op de hoogte gesteld van het door jou ingediende bezwaarschrift.

Beroepschrift

Een beroepschrift dien je in bij de rechtbank (het team bestuursrecht van de Rechtbank) in het rechtsgebied waarbinnen je gemeente ligt. Je krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt. Het beroepsorgaan neemt 16 weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. Zo niet, dan word je hier schriftelijk van op de hoogte gesteld

Afwijkingen

Er zijn besluiten waarop geen bezwaar mogelijk is of waarop een andere (beroeps)procedure moet worden gevolgd. De gemeente zal je daar, in die gevallen, direct op wijzen.

Welke termijnen noemt de wet voor het afhandelen van een bezwaar en/of verzoek in het kader van gemeentelijke belastingen?

 1. Op een bezwaarschrift (ingediend tot 20 november) moet zijn beslist in het kalenderjaar van ontvangst.
   
 2. Op een bezwaarschrift dat is ingediend op of na 20 november van het kalenderjaar, moet worden beslist, binnen 12 weken na de dagtekening van de onderliggende aanslag. De termijn kan schriftelijk met maximaal 6 weken worden verlengd. (Een bezwaarschrift tegen de verlenging is niet mogelijk). Verdere verlenging is mogelijk als de verzoeker instemt.
   
 3. Op een verzoekschrift moet binnen 8 weken een beslissing volgen. Die termijn kan schriftelijk met maximaal 8 weken worden verlengd.

 

 

 • Je naam en adres
 • De datum
 • Tegen welk besluit je bezwaar maakt
 • De reden van je bezwaar
 • Je handtekening
 • Zo mogelijk een kopie van het besluit

In een beroepschrift moet je vermelden/meesturen:

 • Je naam en adres
 • De datum.
 • De reden van beroep.
 • Je handtekening.
 • Een kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht.
 • Zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.

Vereniging, stichting of vennootschap

Ook organisaties (verenigingen, stichtingen en vennootschappen) kunnen in hun belang worden getroffen door besluiten van een gemeentelijk bestuursorgaan. In deze gevallen moet het bezwaarschrift ondertekend zijn door een of meer leden die daartoe bevoegd zijn. Wie dat is (zijn) kan blijken uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Stuur in dat geval een kopie van bijvoorbeeld de statuten mee met het bezwaarschrift.

 

 

Overleg vooraf

Overleg vooraf met de gemeente om te bezien of het bezwaar kansrijk is en op welke wijze je dit het beste kunt doen. Soms blijken andere opties mogelijk.

Let op bij beroepschrift

Geef bij een beroepschrift aan waarom je tegen de beslissing op je bezwaar bent. Licht dus niet opnieuw je bezwaar toe.

Wat is een commissie bezwaarschriften?
De commissie bezwaarschriften kan om advies gevraagd worden door de gemeente bij de behandeling van een bezwaar. De commissie is een onafhankelijke partij en is in staat om naar jouw verhaal en het verhaal van de gemeente te luisteren. Dit doen zij tijdens een hoorzitting waarbij het besluit en het bezwaarschrift kunnen worden toegelicht. Op basis van de hoorzitting kan de commissie een eerlijk en afgewogen advies geven aan het college van Heusden en de gemeenteraad bij de behandeling van een bezwaarschrift. De commissie bestaat uit twee leden en een voorzitter en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris en een notulist, die wel werkzaam zijn bij de gemeente.

Het college van Heusden of de gemeenteraad kan besluiten om af te wijken van het advies van de commissie. Bij dit besluit moet dan gemotiveerd worden waarom zij afwijken van het advies.

Hoelang duurt het voordat ik reactie krijg na het indienen van een bezwaar
In de regel duurt het maximaal 12 weken na afloop van de bezwarentermijn voordat je een besluit hier op krijgt. Het kan echter voorkomen dat er bijzondere omstandigheden zijn die het halen van die termijn onmogelijk maken. Dan moet de gemeente dit per brief melden, voordat de termijn van maximaal 12 weken is overschreden.

Wat moet ik doen tijdens de commissie?
De voorzitter van de Commissie bezwaarschriften nodigt de bezwaarmaker uit om bij een hoorzitting aanwezig te zijn. De voorzitter nodigt dan ook het bestuursorgaan en eventuele belanghebbenden uit. De bezwaarmaker en eventuele belanghebbenden kunnen zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan of vertegenwoordigen. Deze persoon moet dan wel schriftelijke toestemming hebben. Voor een advocaat is dit niet nodig. Ook kunnen getuigen of deskundigen worden meegenomen naar de hoorzitting. De kosten voor deze vertegenwoordiging, getuigen en deskundigen moeten zelf betaald worden. Na de hoorzitting adviseert de Commissie bezwaarschriften het gemeentebestuur over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. De bezwaarmaker en eventuele belanghebbenden ontvangen een afschrift van dit advies.

Waar vindt de hoorzitting plaats?

De hoorzitting vindt plaats op een dinsdagmiddag, gemeentehuis Vlijmen. De vergaderdata vindt u onder “Agenda commissie bezwaarschriften”  

 

Wilt u een hoorzitting als toehoorder bijwonen?
Dat kan in de meeste gevallen. In de agenda van de eerstvolgende zitting staat aangegeven of een zitting openbaar of niet openbaar is. Wanneer een zitting niet openbaar is, zullen slechts betrokken partijen worden toegelaten. Voor een openbare hoorzitting kunt u zich vooraf melden als toehoorder bij de receptie van het gemeentehuis. Zorg dat u op tijd aanwezig bent.

Een zaak kan achter gesloten deuren worden behandeld als de commissie dit nodig vindt. Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer mogelijk is.

 

De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op dinsdag 2 juli 2024 een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting worden vier bezwaarschriften behandeld, die zijn gericht tegen:

 • 14:00 uur: Weigeren omgevingsvergunning voor het kappen van een rode beuk aan de Van Hogendorpstraat in Drunen.
 • 14:30 uur: Kappen bomen en aanleggen 2 padelbanen aan de Margrietstraat in Oudheusden.
 • 15:00 uur: Het plaatsen van drie verkeersbruggen, één fietsbrug, diverse betonnen zitvoorzieningen en duikers aan/op het Geerpark in Vlijmen.
 • 15:30 uur: Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een supermarkt aan de Laagstraat in Oudheusden.

Voor nadere informatie en het bijwonen van de hoorzitting kun je contact opnemen met het secretariaat van de Commissie bezwaarschriften via telefoonnummer (073) 51 31 789.

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer mogelijk is.

Vergaderdata Commissie bezwaarschriften 2024
> Jaarplanning 2024 commissie Bezwaarschriften

Jaarverslag
Jaarlijks ontvangt de gemeente verschillende bezwaarschriften. Hieronder kun je het jaarverslag inzien van het voorgaande jaar.

> Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2020

 

Tijdens de bezwaarprocedure blijft het besluit, waartegen bezwaar is gemaakt, geldig. Het kan zijn dat dit besluit intussen onherstelbare gevolgen heeft. Bijvoorbeeld bij een bouw- of sloopvergunning.

Elke belanghebbende kan, als hij een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend, de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening en/of schorsing van het besluit. Dit betekent dat de rechter een speciale regeling treft voor de tijd dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. De voorzieningenrechter kan bijvoorbeeld afspreken dat niet mag worden gebouwd of gesloopt totdat is besloten op het bezwaarschrift.

Als een belanghebbende tegen een beslissing op bezwaar een beroepschrift indient, kan deze belanghebbende ook tijdens deze fase een voorlopige voorziening en/of schorsing van het besluit vragen aan de voorzieningenrechter.

Aanvragen
Een verzoek voor een voorlopige voorziening kun je doen via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met je DigiD. Schriftelijk kan ook via:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Team Bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

Betalen
Voor de procedure van een voorlopige voorziening moet een bedrag (griffierecht) worden betaald. Van de griffier van de rechtbank krijg je een nota. Het bedrag moet op tijd betaald zijn, anders wordt het verzoek om voorlopige voorziening niet behandeld. Als de rechtbank de verzoeker in het gelijk stelt, betaalt het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen, het griffierecht meestal terug.

Laatst bijgewerkt op: 26-06-2024