De Vismarkt is de centrale ontmoetingsplek in de vesting waar alles samenkomt – namelijk wonen, ondernemen en recreëren. Met de ondernemers en inwoners zien we het als het podium van de vesting. Een gezellig, gastvrij en groen plein waar Heusdenaren trots op zijn.

Met het oog op de toekomst nemen we geen ad-hoc-beslissingen, maar hebben we alle vraagstukken bij elkaar verzameld. Zo zijn we samen met inwoners en ondernemers tot een definitief schetsontwerp gekomen om een gezellige, gastvrije en groene Vismarkt in onze vesting te maken. Op deze pagina lees je hoe dit zorgvuldig proces is doorlopen. Daardoor zijn we op een goed bekeken, gewogen en een breed gedragen beslissing uitgekomen over de invulling van de Vismarkt. De inloopbijeenkomst op woensdag 3 april was voorlopig het laatste participatiemoment om mee te denken over de inrichting van de toekomstige Vismarkt.

De wethouder wil iedere Heusdenaar hartelijk bedanken die de tijd heeft genomen om in gesprek te gaan en zijn dromen en wensen kenbaar heeft gemaakt. Met name de inzet van de leden van het Heusdens Overleg mag daarbij niet onbenoemd blijven. Door hun actieve rol hebben we dit proces zo kunnen vormgeven.    

Op deze pagina lees je meer informatie. Ook op BuurBook vesting Heusden lees je de berichten. 

In de maanden juli en augustus kunnen bezoekers die op de fiets, brommer, (e)scooter of motor de vesting bezoeken een korte vragenlijst invullen. Met deze korte vragenlijst onderzoekt de gemeente Heusden wat er nodig is om de drukte te verspreiden en op andere plekken in de vesting de fietsen, brommers, (e)scooters of motoren te kunnen stallen.

Bezoekers worden op de vragenlijst gewezen via bierviltjes die door de ondernemers gebruikt worden. 

 

In april hebben we je laten weten dat er een definitief schetsontwerp van de toekomstige Vismarkt is. Met dit schetsontwerp ligt de blauwdruk van de toekomstige Vismarkt er. De volgende mijlpaal is bereikt!

Besluit gemeenteraad
Doordat er een zorgvuldig participatieproces is doorlopen is er een goed bekeken, gewogen en een breed gedragen schetsontwerp voorgelegd aan de gemeenteraad. Op dinsdag 18 juni heeft de gemeenteraad unaniem besloten om het definitief schetsontwerp vast te stellen. Ook heeft de raad geld beschikbaar gesteld om de plannen verder uit te werken tot en met de aanbesteding van de herinrichting van de Vismarkt.

Werkzaamheden
Dat betekent dat de gemeente hard doorwerkt om een technische vertaling te maken van het definitieve schetsontwerp. Begin 2025 voeren we de werkzaamheden gefaseerd uit. Bepaalde werkzaamheden worden in het najaar van 2025 uitgevoerd, zoals het verleggen van de kabels en leidingen, het planten van de bomen, het aanleggen van de bestrating en de fietsnietjes omdat deze werkzaamheden voor flinke overlast gaan zorgen. Dat willen we niet in het zomerseizoen uitvoeren. De verkeersbesluiten om eenrichtingsverkeer in te stellen van de Nieuwstraat naar de Drietrompetterstraat en het inrichten van de parkeerplaatsen is in voorbereiding zodat we dit begin 2025 kunnen instellen.  

Overige vraagstukken
In het participatieproces is veel informatie opgehaald, waaronder enkele aandachtspunten die breder (buiten de Vismarkt) in de vesting spelen. Denk aan het parkeerbeleid of parkeren van fietsen en motoren. Deze zomer toetsen we bij bezoekers van de vesting wat er nodig is om op andere plekken in de vesting een fiets, brommer, (e)scooter of motor te kunnen stallen. Op basis hiervan kunnen we plannen verder uitwerken.  

Met het aanbieden van het ‘Programma van Wensen’ is er weer een fase afgerond en zijn we een stap dichter bij de Vismarkt van de toekomst. Het is de bedoeling dat we in januari 2025 starten met de werkzaamheden maar dit is afhankelijk van allerlei factoren zoals bijvoorbeeld het 
nemen van besluiten waartegen bezwaar en beroep open staat. 

3 april 2024 | Aangepast ontwerp

Op woensdagavond 3 april namen ongeveer 60 Heusdenaren een kijkje naar het aangepaste schetsontwerp, daaronder waren meerdere mensen die nog niet eerder betrokken zijn geweest in het proces. De meeste Heusdenaren waren positief over dit schetsontwerp. Het bleek een verbetering te zijn van het eerdere schetsontwerp. Lees de terugblik op de avond, de uitleg van het schetsontwerp en de impressies via onderstaande link.

> Inloopbijeenkomst 3 april 2024

26 maart 2024 | Toetsmoment praktische haalbaarheid

Met de opgehaalde informatie uit de inloopbijeenkomst van 20 februari is het eerste schetsontwerp van de toekomstige Vismarkt aangepast. Dit ontwerp hebben we op 26 maart getoetst op praktische haalbaarheid bij direct belanghebbenden.  Dit zijn de ondernemers en bewoners van de Vismarkt, Nieuwstraat en deels Drietrompetterstraat. We hebben getoetst of de aanpassingen werken in het dagelijks leven op de Vismarkt. Dit advies hebben we ook van de leden Heusdens Overleg, bestaande uit bewoners en ondernemers, gekregen.  

20 februari 2024 | Eerste ontwerp

Dinsdag 20 februari was een spannende dag in de vesting. Het eerste schetsontwerp van de toekomstige Vismarkt werd gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. Foto's van het eerste ontwerp en een terugblik op deze inloopbijeenkomst lees via onderstaande link.

> Inloopbijeenkomst 20 februari 2024

Frank en Aura, voorzitters van de bewoners- en ondernemersvereniging overhandigen onlangs het Programma van Wensen aan wijkwethouder Thom Blankers. 

Met alle eerder opgehaalde informatie is het Programma van Wensen (PvW) opgesteld. Dit geeft weer hoe inwoners en ondernemers van de vesting Heusden de Vismarkt van de toekomst voor zich zien. Het geeft weer wat de meerderheid vindt, maar ook waar verschillend over gedacht wordt. Het PvW is een toetssteen voor de gemeente om de Vismarkt opnieuw te ontwerpen en in te richten. Dat betekent niet dat alles dat beschreven is, één op één moet worden uitgevoerd. De kernwaarden zijn leidend en we moeten blijven kijken naar wat praktisch werkt. Hieronder staan verschillende links naar de relevante documenten:

> Rapport 'Samen op zoek naar de Vismarkt van de toekomst'

> Infographic 'Programma van Wensen'

> Uitslag online vragenlijst

Experimenteren
Uit de enquête blijkt dat het merendeel van de respondenten het een goed idee vindt om, vooruitlopend op een herinrichting, alvast te experimenteren met elementen uit het ‘Programma van Wensen’. Ook de gemeenteraad heeft in een motie, op 9 november 2023, besloten om dit te doen. Samen met de begeleidende bureaus onderzoekt de gemeente welke elementen getoetst kunnen worden en hoe we dit willen uitvoeren. 

Week van de Vismarkt

We hebben een inspirerende 'Week van de Vismarkt' achter de rug! Samen dachten we na over de richting die we op willen. Het rapport (verslag) van deze tweede fase van het participatieproces in de vesting is opgeleverd en kun je lezen onder de kop 'Programma van Wensen' op deze pagina. Bekijk de aftermovies via de link hieronder:

> Aftermovie Week van de Vismarkt

> Aftermovie excursie Gorinchem

Verslagen en presentaties

De verslagen van de thema-avonden en presentaties van de experts vind je onder de kop 'documenten' onderaan deze pagina. 

De verkennende fase zit erop!  Wat is er gebeurd?

In december 2022 en januari 2023 is er met Heusdenaren gesproken. Via een online vragenlijst, gesprekken bij een rijdend kunstwerk en met één-op-één gesprekken zijn er flink wat dromen, ideeën en vraagstukken verzameld. Alle bewoners en ondernemers uit de vesting hebben hierbij de kans gehad om hun mening te geven.

Het doel van de verkennende fase was om alle vraagstukken die leven op de Vismarkt bij elkaar te brengen. We hebben gemerkt dat inwoners en ondernemers erg betrokken zijn. Er is veel ter sprake gekomen. Dankjewel hiervoor! 

De uitkomsten zijn verwerkt in een rapport. Via de link hieronder kun je het rapport lezen. 

> Rapport “Samen op zoek naar de Vismarkt van de toekomst

Het is belangrijk om een goed gewogen en breed gedragen beslissing te nemen over de invulling van de Vismarkt. Het college heeft daarom besloten om met (dezelfde) bureaus de volgende stap te nemen om samen met inwoners en ondernemers te komen tot een mooie, gezellige en leefbare Vismarkt in onze vesting. Laten we daar samen de schouders onder blijven zetten! Ook jij kunt daarin meedenken! Meer informatie hierover lees je onder de kop 'Kan ik ook meedenken?'. 

Op donderdag 9 november is door de gemeenteraad van Heusden een motie aangenomen die ingaat op de inrichting van de Vismarkt. Naar aanleiding van dit besluit is er op woensdag 15 november een afstemmingsgesprek geweest met de horecaondernemers van de Vismarkt. 

Aangenomen besluit

De gemeenteraad heeft besloten dat vanaf komend voorjaar er oefen-opstellingen komen op het gebied van terrasinrichtingen en verkeer op de Vismarkt. Deze tijdelijke opstellingen moeten in lijn liggen met het opgestelde ‘Programma van Wensen’, dat nu verfijnd wordt. In afwachting van de oefen-opstellingen is besloten dat, na de Sinterklaasintocht, de terrasoppervlakte ingericht moet worden volgens het verkeersbesluit uit 2009.

Wat gaan we doen

Vanaf maandag 20 november wordt de Vismarkt ingericht volgens dit besluit. Dat betekent dat de oppervlakte van de huidige terrassen teruggaat naar de situatie  van vóór corona. De afbakening om de terrassen mag (voorlopig) blijven staan. Hierdoor kunnen de ondernemers de dienstverlening beter organiseren en gasten makkelijker verwelkomen. Ook merken zij dat gasten, na corona, meer behoefte hebben aan een duidelijke terrasinrichting. Daarnaast wordt de markering aangebracht om de parkeervakken te herstellen, deze moesten wijken in de huidige opzet.

Zomerperiode 

Het gebied rondom de waterpomp, aan de straatzijde, wordt gemarkeerd met stenen palen met daartussen een ketting. Zo kunnen auto’s en vrachtwagens veilig de Vismarkt op en afrijden.  Binnen de afzetting kunnen bezoekers van de vesting de fiets stallen. 

Er is een klankbordgroep gevormd, genaamd het 'Heusdens Overleg'. In deze groep denken bewoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente samen na over hoe we inwoners het beste kunnen bereiken en betrekken. Het Heusdens Overleg heeft geen vooropgezette mening over eventuele oplossingen en uitkomsten. Wil je meer weten over deze klankbordgroep? Lees dan hieronder hun statement.

> Statement Het Heusdens Overleg

Het Heusdens Overleg wordt begeleid door Maatschap voor Communicatie en Bureau Ruimtekoers – twee bureaus die ervaring hebben met deze manier van werken. Een combinatie van een goed plan en creatieve, vernieuwende vormen om mensen te betrekken zorgt ervoor dat de gemeente uiteindelijk een goed gewogen en gedragen beslissing kan nemen over de herinrichting van de Vismarkt. 

Collegebesluiten
Klik op de titels hieronder opgesomd om de documenten te openen. 

Raadsinformatiebrieven
Klik op de titels hieronder opgesomd om de documenten te openen. 

Verslagen en presentaties Week van de Vismarkt

Thema-avond 'Functies en Beleving' - 2 oktober 2023

Thema-avond 'Mobiliteit en Parkeren' - 4 oktober 2023

Thema-avond 'Openbare ruimte, historie en groen' - 5 oktober 2023

Excursie Gorinchem - 13 oktober 2023

Video's

Laatst bijgewerkt op: 01-07-2024