Buurt Bestuurt

Ruim tien jaar geleden is ‘Buurt Bestuurt’ in Heusden geïntroduceerd, na een kennismaking met het initiatief in Rotterdam. De rol van een Buurt Bestuurt comité is wezenlijk anders dan de rol van bijvoorbeeld een gemeentebestuur. In een Buurt Bestuurt comité zitten enthousiaste en gedreven vrijwilligers die zelf een structurele bijdrage willen leveren aan de verbetering van de woon- en leefomgeving in hun eigen dorp of wijk.

Dit doen ze samen met de gemeente en andere professionals. Inmiddels heeft een aantal buurt bestuurt comités gekozen voor een eigen naam. Het is aan het comité of ze de naam ‘Buurt Bestuurt’ gebruiken. Ook de rechtsvorm waarin een comité opereert, is vrij. Als het doel en de bedoeling maar voorop staan, maakt het niet uit of wordt gekozen voor een stichting, vereniging of misschien wel vormvrij aan de slag wil. Iedere wijk of dorp is uniek en heeft zijn eigen behoeftes. Ook kunnen alle aangedragen ideeën niet meteen worden opgepakt of direct uitgevoerd worden. De wijk of dorp maakt hierin haar eigen keuzes en stelt haar eigen prioriteiten. Dit vraagt meestal om maatwerk in de samenwerking met gemeente en andere professionals. Door in onderling overleg afspraken met elkaar te maken, kunnen we samen ook veel bereiken.

Om een Buurt Bestuurt comité de mogelijkheid te bieden initiatieven te realiseren wordt jaarlijks een budget in de gemeentebegroting gereserveerd. Het wijkbudget bestaat uit een basisbedrag van € 5.000,-, aangevuld met € 5,- per inwoner. Het maximale wijkbudget is € 25.000,-.

Bij de besteding van het wijkbudget passen de onderstaande spelregels:

  • Besteding van het wijkbudget draagt bij aan het bevorderen van de leefbaarheid en/of de sociale cohesie in de wijk of kern en sluit aan op de wettelijke regels en/of gemeentebeleid;
  • Met een jaarplanning worden plannen minimaal éénmaal per jaar gedeeld met inwoners van de wijk of kern via een door het Buurt Bestuurt comité gekozen communicatiekanaal;
  • Het draagvlak voor besteding van het wijkbudget is aantoonbaar. Dit blijkt bijvoorbeeld uit gesprekken in de wijk/kern, vergaderingen/bijeenkomsten en een verslag hiervan, de contacten met wijkwethouders en klantcoördinatoren;
  • Uitgaven van het wijkbudget worden minimaal éénmaal per jaar helder gemaakt aan inwoners van de wijk of kern via een door het Buurt Bestuurt comité gekozen communicatiekanaal. Denk hierbij aan een website of social media die voor inwoners van de wijk of/kern makkelijk te vinden of bereikbaar is;
  • Het Buurt Bestuurt comité stuurt voor 1 juni een afschrift van een kort en bondig activiteitenverslag van het voorafgaande kalenderjaar toe aan de gemeente. Hierin zijn minimaal de inkomsten en uitgaven vermeld en worden de uitgevoerde activiteiten kort toegelicht;
  • Reservevorming is toegestaan. Als een initiatief niet binnen één kalenderjaar kan worden uitgevoerd en/of er moet voor worden gespaard dan is dit mogelijk. Reservevorming en/of een spaardoel moet vooraf gemotiveerd worden. Reservevorming en/of het spaardoel wordt in het jaarverslag vermeld en omschreven. De aard van de bestemming ligt via de jaarstukken ter goedkeuring aan het college voor. De hoogte van de reservevorming is maximaal tweemaal het jaarlijkse wijkbudget;
  • Vragen onvoorziene omstandigheden om aanvullende keuzes, dan doen we dat met maximaal gezond verstand, in alle redelijkheid en vanuit de bedoeling.

> Hier vind je de link naar het raadsvoorstel

Ook in wijken en dorpen waar geen buurt bestuurt comité actief is, moet ruimte zijn voor initiatieven die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid en sociale samenhang. Waarbij net zo goed geldt dat inwoners bereid zijn om er hun schouders onder te zetten. De gedachte is dat het zo inwoners op het spoor zet om in de toekomst een eigen Buurt Bestuurt comité op te richten.

Wil jij ook bijdragen aan Buurt Bestuurt in jouw wijk? Bekijk hieronder het overzicht met alle comités in de gemeente Heusden. Is er nog geen Buurt Bestuurt comité in jouw wijk of kern? En wil jij hiermee aan de slag gaan? Neem dan contact op met de gemeente Heusden, telefoon (073) 513 1789.Hieronder vind je een lijst met de Buurt Bestuurt comités in onze gemeente:

Laatst bijgewerkt op: 06-06-2024