De Akker 27, Vlijmen

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met

  • het ontwerpbestemmingsplan ‘De Akker 27, Vlijmen’ (NL.IMRO.0797.BPakker27-ON01)
  • het bijbehorende ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid.

Het plangebied ligt in Vlijmen aan De Akker 27. Het perceel heeft de kadastrale aanduiding Vlijmen, sectie L, nummer 3330. Het bestemmingsplan maakt het realiseren van een woning mogelijk. In het geldende bestemmingsplan heeft dit perceel de bestemming ‘Centrum’. Hoewel wonen is toegestaan binnen de huidige centrumbestemming, mogen hoofdgebouwen uitsluitend binnen een bouwvlak worden opgericht. Met het bestemmingsplan dat wij ter inzage leggen wordt een bouwvlak toegevoegd, waardoor de realisatie van een seniorenwoning ter plaatse van de huidige apotheek (inclusief magazijn) mogelijk wordt. Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2023.

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van wegverkeerslawaai, zoals bedoeld in art. 82 van de Wet geluidhinder, wordt overschreden op de te bouwen woning. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast te stellen. Het college maakt van deze mogelijkheid gebruik.

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2023.

Inzage

U kunt de stukken op afspraak tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid vindt u hier:

Zienswijze

Het indienen van zienswijzen is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Simon Oostdam via telefoonnummer (073) 513 17 89.