In Heusden werken we samen met verschillende partijen hard aan duurzaamheid. Als gemeente staan we aan de lat om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Onze ambitie is om 11 gebouwen in 2030 energieneutraal te hebben. Op 17 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten om te starten met het verduurzamen van Sportcentrum Die Heygrave in Vlijmen omdat hier per geïnvesteerde euro (naar verwachting) de grootste besparing van energie en reductie van CO2 uitstoot te behalen is. Met de verduurzaming van Die Heygrave behouden we het zwembad als gemeentelijke voorziening voor de toekomst. Bovendien hebben zwembad en sporthal een publieke functie, waar de voorbeeldrol van de gemeente op verduurzamingsgebied goed naar voren komt.

Sporthal
In 2020 hebben de voorbereidende werkzaamheden plaats gevonden en is er een projectplan uitgewerkt in samenwerking met een onafhankelijk adviesbureau. Tijdens de zomerstop in 2020 zijn er al werkzaamheden aan de sporthal uitgevoerd. Zo is de oude sporthalverlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Is er een slimmere schakeling met bewegingsdetectie geïnstalleerd. Het verlichtingsniveau voldoet aan de huidige NOC/NSF-normen. Naast de verlichting is ook het lattenplafond gecontroleerd op loszittende delen. Deze zijn weer vastgezet of vervangen.  

Zwemzaal
De werkzaamheden voor het zwembad stonden gepland in de zomervakantie van 2021. Helaas hebben we moeten constateren dat het niet haalbaar is om de werkzaamheden in 2021 uit te voeren. Hieronder leggen we uit waardoor dit komt.

Gebouw mogelijk geschikt voor vleermuizen
Eind 2020 is op basis van het voorlopig ontwerp het flora- en fauna-onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is opgestart op het moment dat er meer zekerheid was omtrent het bestuurlijke draagvlak. De uitkomsten van de onderzoeken hebben gevolgen voor de projectplanning en uitvoering van de werkzaamheden voor de verduurzaming van Die Heygrave. Uit de rapportage is gebleken dat het gebouw mogelijk geschikt is als huisvesting voor vleermuizen. Daarop hebben we meteen actie ondernomen en aanvullend onderzoek opgestart. Op dit moment is nog niet aangetoond dat er vleermuizen aanwezig zijn. Desondanks hebben we ruimschoots mitigerende maatregelen genomen, zoals het ophangen van vleermuiskasten.

Bestuurlijk overleg met provincie
Op basis van het aanvullend onderzoek en de genomen maatregelen heeft de gemeente een ontheffingsaanvraag bij de omgevingsdienst ingediend, zodat de bouw in juni/juli 2021 door kan gaan. Over de ontheffingsaanvraag is bestuurlijk een aantal malen contact geweest met de provincie (als bevoegd gezag) en ambtelijk met de omgevingsdienst. De provincie heeft echter laten weten dat zij de ontheffingsaanvraag niet met voorrang kunnen behandelen.

Aanbestedingstraject uitgesteld
Een besluit om de aanbesteding door te zetten of te stoppen kon niet langer meer worden uitgesteld. Daarom is besloten om het aanbestedingstraject op een later tijdstip nogmaals uit te voeren. Dit neemt niet weg dat de gemeente Heusden nog steeds gelooft in de verduurzaming van Die Heygrave en dat zij er alles aan doen om het project met een positief resultaat af te ronden. Ondanks het uitlopen van de planning lopen verschillende processen door. Zo is de omgevingsvergunning aangevraagd. In de planning wordt nu rekening gehouden met het uitvoeren van de werkzaamheden in de zomervakantie van 2022 zodat gebruikers niet extra belast worden met tijdelijke sluiting van het zwembad.

Op 17 september 2019 heeft de raad een bedrag van € 2.139.000 exclusief btw beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van sportcentrum Die Heygrave conform de maatregelen in het Maatwerkadvies (MWA) opgesteld door W/E adviseurs.

Tijdens de voorbereidingen bleek dat het beschikbaar gestelde investeringskrediet van 17 september 2019 niet toereikend is om alle verduurzamingsmaatregelen uit te voeren en een volledig gasloos zwembad te realiseren. Op 22 september 2020 heeft de raad vervolgens besloten om:

  • te kiezen voor de verduurzamingsmaatregelen volgens variant 3 (water-water-warmtepomp met bronnen in de bodem) op basis van het voorlopig ontwerp (VO), opgesteld door Bremen bouwadviseurs (Bremen);
  • hier aanvullend € 329.000 exclusief btw voor beschikbaar te stellen.

Vervolgens is er op 29 september jl. geconstateerd dat er een fout is gemaakt in het betrokken raadsvoorstel voor 22 september 2020, waardoor er significant te weinig krediet gevraagd is. 

Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om

  • € 711.000 inclusief btw voor het verduurzamen van sportcentrum Die Heygrave beschikbaar te stellen.
  • de adviezen voor het toepassen van een open bron en twee (geluidsarme) lucht-water warmtepompen (buiten op te stellen) over te nemen.