De ‘Evaluatie Visie zonne-energie en Kadernotitie windenergie’ is op 21 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Enkele conclusies uit deze evaluatie:

Zonne-energie
We zien een verdubbeling van het aantal zonnepanelen op daken in anderhalf jaar tijd. Ook wordt het plan Zonnepark Hooibroeken ontwikkeld.

Windenergie
Bij ontwikkelaars en grondeigenaren is voldoende animo om windmolens te realiseren, maar het vinden van draagvlak bij omwonenden blijkt lastig. Om onze ambities voor opwek van duurzame energie te halen, is het wenselijk gebleken om daarbij als gemeente meer de regierol te pakken.

Lees hier de Evaluatie Visie zonne-energie en Kadernotitie windenergie