Landbouwgrond pacht

Ben je agrariër en wil je grond pachten in de gemeente Heusden? Dat is mogelijk. Er zijn twee vormen van pacht: reguliere pachtgronden (vaste pacht) en geliberaliseerde pachtgronden (losse pacht). Hieronder leggen wij deze vormen uit.

Reguliere pachtgronden

De reguliere pachtgronden in onze gemeente zijn verpacht en er komen geen nieuwe gronden bij.

Geliberaliseerde pachtgronden

De gemeente heeft ongeveer 120 hectare grond die ze voor korte periode verpacht via geliberaliseerde pacht overeenkomsten. Deze pachtgronden worden in clusters van 4 jaar verpacht. Het kan zijn dat er tussentijds gronden vrij komen. Deze worden dan opnieuw aangeboden met de resterende looptijd.

Op 31 december 2023 eindigt de clusterperiode van 4 jaar. De aankomende uitgifteronde loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027. Wil je in aanmerking komen voor pachtgrond in deze nieuwe clusterperiode van 4 jaar? Lees dan alle onderstaande uitleg.

  Alle beschikbare pachtgronden worden aangeboden op www.pachtportaal.nl . Aanmelden op deze website is verplicht. Hierna kan je alle beschikbare gronden met bijbehorende voorwaarden kunt bekijken. De percelen grond zijn verdeeld in clusters. De clusters zijn meestal 2 hectare groot.

  De clusters zijn verdeeld in 4 categorieën:

  1. grasland,
  2. bouwland,
  3. vollegrondsteelt,
  4. overige.

  Het is de bedoeling dat je een bod doet per cluster. Je kan inschrijven en bieden op alle clusters. Om de gronden zo eerlijk mogelijk te verdelen, worden niet meer dan 2 clusters per persoon toegewezen.

  Jouw bod is de prijs per hectare. Het pachtportaal zal dit automatisch omrekenen naar de totaal bieding voor dat cluster. Houdt er rekening mee dat er een minimumprijs wordt gehanteerd van € 1.000 per hectare. Dit is het prijspeil voor het jaar 2024. De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Deze wordt door de gemeenteraad vastgesteld met een percentage.

  De pachtgronden worden voor een periode van 4 jaar uitgegeven. Het is mogelijk dat de gemeente, bij gemotiveerde redenen, deze overeenkomst tussentijds beëindigd.n antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ). Ook staan er u de contactgegevens van de maker.

   Op de geliberaliseerde pachtgronden zijn vaste duurzaamheidsmaatregelen van toepassing. De gemeente heeft een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Er is een nadrukkelijke wens om duurzaam gebruik van de bodem en bedrijfsvoering te stimuleren. Dit willen wij bereiken met de volgende voorwaarden:

   • Duurzaamheidscertificaten: Via de methode, Brabants puntenstelsel, stimuleert de gemeente agrariërs met een duurzaamheidscertificaat. Agrariërs die een certificaat hebben (27 varianten) verhogen hun geboden prijs met een fictief bedrag.
   • Afstandscriterium: het stimuleren van duurzaam en weloverwogen ondernemen. Hoe korter de afstand tussen bedrijf en het cluster, hoe minder verkeersbewegingen. Dit heeft een positief effect op het milieu en de leefomgeving. Om deze reden worden er drie stralen getrokken rondom het cluster. Aan de hand van de ligging van het bedrijf ten opzichte van het te pachten cluster wordt een weegfactor toegekend aan de biedprijs.
   • Akkerranden: Op het gepachte cluster moet de agrariër een rand van minimaal 3 meter breed kruidenrijk grasmengsel inzaaien en onderhouden. Dit moet aangegeven zijn op een situatietekening. De oppervlakte van de akkerrand behoort tot de pachtgrond maar telt niet mee in de berekening van de pachtprijs. Voor het beheer kun je subsidies aanvragen.
   • Gewassen die vallen onder intensieve teelt mogen niet geteeld worden. Dit zijn  (bloem)bollen, lelies, aardappelen, asperges, aardbeien en bomen. Deze gewassen zorgen voor uitputten of verschraling van de bodem. Daarnaast hebben enkele van deze gewassen, door een hoog gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, een erg slechte invloed op de bodemgesteldheid en waterkwaliteit.
   • SKAL-gronden (Stichting Keur Alternatief voortgebrachte Landbouwproducten): wanneer een pachtperceel al voor meer dan 3 jaar in gebruik is genomen door een agrariër met een SKAL-certificaat, wordt deze grond aangemerkt als SKAL-grond. Hierdoor mogen gewassen, die van de grond afkomen, aangemerkt worden als biologische producten. Wanneer dit perceel opnieuw wordt aangeboden voor verpachting, krijgt een agrariër met een SKAL-certificaat voorrang. Wanneer de bieding van een SKAL-ondernemer minder dan € 100,00 lager is dan het hoogste bod, wordt deze SKAL ondernemer nog eenmaal in de gelegenheid gesteld de gronden tegen het hoogste bod af te nemen. SKAL status op de grond is namelijk pas na drie jaar biologische bewerking te verkrijgen. Wanneer de status er eenmaal af is mag deze binnen 5 jaar niet weer worden ingezet voor SKAL activiteiten.

    In onze gemeente zijn er ook geliberaliseerde pachtgronden in natuurgebieden. Dit zijn het Vlijmens Ven, De Loonse en Drunense duinen en het koppelgebied; Baardwijkse overlaat. Op deze gronden zijn, bovenop de algemene maatregelen, de volgende bijzondere maatregelen van toepassing:

    • op het gepachte mogen geen glyfosaathoudende middelen worden gebruikt;
    • het is niet toegestaan om bestaand grasland om te vormen. Scheuren van grasland is slechts toegestaan voor herinzaai;
    • de pachter is gedurende de uitgifteronde verplicht deel te nemen aan weidevogelbescherming. 

    De clusters geliberaliseerde pachtgronden worden vanaf 1 november 2023 opengesteld op www.pachtportaal.nl. Let op: Er zijn op deze website meerdere verpachters, waaronder andere gemeenten.

    Indien je een agrarische onderneming hebt, kun jij je inschrijven op onze clusters. Inschrijven op het pachtportaal is kosteloos. Je kunt voorkeursgebieden opgeven en ook certificaten uploaden. Vergeet echter niet je bedrijfsgegevens compleet in te vullen, alleen zo kun jij je ook inschrijven op de pachtgronden uit onze gemeente.

    Nadat je bent ingeschreven, krijg je een overzicht aan clusters die passen bij je wensen. Deze clusters kun je openen om extra informatie en voorwaarden te bekijken. Clusters kun je bewaren of je daarvoor direct inschrijven.

    Heb je interesse voor een cluster? Klikt het cluster aan en druk op de knop inschrijven. Daarna geef je  aan welke bieding je wilt doen en welke duurzaamheidscertificaten je hebt. Na het sluiten van de inschrijftermijn ontvang je van de gemeente een bericht. Hierin staat of je de grond mag pachten. Zoja, dan ontvang je een pachtovereenkomst. Deze overeenkomst wordt ter goedkeuring aan de pachtkamer aangeboden. Na goedkeuring ben je vanaf 1 januari 2024 pachter van dat cluster.

    Laatst bijgewerkt op: 17-11-2023