Von Suppéstraat

Op de locatie van de voormalige school aan de Von Suppéstraat in Drunen worden 36 woningen gebouwd. Het gaat hier om zowel huur- als koopwoningen. Eerst is fase 1 aan de beurt; het gebied ten westen van de bestaande gymzaal. De uitwerking van het bouwplan wordt momenteel uitgevoerd door Woonveste. Hierbij werken zij samen met bouwbedrijf Tankens. Zij zullen, namens Woonveste, de woningen gaan bouwen. In het voorjaar(2021) vraagt Woonveste de omgevingsvergunning voor de bouw aan. Daarna kan er gestart worden met de bouw van de woningen. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit in het najaar 2021 gebeuren. Zodra er meer bekend is over de planning zullen wij u hierover informeren. Fase 2 wordt verder uitgewerkt zodra de gymzaal beschikbaar is.

De stedenbouwkundige opzet voor woningbouw aan de Von Suppéstraat is op 18 september 2018 door het college van Heusden vastgesteld. Het plan omvat in totaal 36 woningen: 20 patiowoningen, 12 rij-/hoekwoningen en 4 tweekappers. De 20 patiowoningen worden sociale huurwoningen (Stichting Woonveste) en zijn bedoeld voor één- of tweepersoonshuishoudens. Woonveste heeft aangegeven bij de start van de verhuur de woningen te labelen voor senioren. De overige woningen worden koopwoningen.

Het college heeft op 7 januari 2020 besloten om, vooruitlopend op het beschikbaar komen van de gymzaal, alvast te starten met de ontwikkeling van de 24 woningen op de locatie van het schoolgebouw. Het bouwrijp maken van de schoollocatie wordt op dit moment voorbereid.
 

De sloopwerkzaamheden aan het schoolgebouw zijn afgerond. Omdat de gymzaal nog steeds in gebruik is, is de sloop hiervan uitgesteld.

De kapvergunning voor de bomen op de schoollocatie is onherroepelijk. De bekendmaking van de aanvraag van de kapvergunning stond in de informatiepagina de Nu & Morgen van 1 april 2020:  Drunen, Von Suppéstraat ter hoogte van huisnummer 3, kappen 3 platanen (625092,24-03-2020). Voor de bomen op de locatie van de gymzaal wordt pas een kapvergunning aangevraagd als ook de gymzaal gesloopt kan worden.

 

Het bestemmingsplan is op 17 september 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Omdat er geen beroep is ingesteld, is het bestemmingsplan onherroepelijk.

In september 2020 zijn omwonenden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over het onderwerp ‘groen en spelen’ in de directe leefomgeving. Na de inventarisatie van alle meningen, zijn deze verwerkt in het definitieve ontwerp.

>>Tekening definitief ontwerp

Wanneer deze aanpassingen worden uitgevoerd is nog niet definitief vastgesteld. Het moment van uitvoeren wordt afgestemd op de voortgang van de bouwwerkzaamheden.

 

Voor vragen kun je contact opnemen met Marco Molijn, van de gemeente Heusden via (073) 513 1789 of mailen naar info@heusden.nl