Flexwoningen Hoge Heide

Update 27 januari 
De gemeente en Stichting Woonveste werken samen aan het project ‘Flexwoningen De Hoge Heide’. In februari 2022 besloot de gemeenteraad hiervoor krediet beschikbaar te stellen. De gemeenteraad vroeg eerder of de geplande flexwoningen een kwartslag kunnen draaien. Dit blijkt nu inderdaad zo te zijn.

Ook wil Woonveste de mogelijkheid bekijken om het aantal woningen uit te breiden van 19 naar 24 woningen. Het college heeft daarom besloten om op deze basis het project samen met Woonveste verder te ontwikkelen. Zodra er een ontwerp van de gedraaide variant met 24 woningen is, wordt dit opnieuw besproken met alle direct omwonenden en direct omliggende bedrijven en instellingen. De doelgroep voor de woningen is wel hetzelfde gebleven (spoedzoekers).

-----------------------------------------

Op de huidige woningmarkt zijn verschillende groepen woningzoekenden op zoek naar woonruimte. Voor iedere groep kijken de gemeente Heusden en Woonveste naar de beste woonvorm en streven we naar voldoende aanbod. Voor de groep ‘Spoedzoekers’ is er behoefte ontstaan aan het realiseren van Flex Woningen in de gemeente Heusden. Met als start de locatie Hoge Heide in Vlijmen.

Druk op woningmarkt is hoog
In de gemeente Heusden zijn er meer mensen op zoek naar een sociale huurwoning dan dat er woningen zijn. Hierdoor ontstaan lange wachttijden. Gemeente Heusden en Woonveste werken hard aan oplossingen. In de prestatieafspraken 2020 tussen gemeente Heusden en Woonveste is een afspraak opgenomen over het onderzoeken en realiseren van tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers.

Spoedzoekers
Met spoedzoekers bedoelen wij één tot driepersoonshuishoudens die met spoed een woning zoeken. Dat zijn mensen die snel een woning nodig hebben, maar buiten de urgentieregeling vallen en niet lang genoeg staan ingeschreven als woningzoekende. Kortom; de groep die tussen wal en schip valt. De spoedzoeker bewoont de Flex Woning voor een korte periode als opstap naar een reguliere woning.

Oplossing huisvestingsprobleem
Zowel de gemeente Heusden als Woonveste zijn van mening dat Flex Woningen een oplossing zijn voor het huisvestingsprobleem van spoedzoekers. Met deze woningen willen we de druk op de sociale huurwoningmarkt verlagen. Groot voordeel van deze tijdelijke woningen is dat ze snel gerealiseerd kunnen worden, veel sneller dan reguliere sociale huurwoningen. Daarnaast voorzien de Flex Woningen nadrukkelijk in een behoefte van mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Na een korte periode stromen zij door naar een reguliere woning. Wij zien de locatie aan de Hoge Heide, Vlijmen als geschikte locatie voor deze tijdelijke huisvesting. Zie de foto hieronder. 

Kant-en-klaar geplaatst
De Flex Woningen zijn van goede kwaliteit en worden volledig geproduceerd in een fabriek. Via een speciaal transport komen de woningen kant-en-klaar op de locatie, waarna ze vakkundig geplaatst worden. Dan is het een kwestie van afmonteren en aansluiten op riool, water en elektriciteit. De woningen zullen 15 jaar op deze locatie staan. Na die periode worden ze verplaatst.

Niet alleen is de bouwtijd voor deze woningen korter. Ook de vergunningsperiode verloopt sneller. De tijdelijke woningen kunnen er in minder dan 1 jaar staan. Dat is veel korter dan de 5 tot 7 jaar die doorgaans nodig is voor woningbouwprojecten. Deze Flex Woningen bestaan uit studio’s of woningen met 1 of 2 slaapkamers.

Locatievoorstel
Woonveste heeft een locatievoorstel gemaakt. Zodat je een idee krijgt hoe de woningen in de omgeving geplaats worden. In het voorstel zijn extra parkeerplaatsen meegenomen en komt er naast bebouwing ook groen. De situatieschets is bedoeld om een beeld te geven van de toekomstige situatie. Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stand van zaken
Het terrein heeft nu geen woonbestemming. Vergunningverlening is ook nodig. Wij hebben eerder al gesprekken gevoerd met omwonenden en sportverenigingen en –ondernemers.

Het ministerie voor Binnenlandse zaken heeft het project de status van experiment conform de Crisis- en Herstelwet toegekend. Daarmee wordt het mogelijk om met een korte, reguliere procedure van acht weken een tijdelijke omgevingsvergunning voor vijftien jaar te verlenen voor deze woningen. Gelijktijdig bekijken wij hoe de input van omwonenden en andere belanghebbenden in het plan kan worden verwerkt (zoals de situering van de woningen, het aantal woningen, het omliggende groen en de afstand tot omliggende functies). Wij blijven met omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek. Zij zijn nu met deze bewonersbrief geïnformeerd. Inspraak is voor hen tijdens de vergunningverlening en vooraf mogelijk, evenals de mogelijkheid om aan het einde van de procedure eventueel bezwaar in te dienen. 

Hieronder tref je verschillende schetsen en impressies aan om een beeld te krijgen bij het project. Aan deze impressies kunnen geen rechten worden ontleend.

> Situatieschets project Hoge Heide 

> Flexwoningen in Breda - Kesterenlaan (1)

Flexwoningen in Breda - Kesterenlaan (2)

> Plattegrond 2-kamerwoning

> Plattegrond 3-kamerwoning

Waarom Flex woningen?
Zowel de Gemeente Heusden als Woonveste zijn van mening dat Flex woningen een van de oplossingen is voor het huisvestingsprobleem van spoedzoekers. Met onder meer deze woningen willen we de druk op de sociale huurwoningmarkt verlagen. Groot voordeel van deze woningen is dat ze sneller gerealiseerd kunnen worden dan reguliere huurwoningen.

Op welke locatie komen de Flex woningen?
Wij zien de locatie aan de Hoge Heide in Vlijmen als een geschikte eerste locatie voor deze tijdelijke huisvesting. 

Waarom deze locatie?
Er wordt continue gezocht naar geschikte locaties voor woningbouw. Ook andere locaties in de gemeente Heusden worden bekeken. De reden om op deze locatie maximaal 20 Flex woningen te plaatsen, is dat deze locatie eigendom is van de gemeente en groot genoeg voor de plannen. Op dit terrein stond eerder een sporthal en het ligt nu braak. Er is nog geen nieuwe functie beoogd voor de locatie. Terwijl een verkenning naar de verdere mogelijkheden kan plaatsvinden, kunnen tijdelijk de Flex woningen geplaatst worden.
Wij willen voor en met de huidige omwonenden, bezoekers van de sportvelden en toekomstige bewoners een groene, schone, hele en veilige plek maken. De oostzijde van dit parkeerterrein krijgt een kwaliteitsimpuls door de Flex woningen. Met bebouwing van de locatie en de bijbehorende openbare ruimte krijgt de oostwand van het parkeerterrein een kwaliteitsimpuls. Nu ligt het terrein braak en is er dus ten dele toezicht. Woningen ronden het gebied af en de sociale veiligheid wordt tevens daarmee verhoogd.

Waarom zetten jullie deze woningen niet op het terrein aan de kop van het speelterrein aan de Pastoor Smoldersstraat, het voormalig ORCA terrein?
We zetten ons in om daar reguliere huurwoningen te bouwen. Woonveste en gemeente Heusden onderzoeken dit jaar hoe een en ander vorm krijgt op deze locatie.

Welke kwaliteit hebben Flex woningen?
De Flex woningen zijn van goede kwaliteit en worden volledig geproduceerd in de fabriek van Barli. (link naar website) Via een speciaal transport komen de woningen kant-en-klaar op locatie, waarna ze vakkundig geplaatst worden. Dan is het een kwestie van afmonteren en aansluiten op riool, water en elektriciteit. En aanleggen van omliggend groen.

Hoe groot worden de woningen?
Er worden maximaal 20 één- en tweekamer woningen van ongeveer 40 m2 gebouwd. De woningen hebben één bouwlaag. Iedere woning heeft een kleine privé buitenruimte. Bewoners kunnen de fiets stallen in een collectieve fietsenberging.

Hoeveel kamers hebben de woningen?
Deze Flex woningen bestaan uit studio’s of woningen met 1 of 2 slaapkamers.

Hoe wordt het terrein ingedeeld?
Woonveste heeft een locatievoorstel gemaakt (verwijzen naar plaatje op hoofdpagina of hieronder plakken). Deze schets is nog niet definitief en kan tijdens het project nog aangepast worden. Wel geeft het de gewenste opzet weer.

Krijgen de huurders een eigen tuin?
Er is bij elke woning een terrasje. Invulling daarvan is aan de bewoners zelf. Woonveste en gemeente Heusden leggen op het terrein een structuur aan van haagjes en groen.

Hoe hoog worden de woningen?
We willen woningen met alleen een begane grond realiseren (1 laags).

Wat is tijdelijke huisvesting?
Huisvesting in woningen voor een periode van 10-15 jaar (woningen op een tijdelijke plek). Huisvesting op basis van een tijdelijke huurovereenkomst (maximaal 2 tot 5 jaar). Bewoners behouden hun inschrijftijd voor een sociale huurwoning en worden gestimuleerd om binnen de contractperiode nieuwe (permanente) woonruimte te vinden.

Hoe lang blijven deze woningen staan?
Flex woningen zijn verplaatsbare woningen die voor een bepaalde periode blijven staan. Het uitgangspunt voor nu is 15 jaar.

 

DE BEWONERS

Wat bedoelen jullie met spoedzoekers?
Huurders in een sociale noodsituatie met een aantoonbaar urgente huisvestingsbehoefte noemen wij spoedzoekers: één- tot driepersoonshuishoudens die met spoed een woning zoeken, maar buiten de urgentieregeling vallen en niet lang genoeg staan ingeschreven als woningzoekende. Kortom; de groep die tussen wal en schip valt. De spoedzoeker bewoont de Flex Woning voor een korte periode als opstap naar een reguliere woning.
We zien de volgende huishoudsamenstellingen als potentiele bewoners:
- Alleenstaanden
- Stellen
- Eenoudergezin met één of twee kinderen;
- Tweeoudergezinnen met één kind.
De bewoners wonen tijdelijk in de woningen. De exacte huurperiode wordt nog vastgesteld, maar ligt tussen de 2 en 5 jaar. In beginsel hebben de spoedzoekers een sterke sociale binding met of zijn woonachtig in de gemeente Heusden. Dit zijn geen mensen met zware zelfredzaamheidproblemen. Spoedzoekers zijn mensen met weinig sociale en financiële middelen, waardoor ze onvoldoende zelfredzaam zijn in het vinden van woonruimte. Soms gaat dit gepaard met een lichte zorg- of begeleidingsvraag. Denk hierbij aan uiteenlopende groepen als (ex-) studenten, werkende jongeren, expats, mantelzorgers en gescheiden mensen. Allemaal spoedzoekers, met als gezamenlijk kenmerk dat ze snel op zoek zijn naar woonruimte. Een flexwoning biedt naast de reguliere woningvoorraad een oplossing voor veel van deze spoedzoekers.

Een voorbeeld van spoedzoekers:
Vader/moeder die na een relatiebreuk de woning moet verlaten. Hij/zij is op zoek naar een passende woning waar de kinderen op bezoek kunnen komen. Bankslaper: een persoon die door omstandigheden van bank naar bank gaat bij vrienden en/of familie.

Waarom realiseren jullie deze woningen voor deze doelgroep?
Op dit moment kunnen we niets doen voor de groep woningzoekenden die met spoed op zoek is naar woonruimte, een te korte inschrijftijd heeft en geen urgentieverklaring krijgt. Tijdelijke huisvesting met een tijdelijk huurcontract biedt spoedzoekers een kans op de huidige woningmarkt. En door de tijdelijke aard van het huurcontract blijft de doorstroom gewaarborgd, waardoor we ook in de toekomst spoedzoekers kunnen blijven helpen.

OPENBARE RUIMTE
Er is nog geen concreet ontwerp voor de openbare ruimte op en om de locatie. De kansen en belemmeringen worden nu geïnventariseerd. Vragen over de openbare ruimte kunnen we dus pas concreet beantwoorden in een later stadium. Daarover willen we ook graag in gesprek met buurtbewoners. We zijn ervan overtuigd dat de invulling van dit gebied een toevoeging is voor het parkeerterrein en het verdere gebied. Met bebouwing van de locatie en de bijbehorende openbare ruimte krijgt de oostwand van het parkeerterrein een kwaliteitsimpuls.

Waar parkeren de (toekomstige) bewoners?
Wegens piekbelastingen op het sportpark is het soms lastig parkeren in de buurt. Er worden circa 20 extra parkeerplaatsen toegevoegd. De toekomstige bewoners parkeren in principe aan de rand van de locatie tegen het bestaande parkeerplein.

LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN BEHEERSBAARHEID
In de gemeente Heusden is een actief netwerk van buurt professionals en –vrijwilligers. Wij verwachten niet dat een mogelijke problematiek anders is dan in een buurt met permanente bewoning. Samen zorgen we voor fijn, schoon en veilig wonen.

Wat zijn de ervaringen met Flex woningen?
Er zijn positieve en negatieve ervaringen met eerdere kleinschaligere projecten van Flex woningen. Er is van deze ervaringen geleerd. Het is belangrijk een goede mix van doelgroepen te realiseren. Ook in de gemeente Heusden is het de ambitie om tot gedifferentieerde wijken te komen. Bij de ontwikkeling van dit project is veel aandacht voor omwonenden en de toekomstige bewoners.

VERHUUR

Hoe werkt de toewijzing van de woningen?
Het uitgangspunt is dat we de tijdelijke woningen beschikbaar stellen voor spoedzoekers die woonachtig zijn of een sterke sociale binding hebben met de gemeente Heusden. We willen de toewijzingen zodanig regelen dat een zo goed mogelijke differentiatie ontstaat. Woonveste denkt er op dit moment aan om intake- en motivatiegesprekken met de kandidaten te voeren. zie ook bewoners
Het is van belang dat je bent ingeschreven als woningzoekende bij WoonService Regionaal.

Wat is de huurprijs?
De huurprijs van de woning ligt onder de eerste aftoppingsgrens (€ 633,25 prijspeil 2021). Dit wordt op een later moment vastgesteld.

PROCES EN PLANNING

Wanneer worden de woningen geplaatst?
De woningen worden de huidige planning geplaatst in het eerste kwartaal van 2023.

Hoe verloopt de procedure ruimtelijke ordening?
Het terrein heeft nu geen woonbestemming. Vergunningverlening is ook nodig. Wij hebben eerder al gesprekken gevoerd met omwonenden en sportverenigingen en –ondernemers.

Het college heeft op 26 oktober 2021 besloten de minister voor Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te vragen om het project op te nemen als experiment conform de Crisis- en Herstelwet. Daarmee wordt het dan mogelijk om met een korte, reguliere procedure van acht weken een tijdelijke omgevingsvergunning voor vijftien jaar te verlenen voor deze woningen. We wachten het besluit van het ministerie af. Gelijktijdig bekijken wij hoe de input van omwonenden en andere belanghebbenden in het plan kan worden verwerkt (zoals de situering van de woningen, het aantal woningen, het omliggende groen en de afstand tot omliggende functies). Wij blijven met omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek. Zij zijn nu met deze bewonersbrief geïnformeerd. Inspraak is voor hen tijdens de vergunningverlening en vooraf mogelijk, evenals de mogelijkheid om aan het einde van de procedure eventueel bezwaar in te dienen.

Houden jullie rekening met de omliggende natura 2000-gebieden?
Jazeker. Onderzoek op de locatie is gewenst, zelfs noodzakelijk. Bodemonderzoek is sowieso nodig. Ook dient aangetoond te worden dat de bouw geen negatieve effecten heeft op omliggende natura 2000-gebieden (stikstof). Daarnaast is een berekening nodig van de waterhuishouding. Vooralsnog zijn er geen signalen dat bovenstaande ruimtelijke aspecten de uitvoerbaarheid van het project verhinderen.

 

CONTACT
Heb je vragen aan de gemeente, dan kunt je contact opnemen met projectleider Marco Molijn via info@heusden.nl of 073-513 17 89.

Woonveste bouwt, verhuurt en beheert de woningen. Wil je in aanmerking komen, schrijf je dan in bij WoonService Regionaal (www.woonserviceregionaal.nl). Wil je meer informatie over de verhuur, neem dan contact op met Woonveste, Wijkregisseur Astrid Pieters via 0416- 37 87 80 of wijken@woonveste.nl.

Aan tekst en beeld kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

Op dinsdag 4 april 2017 kregen de nieuwe bewoners van de 32 tijdelijke woningen in Groote Vliet, Rosmalen, de sleutel van hun woning. De tijdelijke woningen blijven daar maximaal tien jaar staan. En zijn bedoeld voor één- en tweepersoonshuishoudens, die met spoed een woning nodig hebben, maar via de ‘normale’ weg hier niet voor in aanmerking komen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld starters, vergunninghouders en mensen die woonruimte zoeken na echtscheiding of door werk.

Filmpje juni 2017: Zayaz spoedzoeker: Raphaël

Filmpje NOS journaal 18-2-2020 (2e item, 2:41 – 4:22)

weerstand tegen tijdelijke overburen blijkt onnodig

eindelijk een eigen plek

Heb je vragen aan de gemeente, dan kunt je contact opnemen met projectleider Marco Molijn via info@heusden.nl of 073-513 17 89.

Woonveste bouwt, verhuurt en beheert de woningen. Wil je in aanmerking komen, schrijf je dan in bij WoonService Regionaal (www.woonserviceregionaal.nl). Wil je meer informatie over de verhuur, neem dan contact op met Woonveste, Wijkregisseur Astrid Pieters via 0416- 37 87 80 of wijken@woonveste.nl.