Vermilion start bouwkundige opnames ten behoeve van gaswinning

De kans bestaat dat inwoners van de gemeente Heusden een brief ontvangen van Vermilion Energy Netherlands B.V. over een bouwkundige opname van hun woning in de buurt van de gasvelden waar Vermilion naar gas wil boren. Omdat de gemeente Heusden samen met diverse andere gemeenten, het waterschap en de provincie beroep heeft ingesteld tegen de voorgenomen gaswinning, hebben wij Vermilion op 6 augustus 2019 verzocht om de communicatie over de bouwkundige opnames in afwachting van de uitspraak in de beroepzaak op te schorten.

Vermilion Energy Netherlands B.V. is het energiebedrijf dat aardgas wint uit kleine gasvelden in Nederland. In het najaar van 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een definitief instemmingsbesluit gegeven op de plannen tot uitbreiding van de gaswinning in de velden Waalwijk-Noord, Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid. Tegen dit besluit is beroep aangetekend bij de Raad van State.

Representatieve selectie
Op grond van het instemmingsbesluit moet Vermilion een bouwkundige opname uitvoeren aan een representatieve selectie van woningen en gebouwen rondom de gasvelden. De dorpen in de gemeente Heusden, die binnen het betrokken gebied vallen, staan op bijgaande kaart van Vermilion aangegeven (met rode cirkels).

Vermilion start week 37 met de uitvoer van de bouwkundige opname. Deze wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Thorbecke. Zij maken een representatieve selectie op basis van openbare gegevens.Hieraan voorafgaand ontvangen de bewoners, die tot binnen de selectie behoren, op vrijdag 23 augustus een brief van Vermillion. Vermillion organiseert een telefonisch spreekuur voor bewoners van 26 tot en met 30 augustus tussen 12.00 en 13.00 uur om alle vragen over deze bouwkundige opname te beantwoorden. Via een persbericht heeft het bedrijf uitgelegd waarom het de bouwkundige opname uitvoeren, waarom Vermillion niet wil uitstellen, ondanks de oproep van de gemeenten, en hoe de bouwkundige opname wordt uitgevoerd. Op 5 september organiseert Vermillion tenslotte een informatieavond in het Fletcher Hotel-Restaurant aan de Burg. Van de Klokkenlaan 55, 5141 EG in Waalwijk. De avond vindt plaats van 19.00-21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur).

Tegen gaswinning
Net als de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk, Tilburg en Altena, het waterschap en de provincie is de gemeente Heusden tegen de voorgenomen gaswinning door Vermilion. Het uitbreiden van bestaande gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Het is een verkeerd signaal voor onze inwoners, want Nederland moet juist duurzamer worden. Extra gaswinning draagt hier zeker niet aan bij.

Mensen hebben zorgen over de veiligheid, gezondheid en er zijn risico’s voor natuur en milieu. We moeten voorkomen dat er schade ontstaat door bodemtrillingen en dat er bodemdaling optreedt. Bovendien draagt het niet bij aan het halen van nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2-reductie te halen, zoals het Energieakkoord, het Klimaatakkoord van Parijs en de uitspraak in de Urgenda-zaak.  

We roepen Den Haag dan ook op vooral te kijken naar duurzame alternatieven, in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen. Dit om verdere schade aan natuur en milieu te voorkomen.

Ik heb een brief gekregen van Vermilion om mee te werken aan een bouwkundige opname. Waar kan ik met mijn vragen terecht?
Bij Vermilion en/of het bureau dat door Vermilion is ingeschakeld om de meting te verzorgen (Thorbecke).

Wat vindt de gemeente van deze bouwkundige opname?
De bouwkundige opname is voor Vermilion een verplichting die voortkomt uit de vergunning die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft verleend. Hiertegen hebben de overheden juist beroep aangetekend. De gemeente heeft verder geen formele rol in de bouwkundige opname.

Medewerking aan deze bouwkundige opname is in uw eigen belang. U maakt zelf de keuze of u deelneemt of niet. U bent nergens toe verplicht.

We vinden het alleen niet gewenst dat Vermilion bouwkundige opnames verricht vóórdat er een uitspraak is gedaan in de beroepszaak tegen het winningsplan. We hebben Vermilion hierover een brief gestuurd.

Heeft de gemeente adresgegevens aangeleverd voor het versturen van de brieven door Vermilion?
Nee, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft die gegevens verzameld en beschikbaar gesteld aan Vermilion.

De gemeenten en waterschappen zijn tegen de uitbreiding en verlenging van de gaswinning. Welke alternatieven dragen zij aan voor de benodigde energietransitie?
Als overheden werken we actief aan die transitie in de regionale energie strategie (RES). In dit gebied gebeurt dat binnen Hart van Brabant. Mogelijke alternatieven voor energie en warmte zijn wind- en zonne-energie, geothermie en aquathermie. Daarnaast zijn biomassa en biogas (van bijvoorbeeld de rioolwaterzuiveringen) alternatieve energiebronnen die in onderzoek zijn.

Zetten de overheden echt alles op alles om deze gaswinning te stoppen?
De overheden zetten zich op verschillende manieren in om de besluiten over kleine gaswinningen door het ministerie te laten herzien. De overheden hebben bezwaar en beroep aangetekend, voeren gesprekken met vertegenwoordigers van de politiek en staan achter de initiatieven van belangengroeperingen die actie voeren tegen de gaswinning. De overheden maken hun standpunt ook bekend via de media.

Wanneer wordt het beroep van de verschillende overheden behandeld door de Raad van State?
Dat is niet bekend. De Raad van State bepaalt de planning.