Raadsvergadering 18 december 2018

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 december 2018
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

Behandelvoorstel

Voor aanvang van de raadsvergadering wordt om 19.30 uur afscheid genomen van de jeugdburgemeesters 2018 en worden de twee jeugdburgemeesters 2019 voorgesteld.

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Benoeming lid Rekenkamer

Stukken

4.

Spreekrecht

Stukken

5.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

6.

Trekking naam voor stemming

7.

Verslagen van de raadsvergaderingen van 30 oktober, 8 november en 12 november 2018

Stukken

8.

Tweede Bestuursrapportage 2018

Stukken

9.

Bestemmingsplan “Heusden Buitengebied 4de herziening”

Stukken

10.

Integraal Veiligheidsplan gemeente Heusden 2019-2022

Stukken

11.

Grondprijzen 2019

Stukken

12.

Locatiekeuze vervangende nieuwbouw 2 basisscholen Oudheusden

Stukken

13.

Voorbereidingskredieten kleedgebouw SC Elshout en renovatie atletiekbaan DAK

Stukken

14.

Herijking deelbegroting Jeugd 2018 van de regio Hart van Brabant

Stukken

15.

Meerjarenonderhoud gemeentelijke gebouwen

Stukken

16.

Concretisering grondbeleid 2018

Stukken

17.

Uitgangspunten grondexploitaties 2019

Stukken

18.

Legesverordening 2019, tarieven rioolaansluitkosten en Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019

Stukken

19.

Benoeming fractieondersteuner

Stukken

20.

Sluiting

Uitgelicht