Standplaats, aanvragen

Wil je in de gemeente met een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen? Je hebt hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Een standplaatsvergunning is een vergunning, die nodig is voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht.

Standplaatsvergunning aanvragen (Eherkenning)

Standplaatsvergunning aanvragen (DigiD)

 • Je hebt in principe een vergunning nodig voor het innemen van een standplaats als je aan de voorbeelden in de kernbeschrijving voldoet. Ook als je een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar voor het publiek toegankelijk is, heb je een vergunning nodig.
 • Onder meer door middel van het uitgeven dan wel weigeren van een standplaatsvergunning kan de gemeente haar taak tot handhaving van de openbare orde uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen.
 • De gemeente kan een en ander nader uitwerken in haar eigen beleid.

De gemeente kan een standplaatsvergunning weigeren in belang van:

 • De openbare orde.
 • Het voorkomen of beperken van overlast.
 • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente.
 • De verkeersveiligheid.
 • De doelen van een bestemmingsplan.

Als je een standplaatsvergunning aanvraagt moet je ook voldoen aan de eisen zoals gesteld in andere wetten, bijvoorbeeld de Wet milieubeheer (deze stelt regels ter voorkoming van hinder en overlast) en de Warenwet, waarmee we de hygiëne van de aangeboden goederen waarborgen.

Je moet de standplaatsvergunning schriftelijk bij de gemeente aanvragen, uiterlijk 4 weken voordat je de standplaats wilt innemen.

Weekmarkt

 • Voor het innemen van een standplaats op een (week)markt gelden andere regels.
 • Als er in de gemeente veel belangstelling is voor een standplaats (op dezelfde plaats), kan de gemeente een wachtlijst of een maximumstelsel hanteren. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag dan pas als een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats beëindigt.
 • Aan een standplaatsvergunning zijn legeskosten verbonden. Daarnaast kan de gemeente een vergoeding vragen voor het gebruik van openbare ruimte (parkeerplaats, stoep enzovoort).

 

Voor de aanvraag van een standplaats hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Een recent uittreksel van je inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Een bewijs van een afgesloten WA bedrijfsverzekering.
 • Een verklaring over:
  • de plaats waar u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning;
  • op welke dag of dagdeel u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning en;
  • met welke goederen of diensten je de standplaats wilt innemen.

Je kunt een vergunning aanvragen voor bijvoorbeeld een viskraam, een bloemenstalletje, een ijskraam of een andere verkoopwagen.

Vaste en periodieke standplaatsen 110,20 euro

Incidentele standplaatsen 38,90 euro