Landbouwgrond, pacht, koop, huur

Geliberaliseerde pachtuitgifte

De gemeente Heusden bezit diverse percelen grond met een agrarische bestemming, die zij geliberaliseerd verpacht. De huidige uitgifteronde loopt vier jaar van 2020 tot en met 2023. Onlangs zijn 3 clusters grond beschikbaar gekomen, die de gemeente tussentijds voor een periode van één jaar (2023) geliberaliseerd wil verpachten. Tot en met 30 november 2022 kunt u uw interesse kenbaar maken. Hierna leest u hoe u in aanmerking kunt komen voor deze percelen.

Agrarische ondernemer
U kunt in aanmerking komen als u een agrarische ondernemer bent die zijn hoofdinkomen (minimaal 50%) uit de landbouw verkrijgt.

Over welke percelen gaat het?
We hebben 7 percelen die voor het jaar 2023 verpacht kunnen worden. Deze percelen worden aangeboden in vier clusters. De clusters zijn:

  1. Bouwland op Vlijmen O84 en O85, samen groot 5.53.80 Ha. Percelen gelegen aan Vergereindseweg 0
  2. Grasland op Vlijmen O75, groot 2.19.37 Ha. Perceel gelegen aan De Omloop 0
  3. Grasland op Vlijmen O404 en 403, samen groot 4.47.30 Ha. Perceel gelegen aan De Omloop 0
  4. Bouwland op Vlijmen O401 en O402, samen groot 1.42.30 Ha. Percelen gelegen achter perceel Vlijmen O382

Wat zijn de voorwaarden?
De clusters worden geliberaliseerd in pacht uitgegeven met een looptijd van één jaar (het jaar 2023). Vanaf 2024 geldt er een nieuwe uitgifteronde voor geliberaliseerde pachtpercelen.

De pachtprijzen liggen voor 2023 per categorie al vast. U betaalt voor grasland € 1.119 per ha en voor bouwland € 1.279 per ha. Op de geliberaliseerde pacht zijn de inschrijfvoorwaarden geliberaliseerde pacht 2023, de uitvoeringsregeling geliberaliseerde pacht 2020 en de algemene pachtvoorwaarden 2023 van toepassing (te vinden onder kopje 'meer informatie' hieronder).

Hoe komt u in aanmerking voor de geliberaliseerde pachtgronden?
Tot en met 30 november 2022 kunt u uw interesse kenbaar maken via het inschrijfformulier geliberaliseerde pacht 2023. Het ingevulde inschrijfformulier kan per email via info@heusden.nl of per post via Postbus 41, 5250 AA Vlijmen. U kunt zich op alle clusters inschrijven. Lees vóór de inschrijving altijd eerst de inschrijfvoorwaarden en de overige voorwaarden die u vindt onder het kopje 'meer informatie'. Alleen volledige inschrijvingen met leesbare bijlages worden in behandeling genomen.

Indien er op een cluster meerdere inschrijvingen zijn, zal een notaris van Notariskantoor Huijbregts een loting verzorgen. Uiterlijk 2 weken na het sluiten van de inschrijfperiode wijzen wij de percelen toe. Wij brengen u hiervan op de hoogte. De pachtovereenkomst wordt vervolgens door ons digitaal ingediend via het ondernemersloket van RVO.nl. Deze kan dan door u op die website ondertekend worden.

 

Inschrijven geliberaliseerde pacht

De gemeente Heusden heeft gronden in eigendom met een agrarische bestemming. Deze gronden komen in aanmerking voor geliberaliseerde pacht aan agrariërs. Elke vier jaar wordt een nieuwe uitgifteronde georganiseerd zoals in de "uitvoeringsregeling uitgifte geliberaliseerde pacht 2020" staat omschreven. De huidige uitgifteronde eindigt op 31 december 2023

Van 5 november tot en met 17 november 2019 vond de nieuwe inschrijvingsronde plaats voor de uitgifte periode 2020-2023 geliberaliseerde pacht. Het is nu niet meer mogelijk u in te schrijven voor de uitgifte van geliberaliseerde pacht 2020-2023. In het 4e kwartaal van 2023 vindt de nieuwe uitgifteronde plaats.

Houd je hobbymatig een paard of pony? Dan kun je een perceel huren bij de gemeente. De gemeente heeft een beperkt aantal paardenweides en verhuurt deze aan inwoners. De vraag naar dergelijke weilanden is helaas groter dan ons aanbod. Maar wil je in de toekomts in aanmerking komen voor een paardenweide, dan wordt je naam op een wachtlijst geplaatst. Wanneer er een paardenweide vrij komt en de gemeente besluit dit perceel opnieuw te verhuren, dan komt de eerst wachtende in aanmerking voor de verhuur van het betreffende perceel. Belangstelling?! Stuur dan een mail met je gegevens (naam, adres, telefoonnummer) naar info@heusden.nl .

De pachtgronden zijn in clusters verdeeld over 4 categorieën. Het college heeft bij aanvang van de uitgifteronde 2020-2023 de pachtprijs vastgesteld. De pachtprijs voor de daaropvolgende jaren van de lopende uitgifteronde worden jaarlijks geïndexeerd met een percentage. Voor 2023 bedraagt de pachtprijs per categorie:

• Grasland € 1.119 per hectare

• Bouwland € 1.279 per hectare

• Vollegrondsteelt € 1.812 per hectare

• Overige gronden € 665 per hectare

Als het cluster is aangewezen in de pilot duurzaam bodembeheer wordt het oppervlakte van de verplichte akkerrand niet meegenomen in de berekening van de pachtprijs. De huurprijs voor paardenweides wordt jaarlijks in de nota grondprijzen door de gemeenteraad vastgesteld.