Landbouwgrond, pacht, koop, huur

De gemeente Heusden bezit diverse percelen grond met een agrarische bestemming, die zij geliberaliseerd verpacht. De huidige uitgifteronde loopt vier jaar van 2020 tot en met 2023. Onlangs zijn een aantal nieuwe clusters grond aan de Voorste Zeedijk in Vlijmen beschikbaar gekomen, die de gemeente tussentijds voor het restant van dit jaar (2023) geliberaliseerd wil verpachten. Hierna informeren wij u hoe u in aanmerking kunt komen voor deze percelen.

Agrarische ondernemer

U kunt in aanmerking komen als u een agrarische ondernemer bent die zijn hoofdinkomen (minimaal 50%) uit de landbouw verkrijgt.

Over welke percelen gaat het?

We hebben onderstaande percelen die voor de resterende maanden van het jaar 2023 verpacht kunnen worden. Deze percelen worden aangeboden in drie clusters. Deze clusters zijn:

  1. Cluster 1: Bouwland op Vlijmen N 6100 en N 6753: samen groot 2.76.57 ha.;
  2. Cluster 2: Bouwland op Vlijmen N 1195 en N 6621, samen groot 4.03.69 ha.;
  3. Cluster 3: Bouwland op Vlijmen N 7296 gedeeltelijk, N 6611, N 6622 en N 6608 samen groot 2.39.77 ha.;
  4. Cluster 4: Grasland N 6604, groot 1.16.00 ha.

>Overzichtskaart pachtpercelen 2023

Wat zijn de voorwaarden?

De clusters worden in geliberaliseerde pacht uitgegeven voor de resterende maanden van 2023. Vanaf 2024 geldt er een nieuwe uitgifteronde voor geliberaliseerde pachtpercelen.

De pachtprijzen liggen voor 2023 per categorie al vast. U betaalt voor grasland € 1.119,- per ha en voor bouwland € 1.279,- per ha. Op de geliberaliseerde pacht zijn de inschrijfvoorwaarden geliberaliseerde pacht 2023 en de algemene pachtvoorwaarden 2023 van toepassing te vinden op www.heusden.nl.

Hoe komt u in aanmerking voor de geliberaliseerde pachtgronden?

In verband met het eventueel inzaaien en bewerken kunt u tot uiterlijk 3 april 2023 uw interesse kenbaar maken via het inschrijfformulier ‘inschrijving geliberaliseerde pacht 2023’ te vinden op de website www.heusden.nl. U kunt zich op alle clusters inschrijven. U kunt uw voorkeur aangeven door per cluster aan te geven of dit uw eerste, tweede of derde voorkeur heeft. Lees vóór de inschrijving altijd eerst de inschrijfvoorwaarden en de overige voorwaarden. Alleen volledige inschrijvingen met leesbare bijlages worden in behandeling genomen.

Indien er op een cluster meerdere inschrijvingen zijn, zal een notaris van Notariskantoor Huijbregts een loting verzorgen. Uiterlijk 2 weken na het sluiten van de inschrijfperiode wijzen wij de percelen toe op basis van de onafhankelijke loting van de notaris. Wij brengen u hiervan op de hoogte. De pachtovereenkomst wordt na ondertekening door partijen vervolgens door ons digitaal ingediend via het ondernemersloket van RVO.nl.

Overzicht pachtgronden

Inschrijven geliberaliseerde pacht

De gemeente Heusden heeft gronden in eigendom met een agrarische bestemming. Deze gronden komen in aanmerking voor geliberaliseerde pacht aan agrariërs. Elke vier jaar wordt een nieuwe uitgifteronde georganiseerd zoals in de "uitvoeringsregeling uitgifte geliberaliseerde pacht 2020" staat omschreven. De huidige uitgifteronde eindigt op 31 december 2023

Van 5 november tot en met 17 november 2019 vond de nieuwe inschrijvingsronde plaats voor de uitgifte periode 2020-2023 geliberaliseerde pacht. Het is nu niet meer mogelijk u in te schrijven voor de uitgifte van geliberaliseerde pacht 2020-2023. In het 4e kwartaal van 2023 vindt de nieuwe uitgifteronde plaats.

Houd je hobbymatig een paard of pony? Dan kun je een perceel huren bij de gemeente. De gemeente heeft een beperkt aantal paardenweides en verhuurt deze aan inwoners. De vraag naar dergelijke weilanden is helaas groter dan ons aanbod. Maar wil je in de toekomts in aanmerking komen voor een paardenweide, dan wordt je naam op een wachtlijst geplaatst. Wanneer er een paardenweide vrij komt en de gemeente besluit dit perceel opnieuw te verhuren, dan komt de eerst wachtende in aanmerking voor de verhuur van het betreffende perceel. Belangstelling?! Stuur dan een mail met je gegevens (naam, adres, telefoonnummer) naar info@heusden.nl .

De pachtgronden zijn in clusters verdeeld over 4 categorieën. Het college heeft bij aanvang van de uitgifteronde 2020-2023 de pachtprijs vastgesteld. De pachtprijs voor de daaropvolgende jaren van de lopende uitgifteronde worden jaarlijks geïndexeerd met een percentage. Voor 2023 bedraagt de pachtprijs per categorie:

• Grasland € 1.119 per hectare

• Bouwland € 1.279 per hectare

• Vollegrondsteelt € 1.812 per hectare

• Overige gronden € 665 per hectare

Als het cluster is aangewezen in de pilot duurzaam bodembeheer wordt het oppervlakte van de verplichte akkerrand niet meegenomen in de berekening van de pachtprijs. De huurprijs voor paardenweides wordt jaarlijks in de nota grondprijzen door de gemeenteraad vastgesteld.