Heb jij tijd om de handen uit de mouwen te steken? Wil jij samen met de buurt bepalen hoe het groen er in jouw buurt uitziet? Adopteer dan een grasveldje, plantsoen of haag. Op deze manier kom je op een leuke manier in contact met buren en kun je genieten van het resultaat; fraaier groen in jouw buurt!  

Steeds meer inwoners van de gemeente nemen het initiatief om zelf hun buurt in te richten en bij te houden. Dat is ook mogelijk voor openbaar groen. Adopteer je groen, dan zet jij je samen met buurtbewoners in voor het onderhoud zoals het planten, harken, schoffelen, water geven en onkruid en afval.  

Samen aan de slag
Groene vingers zijn niet nodig. Inzet en betrokkenheid wel. Om jouw plannen tot een succes te maken is het belangrijk dat je jouw buurtgenoten actief bij jouw ideeën betrekt. Zie je mogelijkheden voor een stukje groen bij jou in de buurt, vul dan het webformulier in via de knop onderaan deze tekst. We nemen vervolgens contact met je op voor een gesprek over jouw plannen. Als er geen bijzonderheden zijn, dan maken we een adoptieovereenkomst. Deze geldt voor onbepaalde tijd.

Ik wil groen adopteren

Om duidelijk te maken wat we bij groenadoptie van elkaar mogen verwachten, hebben we een aantal spelregels opgesteld.

 • De gemeente verleent geen financiële bijdrage of andere vergoeding voor groenadoptie.
   
 • Bij adoptie krijg je het perceel in de huidige toestand aangeboden.
   
 • Je mag de bestaande inrichting van het groen wijzigen, zij het op eigen kosten. Als je dit wilt doen, meld dit altijd in het verzoek om groenadoptie. De opzichter openbaar groen van de gemeente gaat dan graag in gesprek over welke beplanting op de betreffende plek goed tot zijn recht zou komen. Hij maakt ook bindende afspraken als er kabels en leidingen in de bodem liggen.
   
 • Het groen blijft eigendom van de gemeente en blijft openbaar toegankelijk. Zaken als het aanbrengen of plaatsen van een afscheiding of schutting, verharding, bebouwing, het opslaan van materiaal, of het houden van dieren is dan ook niet toegestaan.
   
 • Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Dit doen we om om vervuiling van het grondwater te voorkomen en geen schade toe te brengen aan de gezondheid van mens en dier. Overleg met de opzichter openbaar groen als je een ziekte of plaag ontdekt in het groen.
   
 • In het broedseizoen (van half maart tot half juli) moet rekening gehouden worden met broedende vogels. Het is bij wet niet toegestaan om nesten te verstoren of te vernielen.
   
 • De gemeente doet het onderhoud aan de bomen. 
   
 • De gemeente en nutsbedrijven behouden het recht om werkzaamheden uit te (laten) voeren in/om het groen dat je geadopteerd hebt (bijvoorbeeld aan riolering, kabels en leidingen) 
   
 • Door de gemeente of nutsbedrijven aangebrachte voorzieningen, zoals kabels, leidingen, riolering verkeersborden, lichtmasten en afvalbakken moeten gehandhaafd, toegankelijk en duidelijk zichtbaar blijven. De veroorzaker van eventuele schade draagt zorg voor vervanging of herstel.

In een aantal gevallen is het ook mogelijk om een stukje openbaar groen te kopen. Klik hieronder voor meer informatie.

> Groenstrook of restgrond kopen

Verschillende straten in de vesting Heusden hebben geen voortuinen. Om het straatbeeld dan toch wat groener te maken, kun je een geveltuin aanleggen. Dit is een smalle groenstrook, of een bloembakje direct tegen de voorgevel van uw huis. Een groene straat draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk.   

Je hoeft geen vergunning aan te vragen voor het maken van een geveltuintje. Er gelden wel een paar spelregels:

 • De geveltuin mag maximaal 30 centimeter, de standaardafmeting van een stoeptegel, breed zijn. Dit wordt gemeten vanaf de gevel van jouw woning. Zorg er wel voor dat er op de aanwezige loopstrook een loopruimte overblijft van minimaal 0.90 meter. De rest van de stoep moet goed bereikbaar en vrij van overhangend groen blijven. De tuin mag langs de hele lengte van jouw eigen voorgevel lopen. De maximale graafdiepte voor de geveltuin is 30 centimeter.
   
 • Om te voorkomen dat de rest van de bestrating uit zijn verband raakt, moeten de uitgenomen stenen haaks in de grond worden gezet. Ze dienen dan als rand voor de tuin.
   
 • Graaf heel voorzichtig, er kunnen namelijk kabels en leidingen onder de grond zitten. De gemeente is niet aansprakelijk voor veroorzaakte schade. Wel kan schade op de veroorzaker worden verhaald.
   
 • Plaats in de geveltuin geen planten die uitgroeien tot grote struiken of bomen. De wortels van deze planten worden namelijk ook erg groot en kunnen problemen geven aan de bestrating en aan de ondergrondse kabels en leidingen.
   
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw geveltuintje. Je haalt zelf overhangende takken, dode bladeren, onkruid en zwerfvuil weg en houdt straatnaamborden en overig straatmeubilair vrij en zichtbaar. De geveltuin mag uiteraard geen overlast veroorzaken voor de omgeving.
   
 • Er is geen sprake van eigendomsverkrijging door verjaring. De grond blijft dus altijd eigendom van de gemeente. Je krijgt slechts de benodigde grond voor het geveltuintje in bruikleen. Het is dan ook niet toegestaan om een afrastering of iets dergelijks om de geveltuin te zetten. Het kan zijn dat de gemeente of de nutsbedrijven werkzaamheden moeten verrichten op of onder uw geveltuin, of een object ter plaatse neer moeten zetten, zoals een verkeersbord. Het risico bestaat dan dat de geveltuin wordt aangetast, verwijderd of beschadigd. De gemeente, noch de nutsbedrijven zijn hiervoor aansprakelijk. Als jij of de nieuwe bewoner geen geveltuin meer wenst, dien je de situatie in oude staat terug te brengen.

Tips voordat je met de aanleg van een geveltuin begint:

 • De huiseigenaar moet akkoord zijn met de aanleg. Als je in een huurwoning woont, is het belangrijk om contact op te nemen met je verhuurder.
   
 • Betrek bij het aanleggen van een geveltuin ook je buren. Jouw idee kan anderen inspireren, maar ook tot vragen leiden. Het is goed om dat vooraf met elkaar te bespreken.
   
 • Denk aan het openhouden van de ventilatieroosters van je woning.
   
 • Planten hebben natuurlijk wel een beetje verzorging nodig. Vervang het uitgegraven zand door tuingrond en meng de ondergrond er een beetje doorheen. Geef planten op warme dagen wat extra water en knip ze, als het nodig is, een beetje bij.
   
 • Bij sommige huizen bestaat de bestrating uit ander materiaal, waaronder hardstenen platen. In dergelijke gevallen kan een bloembakje een goede oplossing zijn.

Of en, zo ja, hoe een geveltuintje kan worden aangelegd, is soms afhankelijk van de feitelijke situatie. Soms kan een klein bloembakje handiger zijn dan het verwijderen van bestrating. Er kunnen nadere eisen worden gesteld aan de gebruikte materialen, of aan de locatie. Neem gerust voorafgaand aan de materiaalkeuze contact op met de stadsrestaurateur. Bij andere vragen of twijfel over de mogelijkheden kun je contact opnemen met de wijkopzichter van de buitendienst via telefoonnummer 073 - 513 17 89, of via e-mail info@heusden.nl.

Heb je nog vragen over het adopteren van groen of wil je kijken wat de mogelijkheden zijn om jouw wensen uit te laten komen? Neem dan contact met ons op via de contactpagina