Subsidie voor activiteiten en projecten

Het college heeft besloten om maatschappelijke organisaties en verenigingen die een activiteit of project organiseren, te ondersteunen met een tijdelijke subsidieregeling. De activiteit of het project moet gericht zijn op het thema sociaal of mentaal welzijn, onderwijs, sport, kunst of cultuur. De regeling is in het leven geroepen om de (langdurig) negatieve gevolgen van de coronamaatregelen op onze inwoners omlaag te brengen. 

De coronamaatregelen hebben invloed op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. Met deze subsidieregeling ondersteunen we de bovengenoemde thema’s en dat levert een positieve bijdrage aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners.  Maatschappelijke organisaties en verenigingen kunnen met de subsidie nieuwe activiteiten of projecten, binnen de geldende coronamaatregelen, organiseren. 

Onderaan deze pagina vind je het formulier.

Om subsidie aan te kunnen vragen, zijn er een aantal voorwaarden:

 • De activiteit of het project moet gericht zijn op het thema sociaal of mentaal welzijn, onderwijs/educatie, sport/bewegen, kunst of cultuur.
 • De activiteit of het project moet voldoen aan de dan geldende coronamaatregelen en op dat gebied flexibel zijn qua invulling.
 • Maatschappelijke organisaties en verenigingen kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 1 oktober 2022. Dit doe je via het onderstaande formulier op deze website.\
 • De activiteit of het project moet voor 1 juli 2023 georganiseerd of gestart zijn in de gemeente Heusden.

De subsidie geldt voor activiteiten en projecten. We leggen je kort uit wat we daarmee bedoelen en wat de hoogte van subsidie is voor beiden:

 • Een activiteit is een eenmalige of kortdurende inspanning. Bijvoorbeeld een workshop, evenement of voorstelling. Een activiteit kan ook bestaan uit een reeks van vergelijkbare activiteiten op bijvoorbeeld verschillende locaties. Of voor verschillende doelgroepen.
  • activiteitensubsidie voor één tot en met vijf activiteiten: maximaal € 2.500.
  • activiteitensubsidie vanaf vijf activiteiten: maximaal € 5.000.
 • Een project heeft een langere looptijd (minimaal een half jaar) en richt zich intensiever op leefstijl- of gedragsverandering. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van extra ondersteuning aan specifieke groepen inwoners. Bijvoorbeeld een trainingsprogramma dat zich richt op mentale gezondheid.
  • Bij een looptijd van minimaal een half jaar en extra inzet van beroepskrachten, training en dergelijk geldt een subsidie van maximaal € 20.000.
  • Bij een looptijd van minimaal een jaar en extra inzet van beroepskrachten, training en dergelijke geldt een maximum van € 45.000.

Binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag volgt het besluit, waarna het bedrag binnen 4 weken na het besluit wordt overgemaakt. Je kunt geen subsidie met terugwerkende kracht aanvragen voor activiteiten die al zijn geweest.

Hoe dien ik een aanvraag in?
Vormvrij via het formulier onderaan deze webpagina. Gegevens die je nodig hebt bij de aanvraag:

 • De contactgegevens aanvrager: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, het rekeningnummer van de maatschappelijke organisatie of vereniging.
 • Bewijs dat het gaat om een maatschappelijke organisatie of vereniging (als wij deze als gemeente al hebben, dan mag je daarnaar verwijzen).
 • Op welk vlak de aanvrager actief is: sport/bewegen, educatie/onderwijs, welzijn en kunst/cultuur.
 • Of er sprake is van een samenwerking: zijn er eventueel andere betrokken organisaties met wie je samenwerkt? Zo ja, dan vul je in op welk vlak deze actief is.
 • Het type aanvraag: voor een activiteit (1-5 en 6 of meer) of een project (looptijd min ½ jaar of looptijd min 1 jaar).
 • Hoe draagt deze aanvraag bij aan het bevorderen van het welzijn en de positieve gezondheid van onze inwoners en vermindert het de negatieve effecten van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen? Hierbij mag je verwijzen naar het activiteit- of projectplan wat je toevoegt.
 • Een bijlage (pdf, word, excel) met daarin een beschrijving van de activiteit of het project (activiteiten- of projectplan) en een begroting (dit mag in 1 document en is vormvrij).

Voor welke activiteiten of projecten kan ik een aanvraag doen?
Elke mogelijke invulling is toegestaan mits het voldoet aan de belangrijkste voorwaarden:

 • Het raakt aan minimaal 1 van de genoemde thema’s van sport/bewegen, educatie/onderwijs, welzijn en kunst/cultuur. Bij voorkeur meerdere thema’s en bijbehorende doelen.
 • En het draagt bij aan het welzijn en de positieve gezondheid van onze inwoners. Dus het vermindert de negatieve effecten van corona en de maatregelen op onze inwoners.

Wanneer is iets een activiteit?
Eenmalige of kortdurende inspanningen, gericht op de doelstellingen rondom sport/bewegen, educatie/onderwijs, welzijn en kunst/cultuur. Onder activiteit valt bijvoorbeeld een workshop, evenement, voorstelling en dergelijke. Dit kan ook bestaan uit een reeks van vergelijkbare activiteiten op bijvoorbeeld verschillende locaties of voor verschillende doelgroepen:

 • Activiteitensubsidie voor één tot en met vijf activiteiten: maximaal € 2.500.
 • Activiteitensubsidie vanaf vijf activiteiten: maximaal € 5.000.

Wanneer is iets een project?
Een project heeft een langere looptijd (minimaal een half jaar) en richt zich intensiever op leefstijl-/ gedragsverandering, gericht op de doelstellingen rondom sport/bewegen, educatie/onderwijs, welzijn en kunst/cultuur. Denk hierbij aan het aanbieden van extra ondersteuning aan specifieke groepen inwoners, trainingsprogramma gericht op inzet op mentale gezondheid en dergelijke:

 • Project met looptijd van minimaal een half jaar, waarbij er gedurende deze periode sprake is van extra inzet van beroepskrachten, training en dergelijke: maximaal € 20.000.
 • Project met looptijd van minimaal een jaar, waarbij er gedurende deze periode sprake is van extra inzet van beroepskrachten, training en dergelijke: maximaal € 45.000.

Hoe verantwoord ik de subsidie?
Naast de aanvraag is ook de verantwoording bureaucratiearm georganiseerd. Voor de activiteiten wordt na afloop enkel een inhoudelijke verantwoording gevraagd in de vorm van een bewijs dat de activiteit is uitgevoerd. De inhoudelijke verantwoording is vormvrij.

Voor de projecten wordt zowel een inhoudelijke als financiële verantwoording gevraagd. Ook hiervoor is geen format ontwikkeld, zolang inzichtelijk is wat er uitgevoerd is en welke kosten/baten ermee gemoeid waren en hoe de subsidie ingezet is.

Waarin verschilt deze subsidieregeling corona en maatschappelijke organisaties van de vorige subsidieregeling corona en creatieve makers?
De regeling creatieve makers was voor een inwoner die een creatief beroep heeft, deze regeling is enkel voor maatschappelijke organisaties en verenigingen. Oftewel aan te vragen door andere rechtspersonen/ rechtsvormen (juridische entiteit).

Daarnaast is het doel van de huidige regeling anders. De regeling voor de maatschappelijke organisaties is verbonden aan doelen rondom sport/bewegen, educatie/onderwijs, welzijn en kunst/cultuur en draagt bij aan het verminderen van de negatieve effecten van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen op onze inwoners. 

Ik heb een project of activiteit wat hieronder valt, maar dit is al gestart. Kan ik dan alsnog subsidie aanvragen?
Nee, de regeling is alleen voor nieuwe activiteiten en projecten.

Ik voer op het vlak van sport/bewegen, educatie/onderwijs, welzijn en kunst/cultuur al taken uit en die dragen bij aan het welzijn van onze inwoners. Oftewel wat ik nu uitvoer draagt bij aan het verminderen van de effecten van corona op de inwoners. Kan ik hiervoor subsidie aanvragen?
Nee, reguliere taken komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling. Het gaat om nieuwe of aanvullende activiteiten of projecten die uitgevoerd worden naast de bestaande taken die nu al uitgevoerd worden. Taken die nu uitgevoerd worden, maar niet door ons gesubsidieerd worden (en dus op een andere manier gefinancierd zijn) vallen hier ook onder. Hiervoor kan dus ook geen subsidie aangevraagd worden.

Ik ben actief of het vlak van sport/bewegen, educatie/onderwijs, welzijn en kunst/cultuur en ik heb last van inkomstenderving/ financieel nadeel door corona en de maatregelen. Kan ik via deze regeling nu subsidie aanvragen?
De subsidie is bedoeld voor nieuwe activiteiten en projecten die zich richten op het welzijn en de positieve gezondheid van onze inwoners. Het is dus geen compensatieregeling voor de financiële effecten van corona op maatschappelijke organisaties en verenigingen. Er kan dus geen aanvraag gedaan worden om een organisatie of stichting financieel te ondersteunen vanwege de effecten van corona.

Aanvraagformulier subsidieregeling