Twee weken voor de raadsvergadering vinden er informatievergaderingen plaats. In Heusden hebben we een:

  • Informatievergadering Bestuur
  • Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
  • Informatievergadering Samenleving.

In de informatievergaderingen stellen de raadsleden en commissieleden vragen aan de wethouders over de voorliggende raadsvoorstellen. Hierdoor kan de raad een afgewogen besluit nemen tijdens de raadsvergadering. Klik hieronder om de jaarkalender te openen.

> kalender informatievergaderingen en raadsvergaderingen

In de Informatievergadering zitten behalve raadsleden ook fractieondersteuners. Fractieondersteuners zijn lid van de fractie van hun partij maar zijn geen raadslid. Fractieondersteuners worden door de raad benoemd en zijn niet door inwoners gekozen. Zij mogen namens hun fractie wel deelnemen aan de informatievergaderingen en themabijeenkomsten, maar doen niet mee met raadsvergaderingen.

Voorzitter

Elke informatievergadering heeft een eigen vaste voorzitter. Dit is altijd een raadslid. De huidige voorzitters van de informatievergaderingen zijn:

  • Johan Meesters (DMP Heusden) tijdens informatievergadering Bestuur
  • Ronald Heesbeen (PvdA) tijdens informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
  • Annemarie Bok (Gemeentebelangen) tijdens informatievergadering  Samenleving

Voor inwoners is het mogelijk, wanneer zij belanghebbende zijn bij een raadsvoorstel, in te spreken bij de informatievergaderingen. Tijdens het inspreken in de informatievergadering kun je als inwoner de raad informeren over jouw mening over een raadsvoorstel. De inspreektijd bedraagt 5 minuten, vervolgens kunnen raadsleden vragen stellen aan degene die inspreekt. Na afloop van de bespreking van het betreffende voorstel kan de inspreker nog een kort statement geven.

Je kunt niet inspreken bij voorontwerpbestemmingsplannen. Bij bestemmingsplannen kun je alleen inspreken wanneer je een zienswijze hebt ingediend.

Wil je inspreken? Stuur dan een mail naar de griffier van gemeente Heusden via griffie@heusden.nl