Eerder verschenen nieuwsbericht over verkeerscirculatie centrum Vlijmen/GVVP, maart 2021

Hoe kunnen we het centrum van Vlijmen nog aantrekkelijker en verkeersveiliger maken met goed bereikbare winkels en meer ruimte voor fietsers en wandelaars?

Input inwoners
Vooruitlopend op het Mobiliteitsplan/Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan dachten inwoners vorig jaar mee over het verkeer in centrum Vlijmen. In de eerste ronde is een brede uitvraag gedaan om mee te denken over maatregelen waarmee het centrum van Vlijmen verder verkeersluw gemaakt zou kunnen worden. De situatie die met de GOL wordt gerealiseerd, gold hierbij als vertrekpunt. Tweehonderd inwoners hebben online of op papier ideeën (en zorgen) aangereikt. Aanvankelijk was het beeld dat al deze ideeën zouden leiden tot verschillende varianten. De ideeën en gedachten bleken echter ook goed te combineren en zo is hier een kansrijke oplossingsrichting uit voortgekomen:

> Variantenstudie verkeer centrum Vlijmen

Reageren?
Deze oplossingsrichting is als belangrijk onderdeel verwerkt in het concept Mobiliteitsplan/GVVP 
Van 10 februari tot en met 24 maart 2021 konden inwoners een inspraakreactie indienen.  

Informatiesessie Mobiliteitsplan 25 februari
Terugkijken en terugblik op informatiesessie 
Veel gestelde vragen en antwoorden (Q&A)
Bewonersbrief Vlaemsche Hoeve en directe omgeving (10 maart 2021)

Toelichting op het proces
Uit de eerste ronde kwam ook het, al eerder geopperde, idee om een knip aan te brengen op het Plein voor de Action. Ook was er het idee om de Kennedybrug eenrichtingsverkeer te maken in noordelijke richting. Het resultaat van deze eerste ronde is verwoord in een animatie en als resultaat teruggekoppeld, waarbij vooral is ingezoomd op de eerste variant. De andere varianten bleken op voorhand minder wenselijk. Naar aanleiding van de animatie en de oproep om eventuele verbetervoorstellen te doen (tweede ronde), is door circa honderd mensen gereageerd. De reacties liepen uiteen van positief en instemmend tot (zeer) bezorgd. Vooral de bewoners van de Vlaemsche Hoeve maken zich zorgen over een toename van (vracht)verkeer door hun straat, zeker in relatie tot het huidige wegprofiel. Deze zorgen zijn mede ontstaan omdat in deze animatiefilm geen verkeersaantallen werden genoemd en sommigen het idee hadden dat het extreem veel drukker zou worden. Mede op basis van alle input is gekeken of via aanvullende maatregelen de verkeerscirculatie verder verbeterd kan worden. Ook is in deze tweede ronde door een inwoner het idee geopperd om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Kennedybrug in zuidelijke richting, dus het dorp uit. Alle varianten zijn verkeerskundig doorgerekend. Alle waardevolle reacties op de mogelijke verkeersmaatregelen zoals geschetst in deze animatiefilm zijn gebundeld en geanalyseerd.  Uiteindelijk zijn zes varianten voor de verkeerscirculatie beoordeeld aan de hand van de doelstelling van de Mobiliteitsvisie en verkeerskundig doorgerekend. Het resultaat staat in de Variantenstudie verkeer centrum.

Alles overziend kan beïnvloeding van het noord-zuid verkeer door het centrum op drie manieren:

  • door een harde knip aan te brengen voor de Action;
  • door (hard) te sturen op de wijze waarop verkeer uit zuidelijke (Helvoirt) en westelijke (nieuwe afrit 43) richting Vlijmen in kan (via Kennedybrug of via Tunnelweg) of,
  • door een gedoseerde herverdeling van het verkeer via het instellen van eenrichtingsverkeer in en rondom het centrum van Vlijmen.

De laatstgenoemde manier heeft nu onze voorkeur en deze zogenoemde variant 5 geeft daarbij de meest evenwichtige verdeling van het verkeer, zonder dat specifieke straten overmatig worden belast. Deze variant is extra aantrekkelijk als het eenrichtingsverkeer op de Vlaemsche Hoeve alleen geldt voor het meest noordelijke deel, tussen Burg. Hoefnagelstraat en Wolput.

Door tussen de Burg. Hoefnagelstraat en de St. Catharinastraat wel verkeer in twee richtingen toe te staan, kunnen bewoners van de Vlaemsche Hoeve en de Burg. Hoefnagelstraat gebruik blijven maken van de Kennedybrug om naar de A59 te rijden. Deze oplossingsrichting is als voorkeursvariant 5a opgenomen in het Mobiliteitsplan. De afweging om een geheel of gedeeltelijk verbod in te stellen voor vrachtverkeer op de Kennedybrug hoeft in deze fase nog niet te worden gemaakt en wordt verder separaat verkend, ook in overleg met Rijkswaterstaat.

De voorkeursvariant ziet er als volgt uit: