Amfibieschermen om kwetsbare fauna te beschermen

Tijdens een natuurinventarisatie op Landgoed Steenenburg zijn beschermde diersoorten aangetroffen waaronder de poelkikker, buizerd en verschillende soorten vleermuizen. De voorgenomen ontwikkelingen kunnen negatieve effecten hebben op deze beschermde diersoorten. Om de mogelijke negatieve effecten in beeld te brengen heeft Econsultancy recentelijk een effectenanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse blijkt dat door het uitvoeren van aanvullende maatregelen en het werken volgens ecologische werkprotocollen negatieve effecten op beschermde diersoorten kunnen worden voorkomen.

Een voorbeeld van een mitigerende maatregel is het werken buiten de perioden waar de soorten het meest kwetsbaar zijn. Ook het aanbrengen van vleermuisvriendelijke verlichting of amfibieschermen, zodat dieren zich niet op de werklocatie kunnen vestigen, hebben hun effect bewezen.

Poelkikkers
Poelkikkers bevinden zich in het voorjaar en zomerperiode in het water en op de waterkant. In oktober verlaten ze het water en gaan ze op zoek naar een overwinteringsplaats op het land. Het diertje graaft zich dan de grond in of overwintert in muizenholletjes of onder boomstronken. De overwinteringsplaatsen liggen vaak binnen honderd of tweehonderd meter van het water. Eind dit jaar starten naar verwachting de voorbereidende (grond)werkzaamheden in het noordelijke deel van Landgoed Steenenburg. Om ervoor te zorgen dat poelkikkers zich niet ingraven op de bouwlocatie wordt deze locatie nu al afgeschermd met een amfibiescherm. De schermen worden zodanig geplaatst dat er in het gebied nog ruim voldoende geschikt overwinteringsgebied voor amfibieƫn over blijft waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Op deze manier neemt de kans dat poelkikkers worden verstoord of mogelijk verwond door de werkzaamheden sterk af. Voor het uitvoeren van de ontwikkelingen wordt een ontheffing van de Wet natuurbescherming aangevraagd bij de Omgevingsdienst Brabant Noordoost (uitvoeringsinstantie namens de provincie). De schermen worden in de week van 14 tot en met 18 oktober geplaatst.

Het amfibiescherm bestaat uit een plastic scherm van circa 70 cm hoog met om de paar meter een paaltje. Het scherm is circa 10 cm ingegraven zodat dieren er niet onderdoor kunnen kruipen. Door de aanwezigheid van het scherm over een lengte van 500 tot 600 meter zijn sommige locaties in het gebied tijdelijk minder toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen. Het is van groot belang dat het scherm gedurende de werkzaamheden intact blijft zodat amfibieĆ«n niet op de werklocatie terecht komen. Wij vragen hiervoor je begrip.