Uitgestelde invoering Omgevingswet: Wat betekent dit voor jouw initiatief?

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom koos minister Hugo de Jonge voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Vooralsnog wordt dat 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023. Wat betekent dit voor jou als initiatiefnemer?

Eerder adviseerden we je om geen aanvraag te doen voor het wijzigen van een bestemmingsplan, maar te kiezen voor een alternatieve werkwijze: een aanvraag voor een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan. Dit advies blijft overeind.

Overgang
Bestemmingsplannen bestaan straks niet meer onder de Omgevingswet. Deze worden vervangen door een Omgevingsplan. Is voor jouw bouwinitiatief een wijziging van een geldend bestemmingsplan nodig? En moet je hiervoor nog een aanvraag indienen? Ons advies is om dan geen aanvraag te doen tot het wijzigen van een bestemmingsplan, maar te kiezen voor een alternatieve werkwijze: een aanvraag voor een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan. Deze aanvraag kun je nog indienen volgens het oude recht (Wabo), als je dit vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet doet. Zo voorkom je mogelijk extra kosten en een vertraging in de procedure.

In het overgangsrecht van de Omgevingswet staat dat alleen bestemmingsplannen die vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage zijn gelegd, nog volgens de huidige Wet ruimtelijke ordening kunnen worden afgehandeld.

Aanvragen om een bestemmingsplanwijziging die initiatiefnemers later dan 3 maanden voor inwerkingtreding van de Omgevingswet indienen, lopen het risico dat ze niet tijdig tot een ontwerpbestemmingsplan komen vanwege de doorlooptijd. Het kost immers tijd om een bestemmingsplan als ontwerp ter inzage te leggen. Het zou zonde zijn als je als initiatiefnemer je aanvraag later nog moet ‘ombouwen’ naar een nieuwe aanvraag volgens het nieuwe wettelijke instrumentarium, namelijk het omgevingsplan.

Alternatieve werkwijze
Om extra kosten en vertraging te voorkomen, raden wij je een andere werkwijze aan. Je kunt het beste een aanvraag indienen voor een ‘omgevingsvergunning buitenplanse afwijking bestemmingsplan’ (uitgebreide Wabo-procedure). Wenselijke initiatieven die niet passen in de geldende bestemmingsregeling, kunnen vaak ook met deze uitgebreide procedure worden gerealiseerd. Als je deze aanvraag indient vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet, dan wordt deze nog behandeld volgens het oude recht.  We raden je altijd aan om eerst contact met ons op te nemen, voordat je een aanvraag voor een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan indient. We kijken dan samen in hoeverre deze werkwijze ook echt geschikt is voor jouw bouwinitiatief.

Herziening bestemmingsplan
In enkele gevallen is toch een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. In die gevallen hanteren we een uiterste aanleverdatum van 3 maanden voor inwerkingtreding Omgevingswet (vooralsnog 1 april 2023). Tot die datum kunnen we in de meeste gevallen garanderen dat een ontwerpbestemmingsplan tijdig ter inzage kan worden gelegd en nog mee kan volgens het oude recht.

Vooruitblik na inwerkingtreding Omgevingswet
Voor aanvragen die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden ingediend, gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet. Je kunt dan bij de gemeente een verzoek doen tot het wijzigen van het Omgevingsplan of je kunt een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) aanvragen. Nadere informatie hierover volgt nog op deze website.

Contact
Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met de behandeld medewerker van je aanvraag of met het cluster Ruimtelijke Ordening. We zijn bereikbaar per telefoon via nummer (073) 513 17 89 of per mail via info@heusden.nl.